Lietot?ji nevar main?t savos kontaktpersonu sarakstos Lync 2010 un 2011. gadam Mac Lync

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2757458 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Kad j?s m??in?t redi??t j?su kontaktinform?ciju Lync 2010 vai 2011 Mac Lync, sa?emat k?du no ?iem k??du zi?ojumiem:
Nevar pievienot, p?rvietot vai no?emt kontaktpersonas vai grupas ?aj? laik?. L?dzu, v?l?k m??iniet v?lreiz.
Kontaktu sarakstu nevar redi??t UCS re??m?, izmantojot Microsoft Lync Mac. L?dzu, sazinieties ar sist?mas administratoru.

IEMESLS

?? probl?ma rodas t?p?c, ka lietot?ja Kontaktpersonu saraksts tika p?rvietotas uz Exchange Unified sazinieties ar veikalu (UCS). Tas ir jauns integr?cijas l?dzeklis Exchange Server 2013 un Lync servera 2013. P?c migr?cijas, lietot?ja kontaktpersonu saraksta sniedz?js p?rv?r?as no Lync serveraUCS.

Pat Lync 2010 un 2011. gadam Mac Lync varat izlas?t UCS Kontaktpersonu saraksts, vi?i nevar main?t kontaktpersonu vai grupu UCS.T?d?? lietot?ji, kuri ir iesp?joti UCS nevar main?t savu kontaktpersonu sarakstu no Lync 2010 un 2011. gadam Mac Lync.

PROFILAKSE

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet Lync 2013, Outlook Web Access 2013 vai Outlook uz main?tu j?su Kontaktpersonu saraksts.

Vai varam roll atpaka? t?s lietot?ja kontaktpersonas Lync serveri un lietot?ji var?s main?t savu kontaktpersonu sarakstam.
  • Lync serverim, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
    Atritin?t lietot?jiem migr?t
  • Lync Online mekl?jiet ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst?:
    2811654 Lync kontaktu saraksts ir tuk?s vai tikai las?ms p?c lietot?ja Exchange pastkaste ir atvienota, nelicenc?tu vai p?rvietota

PAPILDINFORM?CIJA

Windows, lai apstiprin?tu, ja lietot?js ir iesp?jota UCS, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Lync ikonas pazi?ojumu apgabal?, lai atv?rtu ekr?na Lync konfigur?cijas inform?ciju . Mekl?jiet Kontaktpersonu saraksta sniedz?js l?niju. Par?d?s vai nu UCS vai Lync serveri .

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2757458 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2014. gada 29. j?nijs - P?rskat??ana: 8.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Lync Online
  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft Lync for Mac 2011
Atsl?gv?rdi: 
o365e o365a o365p o365022013 o365m o365 kbmt KB2757458 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2757458

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com