2012 m. spalio m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Windows?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2756822
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?is naujinimas anuliuoja ir kei?ia 2633952 naujinim?, i?leist? 2011 m. gruod?io m?n., ir 2732052 naujinim?, i?leist? 2012 m. rugpj??io m?n. atsisiuntimo centre. ? ?? naujinim? ?traukti visi laiko juost? pakeitimai, i?leisti kaip kar?tosios pataisos po to, kai buvo i?leistas 2633952 naujinimas.

Jei jau ?dieg?te 2633952 naujinim?, perskaitykite tam tikr? laiko juostos keitim?, minim? ?iame straipsnyje, apra?us ir nustatykite, ar turite nedelsdami ?diegti ?? naujinim?. Jei tai neturi tiesiogin?s ?takos sistemoms, galite suplanuoti diegim? v?liau, atsiradus galimybei.

Rekomenduojame ?diegti naujausius ?Windows? kaupiamuosius laiko juostos naujinimus, kad u?tikrintum?te nuosekl? laiko juost? duomen? baz?s veikim? visose sistemose.

Svarbu.
 • Prie? taikydami ?iame straipsnyje apra?yt? naujinim?, atkreipkite d?mes? ? galimas problemas, kurios gali paveikti ?Microsoft Outlook?. Daugiau informacijos apie ?ias problemas ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  931667 Kaip pritaikyti sistem? prie laiko juost? pakitim?, naudojant ?Microsoft Office Outlook? laiko juostos duomen? atnaujinimo ?rank? (gali b?ti angl? k.)
 • Jei dirbate naudojate ?Microsoft Exchange Server? informacini? technologij? (IT) aplinkoje, turite imtis papildom? atsargumo priemoni?, kad u?tikrintum?te tinkam? ?Exchange Server? veikim?. Daugiau informacijos apie ?Exchange? vasaros / ?iemos laiko (DST) naujinimus ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  941018 Kaip pritaikyti sistem? prie vasaros / ?iemos laiko, naudojant ?Exchange? kalendoriaus naujinimo ?rank? (gali b?ti angl? k.)
 • Kaupiamuosiuose laiko juostos naujinimuose yra tik duomenys, kurie pakito konkre?iuose regionuose arba buvo ?traukti, kad b?t? u?tikrintas suderinamumas su kitomis operacin?s sistemos versijomis. Tod?l panaikinus laiko juostos rakt? kai kurios pradin?s reik?m?s gali neb?ti atkurtos, pritaikius kaupiam?j? laiko juostos naujinim?.

  Nerekomenduojame naikinti registro rakt?, kurie yra susij? su laiko juostomis. Kompiuteryje, kuriame yra ne visi laiko juost? raktai, pirmiausia atkurkite laiko juost? raktus i? patvirtintos atsargin?s kopijos, tuomet naujinkite.

Daugiau informacijos

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas kei?ia laiko juostos duomenis, kad b?t? suderinti vasaros / ?iemos laiko (DST) pakeitimai keliose ?alyse.

Naujinimas, apra?ytas ?iame straipsnyje, yra kaupiamasis specifini? naujinim? paketas, ? kur? ?traukti visi ankstesni ?Windows? laiko juost? pakeitimai. Daugiau informacijos, kaip DST pakeitimai gali paveikti kitus ?Microsoft? produktus, ?r. ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=lt

Daugiau informacijos, kaip vasaros / ?iemos laiko pakeitimai gali paveikti kitus ?Microsoft? produktus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
914387 Kaip konfig?ruoti vasaros / ?iemos laik? operacin?se sistemose ?Microsoft Windows? (gali b?ti angl? k.)

Pastaba. Pritaikius ?? naujinim? gali b?ti pateikiamas toks prane?imas:

?Naujinimo negalima ?diegti, nes sistemoje jau ?diegtas naujesnis arba ?is laiko juostos naujinimas?.

?iuo prane?imu nurodoma, kad tinkam? naujinim? jau pritaik?te arba j? automati?kai ?dieg? ?Windows? naujinimas arba ?Microsoft Update?. Nereikia papildom? veiksm?, norint atnaujinti ?Windows? operacin? sistem?.

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti toliau nurodytus failus.

