Kumulativna ispravka vremenske zone iz oktobra 2012. godine za operativne sisteme Windows

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2756822
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Ova ispravka ima ve?i zna?aj i zamenjuje ispravku 2633952, koja je objavljena u decembru 2011. godine, kao i ispravku 2732052 koja je objavljena u avgustu 2012 preko Veb lokacije Download Center. Sve dodatne promene vremenskih zona koje su objavljene kao hitne ispravke nakon ispravke 2633952 obuhva?ene su ovom ispravkom.

Ako ste ve? primenili ispravku 2633952, pro?itajte opise promena za odre?ene vremenske zone o kojima se govori u ovom ?lanku, da biste utvrdili da li morate odmah da primenite ovu ispravku. Ako to ne uti?e direktno na sisteme, mo?ete da zaka?ete instalaciju prvom dostupnom prilikom.

Preporu?ujemo vam da primenite najnoviju kumulativnu ispravku vremenske zone za Windows kako bi doslednost baze podataka vremenske zone u svim sistemima bila zagarantovana.

Va?no
 • Pre nego ?to primenite ispravku koja je opisana u ovom ?lanku, imajte u vidu mogu?e probleme koji mogu da uti?u na Microsoft Outlook. Za vi?e informacija o ovim problemima pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  931667 Kako re?iti promene u vremenskim zonama kori??enjem alatke za a?uriranje podataka o vremenskoj zoni za Microsoft Office Outlook (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Ako koristite Microsoft Exchange Server u okru?enju informacione tehnologije (IT), morate da preuzmete dodatne mere koje ?e garantovati ispravan rad Exchange servera. Za vi?e informacija o Exchange ispravci za letnje/zimsko ra?unanje vremena (DTS) pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  941018 Kako re?iti letnje/zimsko ra?unanje vremena kori??enjem alatke za a?uriranje Exchange kalendara (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 • Kumulativne ispravke za vremenske zone sadr?e samo one podatke koji su promenjeni za odre?eni region ili koji su dodati kako bi se odr?ala parnost sa drugim verzijama operativnog sistema. Zato ako se klju? vremenske zone izbri?e, neke originalne vrednosti mo?da ne?e biti vra?ena nakon ?to primenite kumulativnu ispravku zona.

  Ne preporu?ujemo da bri?ete bilo koje registarske klju?eve koji se odnose na vremenske zone. Na ra?unaru koji ima nepotpune klju?eve vremenskih zona prvo vratite klju?eve vremenskih zona iz dobre poznate rezervne kopije. Zatim primenite ispravku.

Dodatne informacije

Ispravka koju ovaj ?lanak opisuje menja podatke o vremenskim zonama tako da prilagodi izmene letnjeg/zimskog ra?unanja vremena (DST) u nekoliko zemalja.

Ispravka koju ovaj ?lanak opisuje je kumulativna zbirna ispravka koja obuhvata sve prethodne izmene Windows vremenskih zona. Za vi?e informacija o tome kako promene DST-a mogu da uti?u na druge Microsoft proizvode, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=sr-latn-cs

Za vi?e informacija o tome kako promene letnjeg/zimskog ra?unanja vremena mogu da uti?u na druge Microsoft proizvode, kliknite na slede?i slede?i broj ?lanka u Microsoft bazi znanja:
914387 Konfigurisanje letnjeg/zimskog ra?unanja vremena za Microsoft Windows operativne sisteme (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Napomena Kada primenite ovu ispravku, mo?da ?ete primiti slede?u poruku:

?Ispravku nije mogu?e instalirati jer je novija ili ista ispravka vremenske zone ve? instalirana na sistem.?

Ova poruka ukazuje da sve ve? primenili ispravnu ispravku ili da je Windows Update ili Microsoft Update automatski instalirao ovu ispravku. Za a?uriranje Windows operativnog sistema obi?no nisu potrebne dodatne radnje.

Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:

Ispravka za Windows Embedded Standard 7 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34928

Ispravka za Windows Embedded Standard 7 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34875

Ispravka za Windows Server 2003 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34894

Ispravka za Windows XP x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34911

Ispravka za Windows XP (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34931

Ispravka za Windows Server 2008 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34934

Ispravka za Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34880

Ispravka za Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34912

Ispravka za Windows Server 2008 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34901

Ispravka za Windows Vista (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34935

Ispravka za Windows 7 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34914

Ispravka za Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2756822)
{http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=c5f25ba8-fcaa-4436-b5ab-8725b00e74bc

Ispravka za Windows Server 2008 R2 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34937

Ispravka za Windows Server 2003 x64 Edition (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34919

Ispravka za Windows Server 2003 za sisteme zasnovane na Itanium arhitekturi (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34948

Ispravka za Windows Server 2008 (KB2756822)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34926


Datum izdavanja: 09.10.12.

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i Ispravke iz prethodne Windows kumulativne ispravke vremenske zone (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Slede?e izmene su unete od prethodne Windows kumulativne ispravke vremenske zone:
 • Standardno vreme u I. Evropi:
  Ime za prikaz za ovu vremensku zonu je a?urirano na ?(UTC+2:00) I.Evropa? sa ?(UTC+2:00) Nikozija?.
 • Standardno vreme na Azorskim Ostrvima:
  Menja 2013 DST vreme po?etka tako da se dogodi u pono? poslednje nedelje u martu i vreme zavr?etka da se dogodi u 01:00:00 poslednje nedelje u oktobru.
 • Kavkasko/jermensko standardno vreme:
  Kao ?to opisano na slede?em blogu (http://blogs.technet.com/b/dst2007/archive/2012/03/22/armenia-cancels-dst.aspx) vlada Jermenije je otkazala letnje ra?unanje vremena i osta?e trajno na ?zimskom ra?unanju vremena?. U tom ?lanku je predlo?eno da korisnici pre?u na ?rezervno vreme? ruskog standardnog vremena. Ova Windows ispravka ?ini prelazak trajnim tako ?to ?e ukloniti pravilo DST za vremensku zonu ?(UTC+4:00) Jerevan?.
 • Standardno vreme u Pacifiku SA:
  Kao ?to je prethodno najavljeno u ?lanku Microsoft baze znanja 2681116 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom), ?ile je produ?ilo letnje ra?unanje vremena 2012. ?ileanska vlada je promenila datum po?etka letnjeg ra?unanja vremena 2012. godine tako da se dogodi prve subote u septembru u 23:59:59.999, a datum zavr?etka poslednje subote u aprilu u 23:59:59.999.
 • Standardno vreme u Maroku:
  Kao ?to je prethodno najavljeno u ?lanku Microsoft baze znanja 2698707 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom), Maroko ?e pre?i na letnje ra?unanje vremena od 2012. nadalje. Marokanska vlada je promenila datum po?etka letnjeg ra?unanja vremena 2012. godine tako da se dogodi poslednje nedelje u aprilu, a datum zavr?etka poslednje nedelje u septembru. Tokom trajanja Ramazana, letnje ra?unanje vremena bi?e prekinuto, pa ?e od 20. jula do 19. avgusta 2012. godine vreme biti vra?eno na standardno vreme. Prelasci koji odra?avaju po?etak i zavr?etak Ramazana nisu obuhva?eni u ovom ?lanku baze znanja i mogu da budu instalirani pomo?u re?enja za popravku koja su omogu?ena u ?lanku Microsoft baze znanja 2698707 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom).
 • Ispravka istorije za Samou:
  Promene samoanske vremenske zone obuhva?ene su ?lankom u Microsoft bazi znanja 2633952 (Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2011.). Kao rezultat ove ispravka, ?itav kalendar za 2011. godinu a?uriran je na (UTC+13). Ova ispravka vra?a kalendar za 2011. na (UTC-11), dok ?e kalendar za 2012. i naredni kalendari nastaviti da budu (UTC+13). Ispravka istorije sadr?ana je u ?lanku baze znanja 2657025.
 • Ispravka istorije za Rusiju:
  Promene ruske vremenske zone obuhva?ene su ?lankom u Microsoft bazi znanja 2570791 (Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011.). Kao rezultat otkazivanja letnjeg ra?unanja vremena u Rusiji i ostanka trajnog ostanka ?letnjem ra?unanju vremena?, ?itav kalendar za 2011. godinu a?uriran je na letnje ra?unanje vremena. Ova ispravka menja kalendar za 2011. tako da prikazuje zimsko vreme pre 27. marta 2011. godine dok je letnje ra?unanje vremena jo? bilo na snazi. Ispravka istorije sadr?ana je u ?lanku baze znanja 2657025.
 • Vreme na Fid?iju:
  Vlada Fid?ija je najavila nova pravila letnjeg ra?unanja vremna za 2012. do 2013. Letnje ra?unanje vremena po?e?e u 2:00 u nedelju 21. oktobra 2012. i zavr?i?e se u 3:00 u nedelju 20. januara 2013.
Promene vremenskih zona rezimirane su u slede?oj tabeli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Naziv klju?a vremenske zoneIme za prikazNovi po?etak letnjeg ra?unanja vremenaNovi zavr?etak letnjeg ra?unanja vremenaDodatni komentari
Standardno vreme u I. Evropi(UTC+02:00) I. EvropaNije primenljivoNije primenljivoPravila letnjeg ra?unanja vremena nisu promenjena, promenjeno je samo ime za prikaz iz Nikozija u I.Evropa.
Standardno vreme na Azorskim Ostrvima(UTC-01:00) Azorska OstrvaPoslednja nedelja u martu 00:00:00.000 Poslednja nedelja u oktobru 01:00:00.000

