Hotfix rollup 2756203 có s?n cho Khuôn kh? .NET 4.5 trong Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2756203 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2756203 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trên Windows Vista Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2008 SP2, Windows 7, Windows 7 Service Pack 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 R2 SP1. Hotfix rollup này s?a ch?a s? ?n đ?nh, đáng tin c?y, và các v?n đ? hi?u su?t trong Khuôn kh? .NET 4.5.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Khuôn kh? .NET 4.5 cài đ?t chuyên bi?t Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 R2 SP1.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng d?a trên NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7, và Windows 7 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.190326,876,64008-00: 40x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.190321,299,45608-00: 40x 86
Culture.dll4.0.30319.1903254,76808-00: 40x 86
Locale_nlp.x86không áp d?ng419,69607-19: 16không áp d?ng
Mscordbi.dll4.0.30319.190321,096,67208-00: 40x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.190325,168,60808-01: 51x 86
SOS.dll4.0.30319.19032746,96008-00: 40x 86
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190324,805,66408-01: 51x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 R2 SP1
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
CLR.dll4.0.30319.190329,800,16007-23: 42x 64
CLR.dll4.0.30319.190326,876,64008-00: 40x 86
Mscordacwks.dll4.0.30319.190321,742,84807-23: 42x 64
Mscordacwks.dll4.0.30319.190321,299,45608-00: 40x 86
Culture.dll4.0.30319.1903263,47207-23: 42x 64
Culture.dll4.0.30319.1903254,76808-00: 40x 86
Locale.NLPkhông áp d?ng419,69607-19: 16không áp d?ng
Locale.NLPkhông áp d?ng419,69602-21: 21không áp d?ng
Mscordbi.dll4.0.30319.190321,497,07207-23: 42x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.190321,096,67208-00: 40x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.190325,117,42407-23: 42x 64
Mscorlib.dll4.0.30319.190325,168,60808-01: 51x 86
SOS.dll4.0.30319.19032785,36007-23: 42x 64
SOS.dll4.0.30319.19032746,96008-00: 40x 86
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190324,805,66408-01: 51x 86

V?n đ? này hotfix rollup gi?i quy?t

V?n đ? 1:

Gi? s? r?ng b?n ch?y m?t ?ng d?ng d?a trên NET Framework 4.5 đ? có đư?c kí hi?u ti?n t? m?i cho Lia Th? Nh? K?. N?u mi?n đ?a phương c?a ngư?i dùng cho các máy tính đư?c thi?t l?p đ? m?t mi?n đ?a phương B?n, bi?u tư?ng Lia Th? Nh? K? không hi?n th?.

Lưu ? Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n c?ng c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2739286. Đ? bi?t thêm thông tin v? C?p Nh?t 2739286, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2739286 M?t b?n c?p nh?t thêm h? tr? cho kí hi?u ti?n t? m?i c?a Lia Th? Nh? K? trong Windows Vista, trong Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 có s?n

V?n đ? 2:

Gi? s? r?ng b?n có m?t ?ng d?ng d?a trên NET Framework 4.5 Windows m?u. Khi b?n nh?p vào m?t m?c tr?nh đơn đ? m? m?t c?a s? ph? trong ?ng d?ng, các tương tác v?i các c?a s? tr?nh đơn và tr? em ho?t đ?ng không chính xác.

Ví d?, b?n có th? g?p nh?ng đi?u sau đây:
  • Khi b?n m? m?t menu ng? c?nh trong c?a s? ph?, d?ng cửa sổ chính c?a m?t t?p trung.
  • B?n không th? s? d?ng mnemonics đ? truy c?p vào m?t m?c tr?nh đơn.
V?n đ? này x?y ra v? giao di?n IMessageFilter là unhooked quá tích c?c. V? v?y, Khuôn kh? .NET 4.5 không l?c liên quan đ?n tr?nh đơn c?a s? thư.

Lưu ?
đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng giao di?n IMessageFilter , h?y vào web site MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? xác đ?nh m?t giao di?n b? l?c thư

Thu?c tính

ID c?a bài: 2756203 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.5
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbmt KB2756203 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2756203

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com