"Đi?u này s? g? b? cài đ?t chuyên bi?t khóa s?n ph?m s?n có trên máy ch? KMS" c?nh báo khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t m?t máy ch? lưu tr? văn ph?ng 2013 KMS khóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2758428 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n ch?y thu?t s? kh?i lư?ng kích ho?t công c? đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t Microsoft Office 2013 ch?a b?n ghi d?ch v? Qu?n l? Khóa (KMS) host phím trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 8. Trong t?nh hu?ng này, b?n nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây:

Đi?u này s? g? b? cài đ?t chuyên bi?t khóa s?n ph?m s?n có trên máy ch? KMS và cài đ?t chuyên bi?t m?t mà b?n đ? nh?p.
B?n có mu?n ti?p t?c?

<Yes> <No></No></Yes>

Lưu ? Ch?a khóa s?n có máy ch? Windows KMS s? không đư?c g? cài đ?t chuyên bi?t n?u b?n nh?p vào.

Thông tin thêm

B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t nhi?u KMS phím máy ch? c?a các s?n ph?m khác nhau trên m?t máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2758428 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Professional 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbprb kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB2758428 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2758428

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com