Ovo pravilo bilo bi primenljivo samo od 2013. nadalje. Pravilo za 2012. ostaje nepromenjeno.
Kavkasko/jermensko standardno vreme(UTC+04:00) JerevanNema letnjeg ra?unanja vremena

Nema letnjeg ra?unanja vremena

Letnje ra?unanje vremena je isklju?eno za ovu vremensku zonu.
Standardno vreme u Pacifiku SA(UTC-04:00) SantjagoPrva subota u septembru
23:59:59.999
Poslednja subota u aprilu


23:59:59.999
Standardno vreme u Maroku(UTC) Kazablanka Poslednja nedelja u aprilu

02:00:00.000
Poslednja nedelja u septembru

03:00:00.000
Ramazanski prelasci su preduzeti pomo?u re?enja za popravku omogu?enih u ?lanku 2698707. (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Vreme na Fid?iju(UTC + 12:00) Fid?iTre?a subota u oktobru 2012.

02:00:00.000
Tre?a subota u januaru 2013.

03:00:00.000


Sledi potpuna lista dodatnih promena imena za prikaz koje su obuhva?ene ovim paketima za odre?ene lokalne standarde.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Vremenska zonaPrimenljivi lokalni standardStaro ime za prikazA?urirano ime za prikazPrimenljive platforme
Centralna Amerika?panskiHora de verano de CentroaméricaHora de verano, América CentralWindows Vista, Windows 7
Centralna Amerika?panskiHora estándar de CentroaméricaHora estándar, América CentralWindows Vista, Windows 7
?enaj, Kalkuta, Mumbaj, Nju Delhibugarski(UTC+05:30) ?????, ???????, ??????, ?? ?????(UTC+05:30) ?????, ???????, ??????, ?? ?????Windows Vista, Windows 7
?enaj, Kalkuta, Mumbaj, Nju Delhi?e?ki(UTC+05:30) Bombaj, ?ennaj, Kalkata, Nové Dillí(UTC+05:30) Mumbaí (Bombay), ?ennaj, Kolkata (Kalkata), Nové DillíWindows Vista, Windows 7
Jangun (Rangun)?e?ki(UTC+06:30) Rangún(UTC+06:30) Yangon (Rangún)Windows Vista, Windows 7
Letnje vreme ? SamoaStandardno vreme ? Samoa
?e?kiOstrovy Samoa (letní ?as)

Ostrovy Samoa (b??ný ?as)
Samoa (letní ?as)Samoa (b??ný ?as)
Windows Vista, Windows 7
Magadan, Solomonska Ostrva, Nova Kaledonijaholandski(UTC+11:00) Magadan, Solomon Is., Nieuw-Caledonië;(UTC+11:00) Magadan, Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows Vista, Windows 7
Solomonska Ostrva, Nova Kaledonijaholandski(UTC+11:00) Solomon Is., Nieuw-Caledonië(UTC+11:00) Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows Vista, Windows 7
Solomonska Ostrva, Nova Kaledonijaholandski(GMT+11:00) Solomon Is., Nieuw-Caledonië(GMT+11:00) Salomonseilanden, Nieuw-CaledoniëWindows 2000, Windows Server 2003, Windows XP
?enaj, Kalkuta, Mumbaj, Nju Delhi finski(UTC+05:30) Chennai, Kalkutta, Mumbai, New Delhi(UTC+05:30) Chennai, Kolkata (Kalkutta), Mumbai, New DelhiWindows Vista, Windows 7
Alma Ata, Novosibirskfinski(UTC+06:00) Alma-Ata, Novosibirsk

