Mô t? c?a Office 2013 hotfix gói (Mso-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760231 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong 2013 Microsoft Office h? th?ng gói hotfix ngày ngày 12 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n k?t n?i các phiên b?n bán l? c?a Outlook 2013 v?i m?t nhà cung c?p bên th? ba ch?ng h?n như LinkedIn hay Facebook. Khi b?n m? c?a s? ngư?i trong ch? đ? b? s?p đ?, t?nh tr?ng tin thư thoại t? các nhà cung c?p bên th? ba đư?c c?t ng?n và hi?n th? là không đ?y đ?.
 • Gi? s? r?ng b?n m? m?t t?p tin .pdf ch?a các kí t? đ?i di?n t? m?t h? th?ng đánh đ?m ch? 2013. Ví d?, các t?p tin ch?a kí t? đ?i di?n d?ng r?i rác. Khi chi?u dài chu?i kí t? đ?i di?n dài hơn các m? s? có th? phân tích cú pháp, t? năm 2013 tr? nên không ph?n h?i.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n m? m?t tài li?u Word có m?t s? h?nh d?ng ho?c h?nh ?nh vào t? năm 2013.
  • B?m chu?t ph?i vào m?t trong nh?ng h?nh d?ng ho?c h?nh ?nh trong các tài li?u Word.
  • B?n nh?p vào Ch?nh s?a đi?m cho h?nh d?ng, ho?c đi?m đ?n Gói văn b?n và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a gói đi?m cho h?nh ?nh.
  Trong trư?ng h?p này, các h?nh d?ng và h?nh ?nh có th? bi?n m?t kh?i các tài li?u word.
 • Khi b?n s? d?ng Trung Qu?c Âm l?ch trong Outlook 2013 ho?c trong m?t phiên b?n trư?c c?a Outlook, Dương lịch ngày đư?c hi?n th? như m?t ngày âm không chính xác. Ví d?, Dương lịch ngày 8 tháng 6 năm 2013 Hi?n th? như m?t trăng ngày 4/30 thay v? 5/1.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n là ngư?i dùng Thư mục Họat động.
  • B?n b?m vào các T?P TIN tab trong ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013.
  • B?n nh?p vào Thêm m?t b?n ghi d?ch v? trên các Tài kho?n tab, đi?m đ?n Các web site khác, và sau đó nh?p vào tài khoản Microsoft đ? k?t n?i v?i tài kho?n Microsoft.
  • B?n đóng khách hàng văn ph?ng năm 2013 và thay đ?i m?t kh?u c?a tài kho?n Microsoft.
  • B?n kh?i đ?ng l?i các khách hàng Office 2013 và c? g?ng s?a ch?a k?t n?i tài kho?n Microsoft.
  Trong trư?ng h?p này, các khách hàng Office 2013 đ? v? crash.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n t?i lên m?t tài li?u đ?n m?t Thư viện Tài liệu SharePoint Server năm 2013.
  • Các yêu c?u ki?m tra ra tính năng đư?c kích ho?t cho Thư viện Tài liệu.
  • B?n s? d?ng các Đ?ng b? nút ch?n m?t trong Thư viện Tài liệu đ? đ?ng b? hoá tài li?u cùng v?i m?t c?p c?c b? trên máy tính c?a b?n.
  • B?n m? các tài li?u t? m?c tin thư thoại đ?a phương.
  Trong trư?ng h?p này, các tài li?u đư?c hi?n th? trong ch? đ? gián tuy?n và không ch?a qu?y check-out.

  Lưu ? Các hành đ?ng d? ki?n s? là các tài li?u đư?c hi?n th? trong ch? đ? ch? đ?c và có qu?y check-out.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đi?u này hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho ti?p theo C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các ki?m nh?p sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

x 86
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso.exe15.0.4481.100012,631,46416-Jan-1319:36


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso-x-none.mspkhông áp d?ng11,640,83215-Jan-1319:10
Mso-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso.dll.x8615.0.4481.100025,360,48015-Jan-137:06
Office.dll15.0.4481.1000457,28815-Jan-137:06

x 64
T?i thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso.exe15.0.4481.100025,962,01617-Jan-1314:34


Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso-x-none.mspkhông áp d?ng25,022,46416-Jan-1311:19
Mso-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso.dll.x6415.0.4481.100035,336,30415-Jan-137:17
Mso.dll.x8615.0.4481.100025,360,48015-Jan-137:26
Office.dll15.0.4481.1000457,30415-Jan-137:17


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760231 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbhotfixserver kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2760231 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760231

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com