?Windows Embedded Standard 7? naujinimas, skirtas x64 sistemoms (KB2756822)
http://www.microsoft.com/lt-lt/download/details.aspx?id=34928

?Windows Embedded Standard 7? naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/lt-lt/download/details.aspx?id=34875

?Windows Server 2003? naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34894

?Windows XP? x64 versijos naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34911

?Windows XP? naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34931

?Windows Server 2008? x64 leidimo naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34934

?Windows Server 2008 R2? x64 leidimo naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34880

?Windows Vista? naujinimas, skirtas x64 sistemoms (KB2756822)
http://www.microsoft.com/lt-lt/download/details.aspx?id=34912

?Windows Server 2008? naujinimas, skirtas ?Itanium? sistemoms (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34901

?Windows Vista? naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/lt-lt/download/details.aspx?id=34935

?Windows 7? naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/lt-lt/download/details.aspx?id=34914

?Windows 7? naujinimas, skirtas x64 sistemoms (KB2756822)
http://www.microsoft.com/lt-lt/download/details.aspx?id=34936

?Windows Server 2008 R2? naujinimas, skirtas ?Itanium? sistemoms (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34937

?Windows Server 2003? x64 leidimo naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34919

?Windows Server 2003? naujinimas, skirtas ?Itanium? sistemoms (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34948

?Windows Server 2008? naujinimas (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34926


I?leidimo data: 2012 m. spalio m?n. 9 d.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
119591 Kaip gauti ankstesni? ?Windows? kaupiam?j? laiko juost? naujinim? ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?

Toliau nurodyti pakeitimai atlikti po ankstesnio ?Windows? kaupiamojo laiko juost? naujinimo.
 • Ryt? Europos standartinis laikas:
  rodomas ?ios laiko juostos pavadinimas atnaujintas i? (UTC+2:00) Ryt? Europa ? (UTC+2:00) Nikosija.
 • Azor? standartinis laikas:
  2013 m. DST prad?ios laikas pakei?iamas ? 00:00:00 paskutin? kovo m?n. sekmadien?, o pabaigos ? ? 01:00:00 paskutin? spalio m?n. sekmadien?.
 • Kaukazo / Arm?nijos standartinis laikas:
  kaip apra?yta toliau nurodytame interneto dienora?tyje (http://blogs.technet.com/b/dst2007/archive/2012/03/22/armenia-cancels-dst.aspx), Arm?nijos vyriausyb? at?auk? ?iemos / vasaros laik? ir visuomet gyvens ?iemos laiku. ?iame straipsnyje vartotojams si?loma laikinai taikyti Rusijos standartin? laik?. ?diegus ?? ?Windows? naujinim? visam laikui pa?alinama laiko juostos (UTC+4:00) Jerevanas DST taisykl?.
 • Piet? Amerikos Ramiojo vandenyno standartinis laikas:
  kaip anks?iau apra?yta ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje 2681116 (gali b?ti angl? k.), ?il? prapl?t? 2012 m. ?iemos / vasaros laiko laikotarp?. ?il?s vyriausyb? 2012 m. DST prad?ios laik? pakeit? ? 23:59:59.999 pirm? rugs?jo m?n. ?e?tadien? , o pabaigos ? ? 23:59:59.999 paskutin? baland?io m?n. ?e?tadien?.
 • Maroko standartinis laikas:
  kaip anks?iau apra?yta ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje 2698707 (gali b?ti angl? k.), nuo 2012 m. Maroke bus taikomas ?iemos / vasaros laikas. Maroko vyriausyb? 2012 m. DST prad?ios laik? pakeit? ? paskutin? baland?io m?n. sekmadien?, o pabaigos ? ? paskutin? rugs?jo m?n. sekmadien?. Ramadano laikotarpiu DST nebus taikomas. Nuo 2012 m. liepos m?n. 20 d. iki 2012 m. rugpj??io 19 d. taikomas standartinis laikas. Pakeitimai, susij? su Ramadano laikotarpio prad?ia ir pabaiga n?ra apra?yti ?iame ?ini? baz?s straipsnyje. Juos galima ?diegti naudojant sprendimus ?Fix It?, pateiktus ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje: 2698707 (gali b?ti angl? k.)
 • Samoa retrospektyvos pataisa:
  Samoa laiko juostos pakeitimai apra?yti ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje: 2633952 (2011 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juost? naujinimas). D?l ?io naujinimo visas 2011 m. kalendorius buvo atnaujintas ? (UTC+13). ?is naujinimas sugr??ina 2011 m. kalendori? ? (UTC-11). 2012 m. ir v?lesni kalendoriai ir toliau bus kaip (UTC+13). Retrospektyvos pataisa taip pat apra?yta ?ini? baz?s straipsnyje 2657025.
 • Rusijos retrospektyvos pataisa:
  Rusijos laiko juostos pakeitimai apra?yti ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje 2570791 (2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juost? naujinimas). Kadangi Rusijoje buvo at?auktas DST ir i?tisus metus paliktas galioti vasaros laikas, visas 2011 m. kalendorius buvo atnaujintas pagal vasaros laik?. ?diegus ?? naujinim? 2011 m kalendorius rodys ?iemos laik? iki 2011 m. kovo m?n. 27 d., kol galiojo DST. Retrospektyvos pataisa taip pat apra?yta ?ini? baz?s straipsnyje 2657025.
 • Fid?io laikas:
  Fid?io vyriausyb? paskelb? naujas DST taisykles 2012?2013 m. DST prasid?s 02:00 2012 m. spalio 21 d., sekmadien? ir baigsis 03:00 2013 m. sausio 20 d., sekmadien?.
Laiko juost? pakeitim? santrauka yra toliau pateiktoje lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Laiko juostos rakto pavadinimasRodomas pavadinimasNauja DST prad?iaNauja DST pabaigaPapildomi komentarai
Ryt? Europos standartinis laikas(UTC+02:00) Ryt? EuropaNetaikytinaNetaikytinaDST taisykl?s nebuvo pakeistos, tik rodomas pavadinimas buvo pakeistas i? Nikosija ? Ryt? Europa.
Azor? standartinis laikas(GMT-01:00) Azorai00:00:00.000 paskutin? kovo m?n. sekmadien? 01:00:00.000 paskutin? spalio m?n. sekmadien?

