Làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t thông báo l?i "Stop m? l?i 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 275678 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED".

THÔNG TIN THÊM

M?t thông báo l?i "Ng?ng 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" là m?t lo?i ph? bi?n c?a thông báo l?i d?ng b?n có th? nh?n đư?c trên m?t máy tính d?a trên Windows NT. M?t thông báo l?i "Ng?ng 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" ch? ra r?ng m?t đi?u ki?n l?i đư?c phát hi?n b?i h?t nhân và Windows NT không th? ti?p t?c ch?y v? c?a t?nh tr?ng l?i này. Các lo?i v?n đ? mà có th? gây ra m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" là r?t gi?ng v?i nh?ng v?n đ? gây ra m?t "STOP 0x0000000A" l?i thư, ch?ng h?n như con tr? x?u, đ?a ch? không h?p l? và các lo?i hành vi vi ph?m truy c?p. Ki?m tra 0x0000001E l?i d?ng xác đ?nh l?i x?y ra trong m?t ph?n c?a m? khi đ?a phương không có thói quen qu?n l? l?i. Lưu ? r?ng h?u h?t các trư?ng h?p ngo?i l? đư?c t?o ra tr?c ti?p trong các ph?n c?a m? đang ch?y.

B?n d?ng đ?u trang m?t d?ng 0x0000001E thư?ng xu?t hi?n như là:
D?NG: 0X0000001E (0XAAAAAAAA, 0XBBBBBBBB, 0XCCCCCCCC, 0XDDDDDDDD) KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
AAAAAAAAA t? BBBBBBBB (CCCCCCCC, DDDDDDDD)
Đ?a ch? BBBBBBBB có căn c? t?i XXXXXXXX - MODULE1.SYS đ?a ch? CCCCCCCC có căn c? t?i YYYYYYYY - MODULE2.SYS
Các tham s? b?n h? th?p l?c phân sau khi d?ng m? (0xAAAAAAAA, 0xBBBBBBBB, 0xCCCCCCCC, 0xDDDDDDDD) có nh?ng ngh?a sau đây:
 • 0xAAAAAAAA là m?t m? s? nh?n d?ng ngo?i l? không đư?c x? l?.
 • 0xBBBBBBBB là đ?a ch? t?i đó là ngo?i l? đ? x?y ra.
 • 0xCCCCCCCC là tham s? đ?u tiên c?a ngo?i l?, và đôi khi đây là m?t đ?a ch? trong m?.
 • 0xDDDDDDDD là tham s? th? hai c?a ngo?i l? có th? khác nhau v? ? ngh?a.

Gi?i thích các thông s?

Thư?ng đ?a ch? ngo?i l? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n ho?c ch?c năng gây ra v?n đ?. Luôn luôn lưu ? đ?a ch? này và ngày tr?nh đi?u khi?n ho?c h?nh ?nh có ch?a đ?a ch? này.

Các tham s? đ?u tiên là m?t m? l?i Windows NT, và t?t c? các m? l?i đư?c đ?nh ngh?a trong t?p tin Ntstatus.h (mà c?ng có th? đư?c t?m th?y trong Windows NT 4.0 SDK). Các tham s? đ?u tiên s? cho b?n bi?t lo?i l?i.

Các tham s? th? hai c?ng là quan tr?ng b?i v? nó s? cho b?n bi?t trong mô-đun m? x?y ra l?i. Đi?u này thư?ng xuyên có th? tr? đ?n m?t tr?nh đi?u khi?n cá nhân ho?c ph?n c?ng là l?i, mà nói chung s? đư?c li?t kê trên d?ng th? ba c?a màn h?nh d?ng.

Cu?i hai tham s? khác nhau tùy thu?c vào ngo?i l? đ? x?y ra. Thông thư?ng, b?n có th? t?m th?y m?t mô t? v? các tham s? bao g?m có tên m? l?i trong t?p tin Ntstatus.h.

N?u trong trư?ng h?p không có tham s? đ? m? l?i, chúng s? có 0x00000000.

Ví d?, trong các thông báo l?i sau STOP, m?t s? vi ph?m truy c?p (0xC0000005) x?y ra trong mô-đun Srv.sys, mà là các h?t nhân ch? đ? máy ch? d?ch v?:
D?NG: 0X0000001E (0XC0000005, 0XFCA733B9, 0X00000000, 0X00000000)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0xC0000005 t? 0xFCA733B9 (0x0, 0x0) đ?a ch? FCA733B9 có căn c? t?i FCA70000 - SRV.SYS
Lưu ? r?ng không có tham s? đ? đi v?i m? l?i này.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t thông báo l?i "STOP 0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"

 1. H?y th? thay th? tr?nh đi?u khi?n đư?c xác đ?nh trong thông báo l?i d?ng, ho?c v?i m?t b?n sao t?t đư?c bi?t đ?n t? v?t ch?a cài đ?t c?a b?n, ho?c v?i m?t phiên b?n C?p Nh?t t? các nhà s?n xu?t.
 2. Vô hi?u hoá tr?nh đi?u khi?n đư?c xác đ?nh trong thông báo l?i d?ng ho?c b?t k? tr?nh đi?u khi?n m?i đư?c cài đ?t.
 3. Ki?m ch?ng r?ng b?t k? ph?n c?ng m?i ho?c các ph?n m?m đư?c cài đ?t đúng. Ng?t k?t n?i ph?n c?ng m?i ho?c thay th? nó đ? xem n?u đi?u này gi?i quy?t các v?n đ?.
 4. N?u b?n có m?t tr?nh đi?u khi?n video mà không đư?c cung c?p v?i h? đi?u hành, h?y th? chuy?n đ?i sang tr?nh đi?u khi?n VGA chu?n ho?c m?t tr?nh đi?u khi?n tương thích v?i h? đi?u hành.
 5. Xem site sau c?a Microsoft ph?n c?ng tương thích danh sách Web đ? xác minh r?ng t?t c? ph?n c?ng và tr?nh đi?u khi?n tương thích v?i h? đi?u hành:
  http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx
 6. Ch?y b?t k? ch?n đoán h? th?ng đư?c cung c?p b?i h?ng ch? t?o máy tính, đ?c bi?t là m?t ki?m tra b? nh? RAM. N?u đi?u này là m?t cài đ?t m?i c?a ph?n c?ng ho?c ph?n m?m, liên h? v?i nhà s?n xu?t cho b?t k? yêu c?u b?n c?p nh?t cho tr?nh đi?u khi?n ho?c ph?n v?ng.
 7. Vô hi?u hoá t?t c? các tr?nh đi?u khi?n l?c, ví d? như ph?n m?m đi?u khi?n t? xa, các chương tr?nh ch?ng vi-rút, các chương tr?nh sao lưu, và như v?y.

Thu?c tính

ID c?a bài: 275678 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot kbmt KB275678 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:275678

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com