(UTC+06:00) Astana, Novosibirsk

Windows Vista, Windows 7
Peking, ?ungking, Hongkong, Urumkifinski(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, UrumqiWindows Vista, Windows 7
Magadan, Solomonska Ostrva, Nova Kaledonijafrancuski(UTC+11:00) Magadan, Îles Salomon, Nouvelle Calédonie(UTC+11:00) Magadan, Îles Salomon, Nouvelle-CalédonieWindows Vista, Windows 7
Solomonska Ostrva, Nova Kaledonijafrancuski(UTC+11:00) Îles Salomon, Nouvelle Calédonie(UTC+11:00) Îles Salomon, Nouvelle-CalédonieWindows Vista, Windows 7
Peking, ?ungking, Hongkong, Urumkinema?ki(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong (SAR), UrumchiWindows Vista, Windows 7
Standardno vreme u Centralnoj Evropinema?ki

(GMT+01:00) Belgrado, Bratislava, Budapest, Liubliana, Praga(GMT+01:00) Belgrad, Bratislava (Pressburg), Budapest, Ljubljana, PragWindows Vista, Windows 7
?enaj, Kalkuta, Mumbaj, Nju Delhigr?ki(UTC+05:30) ???????, ????????, ??????, ??? ?????(UTC+05:30) ??????, ???????, ???????, ??? ?????Windows Vista, Windows 7
Alma Ata, Novosibirskgr?ki(UTC+06:00) ????-???, ????????????(UTC+06:00) ??????, ????????????Windows Vista, Windows 7
Alma Ata, Novosibirsk letonski(UTC+06:00) Alma-Ata, Novosibirska(UTC+06:00) Almati, NovosibirskaWindows Vista, Windows 7
Letnje vreme ? SamoalitvanskiSamoa vasaros /

?iemos laik
Samoa vasaros /

?iemos laikas
Windows Vista, Windows 7
Standardno vreme ? Samoa

litvanskiStandartinis Samoa

laik

Standartinis Samoa

laikas

Windows Vista, Windows 7
Magadan, Solomonska Ostrva, Nova Kaledonija

litvanski(UTC+11:00)

Magadanas,

Saliamono salos,

Naujoji Kaledonija
(UTC+11:00)

Magadanas,

Saliamono Salos,

Naujoji Kaledonija
Windows Vista, Windows 7
Solomonska Ostrva, Nova Kaledonijalitvanski(UTC+11:00)

Saliamono salos,

Naujoji Kaledonija
(UTC+11:00)

Saliamono Salos,

Naujoji Kaledonija
Windows Vista, Windows 7
Azoresnorve?ki(UTC-01:00) Azorene

Azorene (sommertid)

Azorene (normaltid)
(UTC-01:00) Asorene

Asorene (sommertid)

Asorene (normaltid)
Windows Vista, Windows 7
Peking, ?ungking, Hongkong, Urumkinorve?ki(UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Ürümqi(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hongkong, ÜrümqiWindows Vista, Windows 7
Jangun (Rangun) poljski(UTC+06:30) Rangun(UTC+06:30) Yangon (Rangun)Windows Vista, Windows 7
?enaj, Kalkuta, Mumbaj, Nju Delhi portugalski (Portugal)(UTC+05:30) Chennai, Calcutá, Mumbai, Nova Deli(UTC+05:30) Chennai, Kolkata (Calcutá), Mumbai, Nova DeliWindows Vista, Windows 7
Fid?iturski

Fiji Yaz Saati

Fiji Standart Saati

(UTC+12:00) Fiji, Marshall Adl.

(UTC+12:00) Fid?i
Fiji Adalar? Yaz Saati

Fiji Adalar? Standart Saati

(UTC+12:00) Fiji Adalar?, Marshall Adl.

(UTC+12:00) Fiji Adalar?
Windows Vista, Windows 7
Ostrvo Midvej, Samoa

ukrajinski(UTC-11:00) ?. ??????, ???????????? ?????