?i taisykl? bus taikoma tik nuo 2013 m. 2012 m. ?i taisykl? i?liks nepakeista.
Kaukazo / Arm?nijos standartinis laikas(GMT+04:00) JerevanasN?ra DST.

N?ra DST.

?ioje laiko juostoje DST i?jungtas.
Stand. Ramiojo vandenyno SA laikas(UTC-04:00) SantjagasPirm? rugs?jo m?n. ?e?tadien?
23:59:59.999
Paskutin? baland?io m?n. ?e?tadien?


23:59:59.999
Maroko standartinis laikas(UTC) Kasablanka Paskutin? baland?io m?n. sekmadien?

02:00:00.000
Paskutin? rugs?jo m?n. sekmadien?

03:00:00.000
Ramadano laikotarpio per?jim? problemos i?sprend?iamos naudojant sprendim? ?Fix it?, pateikt? ?ini? baz?s straipsnyje 2698707. (gali b?ti angl? k.)
Fid?io laikas(UTC + 12:00) Fid?isTre?i?j? 2012 m. spalio m?n. sekmadien?

02:00:00.000
Tre?i?j? 2013 m. sausio m?n. sekmadien?

03:00:00.000


Toliau pateiktas pilnas papildom? rodom? pavadinim? pakeitim?, atlikt? ?iuose atskiruose lokali? paketuose, s?ra?as.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Laiko juostaTaikoma lokaleiSenas rodomas pavadinimas Atnaujintas rodomas pavadinimas Taikoma platformoms 
Centrin? AmerikaIspan? k.Hora de verano de CentroaméricaHora de verano, América Central?Windows Vista?, ?Windows 7?
Centrin? AmerikaIspan? k.Hora estándar de CentroaméricaHora estándar, América Central?Windows Vista?, ?Windows 7?
?enajus, Kalkuta, Mumbajus, Naujasis DelisBulgar? k.(UTC+05:30) ?????, ???????, ??????, ?? ?????(UTC+05:30) ?????, ???????, ??????, ?? ??????Windows Vista?, ?Windows 7?
?enajus, Kalkuta, Mumbajus, Naujasis Delis?ek? k.(UTC+05:30) Bombaj, ?ennaj, Kalkata, Nové Dillí(UTC+05:30) Mumbaí (Bombay), ?ennaj, Kolkata (Kalkata), Nové Dillí?Windows Vista?, ?Windows 7?
Jangonas (Rang?nas)?ek? k.(UTC+06:30) Rangún(UTC+06:30) Yangon (Rangún)?Windows Vista?, ?Windows 7?
Samoa vasaros / ?iemos laikasSamoa standartinis laikas
?ek? k.Ostrovy Samoa (letní ?as)

