Lietot?ji nevar main?t savos kontaktpersonu sarakstos Lync 2010 un 2011. gadam Mac Lync

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2757458 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

P?c jaunin??anas uz Microsoft Lync servera 2013. gadam, kad redi??jat kontaktpersonu Microsoft Lync 2010 vai Lync Mac 2011, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar pievienot, p?rvietot vai no?emt kontaktpersonas vai grupas ?aj? laik?. L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka, izvietojot Unified kontaktpersonu kr?tuv? starp Microsoft Exchange 2013 un Lync servera 2013. gadam, Lync 2010 un Lync Mac 2011 klientiem nesaprotu kur to vajadz?tu atjaunin?t vai saglab?t veikt?s izmai?as. T?d?? lietot?jiem, kuri ir iesp?joti Unified kontaktpersonu kr?tuv? nevar main?t kontaktpersonu sarakstu no Lync 2010 un 2011. gadam Mac Lync.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet Microsoft Lync 2013, Microsoft Outlook Web Access 2013 vai Microsoft Outlook main?t savus kontaktus.

PAPILDINFORM?CIJA

Windows, lai apstiprin?tu, ja lietot?js ir iesp?jota Unified sazinieties ar veikalu, p?rbaudiet ??das re?istra atsl?gas v?rt?bas 2165. Ja atsl?ga nav kl?t vai nav v?rt?bas 2165, lietot?jam nav iesp?jots, lai to Unified kontaktpersonu kr?tuv? un j?b?t iesp?jai main?t kontaktpersonu no klienta Lync 2010.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync\<SIP URL>\UCS

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2757458 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 31. maijs - P?rskat??ana: 7.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft Lync for Mac 2011
  • Microsoft Office Communications Online
Atsl?gv?rdi: 
o365e o365a o365p o365022013 o365m o365 after upgrade kbmt KB2757458 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2757458

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com