B?n không th? ki?m nh?p m?t SPN t? m?t máy tính Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 khách hàng đó là trong m?t tên mi?n con

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2757702 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có tên mi?n con mà không có m?t c?a hàng toàn c?u (GC) trong m?t c?m nhánh Thư mục Họat động tên mi?n.
 • B?n có m?t máy tính khách hàng Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 n?m trong các l?nh v?c tr? em.
 • Qu?n tr? viên c? g?ng đ? ki?m nh?p m?t b?n ghi d?ch v? tên chính (SPN) có ti?n t? WSMan b?ng cách s? d?ng Windows Remote Management (WinRM) t? máy tính c?a khách hàng.
Trong trư?ng h?p này, quá tr?nh th?t b?i. Ngoài ra, s? ki?n sau đây đư?c kí nh?p kí nh?p h? th?ng:

S?n ph?m: hệ điều hành Windows
ID: 10154
Ngu?n: Microsoft-Windows-WinRM
Thông báo: b?n ghi d?ch v? WinRM th?t b?i khi t?o SPN sau đây:
WSMAN /tên mi?nWSMAN /SPN.


V?n đ? này gây ra WinRM đ? s? d?ng NT LAN Manager (NTLM) xác th?c thay v? s? d?ng xác th?c Kerberos.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
WinRM.cmdkhông áp d?ng3510 Tháng sáu năm 200921: 40
WinRM.VBSkhông áp d?ng201,03410 Tháng sáu năm 200921: 40
Wsmanconfig_schema.xmlkhông áp d?ng4,67510 Tháng sáu năm 200921: 40
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.22131198,65610/10 / 201215: 01
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.22131248,83210/10 / 201216: 46
Wsmauto.dll6.1.7601.22131146,43210/10 / 201216: 46
Wsmauto.MOFkhông áp d?ng4,43010 Tháng sáu năm 200921: 40
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 Tháng b?y, 200901: 16
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 Tháng b?y, 200901: 14
Wsmpty.XSLkhông áp d?ng1.559 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 40
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 Tháng b?y, 200901: 11
Wsmsvc.dll6.1.7601.221311,178,11210/10 / 201216: 46
Wsmtxt.XSLkhông áp d?ng2,42610 Tháng sáu năm 200921: 40
Wsmwmipl.dll6.1.7601.22131214,01610/10 / 201216: 46
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
WinRM.cmdkhông áp d?ng3510 Tháng sáu năm 200921: 00không áp d?ng
WinRM.VBSkhông áp d?ng201,03410 Tháng sáu năm 200921: 00không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlkhông áp d?ng4,67510 Tháng sáu năm 200921: 00không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.22131266,24010/10 / 201215: 32x 64
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.22131346,62410/10 / 201217: 49x 64
Wsmauto.dll6.1.7601.22131181,76010/10 / 201217: 49x 64
Wsmauto.MOFkhông áp d?ng4,43010 Tháng sáu năm 200921: 00không áp d?ng
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638513,31214 Tháng b?y, 200901: 41x 64
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638513,82414 Tháng b?y, 200901: 39x 64
Wsmpty.XSLkhông áp d?ng1.559 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 00không áp d?ng
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 Tháng b?y, 200901: 34x 64
Wsmsvc.dll6.1.7601.221312,023,42410/10 / 201217: 49x 64
Wsmtxt.XSLkhông áp d?ng2,42610 Tháng sáu năm 200921: 00không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.1.7601.22131310,27210/10 / 201217: 49x 64
WinRM.cmdkhông áp d?ng3510 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
WinRM.VBSkhông áp d?ng201,03410 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlkhông áp d?ng4,67510 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.22131198,65610/10 / 201215: 01x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.22131248,83210/10 / 201216: 46x 86
Wsmauto.dll6.1.7601.22131146,43210/10 / 201216: 46x 86
Wsmauto.MOFkhông áp d?ng4,43010 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Wsmpty.XSLkhông áp d?ng1.559 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 Tháng b?y, 200901: 11x 86
Wsmsvc.dll6.1.7601.221311,178,11210/10 / 201216: 46x 86
Wsmtxt.XSLkhông áp d?ng2,42610 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.1.7601.22131214,01610/10 / 201216: 46x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
WinRM.cmdkhông áp d?ng3510 Tháng sáu năm 200921: 07không áp d?ng
WinRM.VBSkhông áp d?ng201,03410 Tháng sáu năm 200921: 07không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlkhông áp d?ng4,67510 Tháng sáu năm 200921: 07không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.22131516,60810/10 / 201214: 53IA-64
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.22131671,23210/10 / 201216: 36IA-64
Wsmauto.dll6.1.7601.22131392,70410/10 / 201216: 36IA-64
Wsmauto.MOFkhông áp d?ng4,43010 Tháng sáu năm 200921: 06không áp d?ng
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638521,50414 Tháng b?y, 200901: 50IA-64
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638534,30414 Tháng b?y, 200901: 45IA-64
Wsmpty.XSLkhông áp d?ng1.559 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 07không áp d?ng
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 Tháng b?y, 200901: 43IA-64
Wsmsvc.dll6.1.7601.221313,579,90410/10 / 201216: 36IA-64
Wsmtxt.XSLkhông áp d?ng2,42610 Tháng sáu năm 200921: 07không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.1.7601.22131611,32810/10 / 201216: 36IA-64
WinRM.cmdkhông áp d?ng3510 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
WinRM.VBSkhông áp d?ng201,03410 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmanconfig_schema.xmlkhông áp d?ng4,67510 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7601.22131198,65610/10 / 201215: 01x 86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7601.22131248,83210/10 / 201216: 46x 86
Wsmauto.dll6.1.7601.22131146,43210/10 / 201216: 46x 86
Wsmauto.MOFkhông áp d?ng4,43010 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214 Tháng b?y, 200901: 16x 86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814 Tháng b?y, 200901: 14x 86
Wsmpty.XSLkhông áp d?ng1.559 ngư?i10 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214 Tháng b?y, 200901: 11x 86
Wsmsvc.dll6.1.7601.221311,178,11210/10 / 201216: 46x 86
Wsmtxt.XSLkhông áp d?ng2,42610 Tháng sáu năm 200921: 40không áp d?ng
Wsmwmipl.dll6.1.7601.22131214,01610/10 / 201216: 46x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh WinRM, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh WinRM
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_afd9dbf5c1976c6bfd6994553f68d725_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_3d50d5030e3dd636.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin720
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 06
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-w...cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_ccddbb1a247a98e5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin191,904
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 09
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_07cd3cb83c726a9fa8e4eae7e028a2af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_7d226d64ce668bd9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.090
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 06
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-w...cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_28fc569ddcd80a1b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin191,908
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 12
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-w...cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_335100f01138cc16.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin75,910
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 12
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_395dbdf9ffdd45860de438b41d161c65_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_45974bf51b2f1a8b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.088 ngư?i
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 06
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-w...cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_ccdf5f102478a1e1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin191,906
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 06
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-w...cho-qu?n l?-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22131_none_335100f01138cc16.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin75,910
Ngày (UTC)10/10 / 2012
Th?i gian (UTC)20: 06
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2757702 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2757702 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2757702

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com