Office 2010 tích l?y C?p Nh?t cho tháng 10 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2757117 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y C?p Nh?t gói cho năm 2012 ngày ch?a đ?t hotfix cho Microsoft Office 2010 và Office 2010 máy ch?.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p Nh?t tháng 12 năm 2011

M?t t?p h?p các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Áp d?ng các gói ch? cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y tháng 10 năm 2012

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u cho các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? văn ph?ng 2010 đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c.

Office 2010 khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Ace-x-none.msp
2760394 Mô t? c?a gói hotfix Access 2010 (ace-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Truy c?p 2010
Stislist-x-none.msp
2760390 Mô t? c?a gói hotfix Access 2010 (Stislist-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Truy c?p 2010
Excel-x-none.msp; Đ? th?-x-none.msp; Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp
2687607 Mô t? Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp; Đ? th?-x-none.msp; Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp): ngày 30 tháng 9 năm 2011
Excel 2010
Excel-x-none.msp; Đ? th?-x-none.msp
2687606 Mô t? Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp; Graph-x-none.msp): ngày 30 tháng 9 năm 2011
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2687559 Mô t? Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Excel 2010
InfoPath-x-none.msp, Ipeditor-x-none.msp
2687563 Mô t? InfoPath 2010 hotfix gói (Infopath-x-none.msp, Ipeditor-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
InfoPath 2010
Ogl-x-none.msp
2687609 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Ogl-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
B?ng ch?ng-ro-ro.mxp
2760393 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (b?ng ch?ng-ro-ro.mxp): ngày 30 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
B?ng ch?ng-ja-jp.msp
2760392 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (b?ng ch?ng-ja-jp.msp): ngày 30 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
GFX-x-none.msp
2760388 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Gfx-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
Exppdf-x-none.msp
2687616 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (exppdf-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
Mso-x-none.msp
2760386 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Mso-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
IME-ja-jp.msp
2687611 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (ime-ja-jp.msp): ngày 30 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng 2010
Outlook-x-none.msp
2687608 Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Outlook 2010
Outexum-x-none.msp
2687620 Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outexum-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Outlook 2010
PowerPoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp
2760404 Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
PowerPoint 2010
PowerPoint-x-none.msp
2687555 Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (Powerpoint-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
PowerPoint 2010
D? án-x-none.msp
2687612 Mô t? d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
D? án 2010
x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp
2687613 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (x 86 Groove-x-none.msp, x 64 Groove-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Workspace 2010
T?-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp
2687556 Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (t?-x-none.msp, Kb2428677-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Word 2010

B?n C?p Nh?t Rollup cho SharePoint Foundation 2010

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
D? án máy ch?-gói
2687565 Mô t? d? án Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (d? án máy ch?-gói): Tháng mư?i m?t 15, 2012
Lưu ?B?ng cách cài đ?t chuyên bi?t gói này, b?n s? áp d?ng c? tích l?y C?p Nh?t cho máy ch? d? án, cho SharePoint Server, và SharePoint Foundation. Gói này bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng t? danh sách C?p Nh?t máy ch? riêng l? trong b?ng "cá nhân máy ch? C?p Nh?t".
D? án Server 2010
SharePoint server-gói
2687564 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2010 (SharePoint server-gói): Tháng mư?i m?t 15, 2012
Lưu ? B?ng cách cài đ?t chuyên bi?t gói này, b?n s? áp d?ng c? tích l?y C?p Nh?t cho máy ch? d? án, cho SharePoint Server, và SharePoint Foundation. Gói này bao g?m t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng t? danh sách C?p Nh?t máy ch? riêng l? trong b?ng "cá nhân máy ch? C?p Nh?t".
SharePoint Server 2010
SharePoint Foundation server-gói
2687566 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2010 (máy ch? SharePoint Foundation tr?n gói): ngày 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Foundation 2010

B?n C?p Nh?t máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Duetserver-x-none.msp
2760396 Mô t? DN song ca cho SharePoint và SAP hotfix gói (Duetserver-x-none.msp): Tháng mư?i m?t 15, 2012
Song ca doanh nghi?p cho SharePoint và SAP
Fsserver-x-none.msp
2760395 Mô t? nhanh tra c?u Server 2010 SharePoint hotfix gói (Fsserver-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Tìm kiếm Nhanh Server 2010 cho SharePoint
Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp
2687562 Mô t? c?a gói hotfix Office Online (Wacwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
Văn ph?ng tr?c tuy?n
Pjsrvwfe-x-none.msp
2687615 Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-không có): ngày 30 tháng 9 năm 2011
D? án Server 2010
WSS-x-none.msp
2687557 Mô t? SharePoint Foundation 2010 hotfix gói (Wss-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Foundation 2010
Coreserver-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp
2687619 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreserver-x-none.msp, Wosrv-x-none.msp): Tháng mư?i m?t 15, 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-xx-xx.msp
2687610 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreserver-x-none.msp; Wosrv-x-none.msp; Coreservermui-xx-xx.msp; Wosrvmui-XX-XX.msp): Tháng mư?i m?t 15, 2012
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp
2687545 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreserver-x-none.msp): Tháng mư?i m?t 15, 2012
SharePoint Server 2010
EMS-x-none.msp, Grs-x-none.msp, Grs_hosted-x-none.msp
2760391 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (ems-x-none.msp, grs-x-none.msp, grs_hosted-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010
Spsmui-xx-xx.msp
2760389 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Spsmui-xx-xx.msp): ngày 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010
Wdsrv-x-none.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp
2687617 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (wdsrv-x-none.msp, xlsrvwfe-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010
Coreservermui-xx-xx.msp
2687614 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreservermui-xx-xx.msp): ngày 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010
Xlsrvwfe-x-none.msp
2687561 Mô t? v? b?n ghi d?ch v? Excel trong SharePoint Server 2010 hotfix gói (Xlsrvwfe-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010
Ppsmawfe-x-none.msp
2687544 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ppsmawfe-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010
Ifswfe-x-none.msp
2687618 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ifswfe-x-none.msp): tháng 10 30 tháng 9 năm 2011
SharePoint Server 2010

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2757117 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
  • Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP
  • Microsoft Project Server 2010
  • Microsoft SharePoint Foundation 2010
  • Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2757117 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2757117

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com