Ostrovy Samoa (b??ný ?as)
Samoa (letní ?as)Samoa (b??ný ?as)
?Windows Vista?, ?Windows 7?
Magadanas, Saliamono Salos, Naujoji KaledonijaOland? k.(UTC+11:00) Magadan, Solomon Is., Nieuw-Caledonië;(UTC+11:00) Magadan, Salomonseilanden, Nieuw-Caledonië?Windows Vista?, ?Windows 7?
Saliamono salos, Naujoji KaledonijaOland? k.(UTC+11:00) Solomon Is., Nieuw-Caledonië(UTC+11:00) Salomonseilanden, Nieuw-Caledonië?Windows Vista?, ?Windows 7?
Saliamono salos, Naujoji KaledonijaOland? k.(GMT+11:00) Solomon Is., Nieuw-Caledonië(GMT+11:00) Salomonseilanden, Nieuw-Caledonië?Windows XP?, ?Windows Server 2003?, ?Windows 2000?
?enajus, Kalkuta, Mumbajus, Naujasis Delis Suomi? k.(UTC+05:30) Chennai, Kalkutta, Mumbai, New Delhi(UTC+05:30) Chennai, Kolkata (Kalkutta), Mumbai, New Delhi?Windows Vista?, ?Windows 7?
Almata, NovosibirskasSuomi? k.(UTC+06:00) Alma-Ata, Novosibirsk

(UTC+06:00) Astana, Novosibirsk

?Windows Vista?, ?Windows 7?
Pekinas, ?ong?ingas, Honkongas, Urum?isSuomi? k.(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, Urumqi?Windows Vista?, ?Windows 7?
Magadanas, Saliamono Salos, Naujoji KaledonijaPranc?z? k.(UTC+11:00) Magadan, Îles Salomon, Nouvelle Calédonie(UTC+11:00) Magadan, Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie?Windows Vista?, ?Windows 7?
Saliamono salos, Naujoji KaledonijaPranc?z? k.(UTC+11:00) Îles Salomon, Nouvelle Calédonie(UTC+11:00) Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie?Windows Vista?, ?Windows 7?
Pekinas, ?ong?ingas, Honkongas, Urum?isVokie?i? k.(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong (SAR), Urumchi?Windows Vista?, ?Windows 7?
Stand. Vidurio Europos laik.Vokie?i? k.

(GMT+01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Liubliana, Praga(GMT+01:00) Belgrad, Bratislava (Pressburg), Budapest, Ljubljana, Prag?Windows Vista?, ?Windows 7?
?enajus, Kalkuta, Mumbajus, Naujasis DelisGraik? k.(UTC+05:30) ???????, ????????, ??????, ??? ?????(UTC+05:30) ??????, ???????, ???????, ??? ??????Windows Vista?, ?Windows 7?
Almata, NovosibirskasGraik? k.(UTC+06:00) ????-???, ????????????(UTC+06:00) ??????, ?????????????Windows Vista?, ?Windows 7?
Almata, Novosibirskas Latvi? k.(UTC+06:00) Alma-Ata, Novosibirska(UTC+06:00) Almati, Novosibirska?Windows Vista?, ?Windows 7?
Samoa vasaros / ?iemos laikasLietuvi? k.Samoa vasaros /

?iemos laik
Samoa vasaros /

?iemos laikas
?Windows Vista?, ?Windows 7?
Samoa standartinis laikas

Lietuvi? k.Standartinis Samoa

laik

Standartinis Samoa

laikas

?Windows Vista?, ?Windows 7?
Magadanas, Saliamono Salos, Naujoji Kaledonija

Lietuvi? k.(UTC+11:00)

Magadanas,

Saliamono salos,

Naujoji Kaledonija
(UTC+11:00)

Magadanas,

Saliamono salos,

Naujoji Kaledonija
?Windows Vista?, ?Windows 7?
Saliamono salos, Naujoji KaledonijaLietuvi? k.(UTC+11:00)

Saliamono salos,

Naujoji Kaledonija
(UTC+11:00)

Saliamono salos,

Naujoji Kaledonija
?Windows Vista?, ?Windows 7?
AzoraiNorveg? k.(UTC-01:00) Azorene

Azorene (sommertid)

Azorene (normaltid)
(UTC-01:00) Asorene

Asorene (sommertid)

Asorene (normaltid)
?Windows Vista?, ?Windows 7?
Pekinas, ?ong?ingas, Honkongas, Urum?isNorveg? k.(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Ürümqi(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, Ürümqi?Windows Vista?, ?Windows 7?
Jangonas (Rang?nas) Lenk? k.(UTC+06:30) Rangun(UTC+06:30) Yangon (Rangun)?Windows Vista?, ?Windows 7?
?enajus, Kalkuta, Mumbajus, Naujasis Delis Portugal? (Portugalija)(UTC+05:30) Chennai, Calcutá, Mumbai, Nova Deli(UTC+05:30) Chennai, Kolkata (Calcutá), Mumbai, Nova Deli?Windows Vista?, ?Windows 7?
Fid?isTurk? k.

