C?p Nh?t Rollup 4 cho c?a s? lưu tr? Server 2008 R2 Essentials có s?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2757013 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài này li?t kê các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Update Rollup 4 cho c?a s? lưu tr? Server 2008 R2 Essentials.

Quan tr?ngUpdate rollup này ch?a các b?n s?a l?i phía máy ch?. Sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này, các gói ph?n m?m máy tính khách đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên t?t c? các máy tính khách hàng t? đ?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói phía khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2757014 Client-side gói cho Update Rollup 4 Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials, Windows Home Server 2011 và c?a s? lưu tr? Server 2008 R2 Essentials có s?n

L?n các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?i b?n c?p nh?t này

V?n đ? 1

Khi b?n c? g?ng kí nh?p vào Launchpad trên m?t máy tính đang ch?y Mac OS X 10.8 sư t? núi, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
Không th? t?i t?p tin c?u h?nh máy ch?.

V?n đ? 2

Vi?c cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t k?t n?i khách hàng b? ch?n khi b?n b?t Gatekeeper và kích ho?t cài đ?t chuyên bi?t t? AppStore ho?c đáng tin c?y nhà phát tri?n trên m?t máy tính đang ch?y Mac OS X 10.8 sư t? núi.

V?n đ? 3

Khi Apple Bonjour b?n ghi d?ch v? đang ch?y trên m?t máy ch? D?a trên Windows lưu tr? Server 2008 R2 Essentials, máy tính khách hàng không th? k?t n?i đ?n máy ch? b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i khách hàng.

V?n đ? 4

Khi m?t s? đ?nh danh an ninh (SID) là có s?n ph?m nào trong m?t t?p tin c?u h?nh máy tính trong c?a s? lưu tr? Server 2008 R2 y?u t? c?n thi?t, b? máy cơ s? d? li?u sao lưu khách hàng corrupts và khách hàng b?n ghi d?ch v? sao lưu th?t b?i.

V?n đ? 5

Khi b?n ch?y web site t? xa truy c?p Setup Wizard đ? đ?t c?u h?nh mi?n Windows Live, m?t l?i x?y ra. Ngoài ra, b?n có th? c?ng b? ch?n khi b?n c? g?ng đ? t? xa tr?nh duy?t m?t web site truy nh?p t? xa (RWA). V?n đ? này x?y ra b?i v? các thành ph?n Windows Live™ ID Sign-In Assistant b?t ng? g? cài đ?t chuyên bi?t.

S? 6

Gi? s? r?ng b?n thi?t l?p m?t máy ch? t? xa qu?n l? t? m?t khách hàng máy tính. B?n đ?t múi thời gian đ? chu?n Thái B?nh Dương (US & Canada) trong hộp thoại cài đ?t chuyên bi?t múi thời gian. Trong t?nh hu?ng này, múi thời gian đư?c không chính xác đ?t Baja California trên máy ch? sau khi b?n hoàn t?t vi?c tri?n khai máy ch?.

V?n đ? 7

Khi các mô-đun chuy?n đ?i XML x? l? các t?p tin không h?p l? trong Windows lưu tr? Server 2008 R2 Essentials, b?n nh?n đư?c thông báo l?i r?ng nhà nư?c m?t s? b?n ghi d?ch v? không th? kh?i đ?ng.

Phát hành 8

B?n c?p nh?t này s?a ch?a v?n đ? ngo?i l? b?n ghi d?ch v? máy ch? sao lưu x?y ra khi b?n ghi d?ch v? sao lưu s? c? g?ng đ? t?i v? sao lưu l?ch s? t? b?n ghi s? ki?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? trư?ng h?p ngo?i l? b?n ghi d?ch v? Server Backup, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:

V?n đ?

V?n đ? 1

B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng m?t k?t n?i khách hàng Mac có C?p Nh?t Rollup 4 cho Windows lưu tr? Server 2008 R2 b?n cài đ?t chuyên bi?t. V?n đ? này x?y ra v? c?a m?t yêu c?u thay đ?i cho Mac bên ngoài t?p nh? phân. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t l?i các k?t n?i khách hàng Mac trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 4.

Lưu ? V?n đ? này ch? x?y ra trên m?t máy ch? có Update Rollup 3 cho Windows lưu tr? Server 2008 R2 b?n cài đ?t chuyên bi?t.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

B?n c?p nh?t này có s?n t? website sau c?a Microsoft Update:
http://Update.Microsoft.com

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows lưu tr? Server 2008 R2 Essentials.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong Panel điều khiển. Ngoài ra, b?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t các gói ph?n m?m phía khách hàng t? các khách hàng máy tính m?t cách riêng bi?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2757013 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbfix kbmt KB2757013 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2757013

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com