Biroja 365 pasta pl?smas probl?mu nov?r?anas indekss

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2757871 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir iek?autas saites uz tehniskos resursus un atbalstu inform?ciju par probl?mu nov?r?anas biroja 365 pasta pl?smu.

Kop?jo pasta pl?smas probl?mu nov?r?ana programm? Office 365, skatiet Pasta pl?smu vad?ta Walkthrough. Walkthrough pal?dz diagnostic?t un atrisin?t jaut?jumus, kas saist?ti ar pasta pl?sma da??dos scen?rijos admins.

RESURSI

Pirms j?s p?rskat?t resursus ?aj? pant?, j?apzin?s, ka Microsoft Remote Connectivity Analyzer pied?v? Office 365 ciln? vair?kas p?rbaudes, kas ir noder?gi, veicot pasta pl?smu Office 365 trauc?jummekl??anu. ??s p?rbaudes ietver:
 • Biroja 365 Exchange dom?na nosaukuma serveris (DNS) savienojam?bas tests
 • Ien?ko?ais SMTP e-pasta p?rbaude
 • Izejo?? SMTP e-pasta p?rbaude
?ajos resursos apspriestu pasta pl?smu.

Nevar nos?t?t e-pasta zi?ojumus

zin??anu b?ze raksti
 • 2269971 Lietot?ji sa?em k??das zi?ojumu s?t??anas/sa?em?anas, p?c tam, kad tie konfigur? vair?kus kontus programm? Office 365, izmantojot Outlook
 • 2617114 J?s nevarat nos?t?t e-pasta zi?ojumus Office 365 Small Business dom?na tas noteikts l?dz par pilnu redelegation
Office 365 Kopiena

Nevar sa?emt e-pasta zi?ojumus

zin??anu b?ze raksti
 • 2415053 E-pasta zi?ojumi nav sa??musi jaunu dom?na, ko pievienojat Office 365 port?l?
 • 2526164 J?s esat nav sa??mis e-pasta zi?ojumus 365 Office Small Business dom?na, kas iestat?ta pilna redelegation
 • 2598485 Dom?na lietot?ji nevar sa?emt e-pasta zi?ojumus, izmantojot vado??s tie?saistes aizsardz?bas apmai?ai
Office 365 Kopiena

E-pasta pieg?des aizkav??anos

zin??anu b?ze raksti
 • 2625239 E-pasta zi?ojumus ir atlikta vado??s tie?saistes aizsardz?bas Exchange (FOPE), kad tie tiek nos?t?ti pasta serveri, kur? ir izvietots aiz Cisco PIX firewall

Zi?ojumi par neizdevu?os pieg?di (NDR)

zin??anu b?ze raksti
 • 2590562 FOPE vid? lietot?ji sa?em NDR, kad t?s nos?t?t pasta adres?tam vid?, kas lieto Backscatterer.org pakalpojumu
 • 2625264 "550 4.4.7 RIND?.Ir beidzies der?guma termi??; zi?ojumu der?gums"NDR zi?u, ja j?s nos?tat e-pasta zi?ojums caur FOPE ?r?j? dom?na
 • 2685437 "Neizdev?s pieg?des" un "550 5.1.1 ATRISIN?T?JS.ADR.RecipNotFound"NDR, kad pastkaste tiek p?rvietota uz Office 365
Office 365 Kopiena

Pasta pl?smu uz vai no lok?l? vid?

zin??anu b?ze raksti
 • 2730609 Telpu lietot?ji nesa?emu e-pasta zi?ojumus no Office 365 Lietot?ji Exchange hibr?d? izvieto?ana
Pal?dz?bas un TechNet saturu

SMTP relay ar Exchange Online

Pal?dz?baun TechNet saturu
Pal?dz?bas un TechNet saturuOffice 365 Kopiena
 • Pasta pl?smu Office 365
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2757871 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2014. gada 17. j?lijs - P?rskat??ana: 10.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365022013 kbmt KB2757871 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2757871

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com