Fiji Yaz Saati

Fiji Standart Saati

(UTC+12:00) Fiji, Marshall Adl.

(UTC+12:00) Fiji
Fiji Adalar? Yaz Saati

Fiji Adalar? Standart Saati

(UTC+12:00) Fiji Adalar?, Marshall Adl.

(UTC+12:00) Fiji Adalar?
?Windows Vista?, ?Windows 7?
Midv?jaus s., Samoa

Ukrainie?i? k.(UTC-11:00) ?. ??????, ???????????? ?????

?????? ?????????? ?????? (????)
(UTC-11:00) ?. ??????, ?????

?????? ?????? (????)

?Windows Vista?, ?Windows 7?
Ryt? EuroposUkrainie?i? k.?????? ?????????? ?????? (????)?????? ?????? (????)

?Windows Vista?, ?Windows 7?
Jangonas (Rang?nas)Ukrainie?i? k.(UTC+06:30) ????? (??????)(UTC+06:30) ?????

?Windows Vista?, ?Windows 7?
Kaliningrado, MinskoUkrainie?i? k.(UTC+06:00) ??????, ????????????(UTC+06:00) ??????, ?????????????Windows Vista?, ?Windows 7?

Registro rakto informacija

Ryt? Europa

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Europe Standard Time]"MUI_Display"="@tzres.dll,-1680""MUI_Dlt"="@tzres.dll,-331""MUI_Std"="@tzres.dll,-332""Display"="(UTC+02:00) E. Europe""TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


Azorai

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time]"TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007dc"LastEntry"=dword:000007dd"2012"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,01,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Arm?nija (?Windows 7? ir ?Windows Vista?)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Arm?nija (?Windows XP?, ?Windows Server 2003? ir ?Windows 2000?)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Marokas

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time]"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dc"2007"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2008"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,00,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,06,00,01,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


?il?

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time]"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,3b,\00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dd"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03


Fid?is


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time]"Display"="(UTC+12:00) Fiji""Dlt"="Fiji Daylight Time""Std"="Fiji Standard Time""TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d8"LastEntry"=dword:000007de"2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2009"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2010"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,03,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2014"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00

?Windows XP?

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows XP? 3 pakeitim? paketas (SP3). Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

322389 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?


Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba. Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifini? naujinim? paketus net jei ?dieg?te bet kur? i? toliau nurodyt? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia toliau pateiktus naujinimus. 

2732052 2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Microsoft Windows? 

2633952 2011 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Microsoft Windows??Windows Server 2003?

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows Server 2003? SP2. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:

889100 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket? (gali b?ti angl? k.)

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba. Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifini? naujinim? paketus net jei ?dieg?te bet kur? i? toliau nurodyt? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia toliau pateiktus naujinimus.

2732052 2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Microsoft Windows? (gali b?ti angl? k.)

2633952 2011 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Microsoft Windows?

?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?? naujinim?, kompiuteryje turi b?ti ?diegtas ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas.

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba. Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifini? naujinim? paketus net jei ?dieg?te bet kur? i? toliau nurodyt? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia toliau pateiktus naujinimus.

2732052 2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Microsoft Windows? (gali b?ti angl? k.)

2633952 2011 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Microsoft Windows?

?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?

B?tinosios s?lygos

?io naujinimo taikymui b?tin?j? s?lyg? n?ra. T? pat? paket? galima ?diegti tiek RTM versijoje, tiek ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? su 1 pakeitim? paketu (SP1). Naujinimo pakeitimo informacija. Pastaba. Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifini? naujinim? paketus net jei ?dieg?te bet kur? i? toliau nurodyt? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia toliau pateiktus naujinimus.

2732052 2011 m. rugpj??io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Microsoft Windows? (gali b?ti angl? k.)

2633952 2011 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas operacin?ms sistemoms ?Microsoft Windows?


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2756822 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gruod?io 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
KB2756822

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com