Office 365 pasta pl?smas probl?mu nov?r?anas indekss

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2757871 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir iek?autas saites uz tehniskajiem resursiem un atbalsta inform?cija par probl?mu nov?r?anu programm? Office 365 pasta pl?sma.

K? nov?rst izplat?tas pasta pl?smas probl?mas Office 365, skatiet pasta pl?sma vad?to apraksts. Apraksts pal?dz administratorus, lai diagnostic?tu un nov?rstu probl?mas, kas saist?tas ar pasta pl?smu da??dos scen?rijos.

RESURSI

Pirms p?rskat?t resursi ?aj? rakst?, ?emiet v?r?, ka Microsoft att?l?s savienojam?bas analizators pied?v? vair?kas p?rbaudes Office 365 cilnes, kas ir noder?gi, ja j?nov?r? pasta pl?sma Office 365. ??s p?rbaudes ir ??das:
 • Office 365 Exchange dom?nu nosaukumu serveris (DNS) savienojam?bas tests
 • Ien?ko?? SMTP e-pasta p?rbaudes
 • Izejo?ais SMTP e-pasta p?rbaudes
pasta pl?sma apspriest resursos.

Nevar nos?t?t e-pasta zi?ojumus

zin??anu b?ze raksti
 • 2269971 Lietot?ji sa?em nos?t?t/sa?emt k??das zi?ojumu, kad tie konfigur? Office 365 vair?kus kontus, izmantojot programmu Outlook
 • 2617114 Nevar nos?t?t e-pasta zi?ojumi Office 365 Small Business dom?na tas kopas izveidi par pilnu redelegation
Office 365 Kopiena

Nevar sa?emt e-pasta zi?ojumus

zin??anu b?ze raksti
 • 2415053 E-pasta zi?ojumi netiek sa?emti uz jaunu dom?nu, pievienojot programm? Office 365 port?lam
 • 2526164 Nav sa?emat e-pasta zi?ojumus programm? Office 365 Small Business dom?nu, kam ir iestat?ta piln?ga redelegation
Office 365 Kopiena

Atskaites par neizdevu?os pieg?di (NDR)

zin??anu b?ze raksti
 • 2685437 "Neizdev?s pieg?de" un "550 5.1.1 ATRISIN?T?JS.ASR.RecipNotFound"NDR p?c pastkastes p?rvieto?anas Office 365
Office 365 Kopiena

pasta pl?sma uz vai no lok?laj?m vid?m

zin??anu b?ze raksti
 • 2730609 Lok?lajiem lietot?jiem nesa?emat e-pasta zi?ojumus no Office 365 Lietot?ji Exchange Hibr?d? izvieto?ana
TechNet un pal?dz?bas saturs

SMTP retransl??ana, izmantojot Exchange Online

Pal?dz?baTechNet raksti un
TechNet un pal?dz?bas satursOffice 365 Kopiena
 • pasta pl?sma Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2757871 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 4. septembris - P?rskat??ana: 12.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365022013 kbmt KB2757871 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2757871

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com