?????? ?????????? ?????? (????)
(UTC-11:00) ?. ??????, ?????

?????? ?????? (????)

Windows Vista, Windows 7
I. Evropaukrajinski?????? ?????????? ?????? (????)?????? ?????? (????)

Windows Vista, Windows 7
Jangun (Rangun)ukrajinski(UTC+06:30) ????? (??????)(UTC+06:30) ?????

Windows Vista, Windows 7
Kalinjingrad, Minskukrajinski(UTC+06:00) ??????, ????????????(UTC+06:00) ??????, ????????????Windows Vista, Windows 7

Informacije o klju?u registratora

I.Evropa

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Europe Standard Time]"MUI_Display"="@tzres.dll,-1680""MUI_Dlt"="@tzres.dll,-331""MUI_Std"="@tzres.dll,-332""Display"="(UTC+02:00) E. Europe""TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


Azores

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time]"TZI"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007dc"LastEntry"=dword:000007dd"2012"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:3c,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,01,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Jermenija (Windows 7 i Windows Vista)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Caucasus Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Jermenija (Windows XP, Windows Server 2003 i Windows 2000)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time]"TZI"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Armenian Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007db"LastEntry"=dword:000007dc"2011"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Maroko

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time]"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Morocco Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dc"2007"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2008"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,00,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,00,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,06,00,01,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,\ 3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00


?ile

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time]"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,3b,\00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d7"LastEntry"=dword:000007dd"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2008"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2009"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2010"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2011"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2012"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,06,00,05,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,09,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03"2013"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17,00,\3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03


Fid?i


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time]"Display"="(UTC+12:00) Fiji""Dlt"="Fiji Daylight Time""Std"="Fiji Standard Time""TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic DST]"FirstEntry"=dword:000007d8"LastEntry"=dword:000007de"2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00"2009"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,04,00,01,00,00,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2010"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2011"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2012"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,000,03,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2013"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,03,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00"2014"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,\  00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Windows XP

Preduslovi

Morate da imate instaliran Windows XP servisni paket 3 (SP3) da biste primenili ovu ispravku. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa


Informacije o zameni ispravke

Napomena Mo?ete da instalirate ovu kumulativnu zbirnu ispravku ?ak i nakon ?to instalirate bilo koju od slede?ih prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?e ispravke:

2732052 Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011. za Microsoft Windows operativne sisteme

2633952 Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2011. za Microsoft Windows operativne sistemeWindows Server 2003

Preduslovi

Morate da imate instaliran Windows Server 2003 SP2 da biste primenili ovu ispravku. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:

889100 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Informacije o zameni ispravke

Napomena Mo?ete da instalirate ovu kumulativnu zbirnu ispravku ?ak i nakon ?to instalirate bilo koju od slede?ih prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:

2732052 Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011. godine za operativne sisteme Microsoft Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

2633952 Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2011. za Microsoft Windows operativne sisteme

Windows Vista ili Windows Server 2008

Preduslovi

Morate da imate instaliran Windows Vista ili Windows Server 2008 servisni paket 2 da biste primenili ovu ispravku.

Informacije o zameni ispravke

Napomena Mo?ete da instalirate ovu kumulativnu zbirnu ispravku ?ak i nakon ?to instalirate bilo koju od slede?ih prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:

2732052 Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011. godine za operativne sisteme Microsoft Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

2633952 Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2011. za Microsoft Windows operativne sisteme

Windows 7 ili Windows Server 2008 R2

Preduslovi

Za primenu ove ispravke nisu potrebni preduslovi. Isti paket instalira se na RTM verziju kao i na SP1 verzije operativnog sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Informacije o zameni ispravke Napomena: Mo?ete da instalirate ovu kumulativnu zbirnu ispravku ?ak i nakon ?to instalirate bilo koju od slede?ih prethodno objavljenih ispravki. Ova ispravka zamenjuje slede?u ispravku:

2732052 Kumulativna ispravka vremenske zone iz avgusta 2011. godine za operativne sisteme Microsoft Windows (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

2633952 Kumulativna ispravka vremenske zone iz decembra 2011. za Microsoft Windows operativne sisteme


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2756822 - Poslednji pregled: 7. decembar 2012. - Revizija: 1.0
Klju?ne re?i: 
KB2756822

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com