Mô t? c?a Office 2013 hotfix gói (Mso-x-none.msp; Msointl-en-US.msp): ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760337 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft văn ph?ng năm 2013, ngày ngày 12 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Gi? s? r?ng b?n th?c hi?n m?t Ti?t ki?m cho h?nh ?nh in ho?c Xu?t kh?u sang PDF ho?t đ?ng trong m?t ?n ph?m Microsoft nhà xu?t b?n năm 2013 t?i, khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các ?n ph?m ch?a nhi?u h?nh ?nh.
  • Các ?n ph?m ch?a nh?ng h?nh ?nh l?n.
  • Các ?n ph?m ch?a nh?ng h?nh ?nh có hi?u ?ng đư?c áp d?ng.
  • B?n áp d?ng m?t s? h?nh ?nh có tác đ?ng đ?n trang n?n công b?.
  Trong t?nh hu?ng này, b?n có th? g?p m?t trong nh?ng v?n đ? sau đây:
  • M?t s? h?nh ?nh b? thi?u t? đ?u ra.
  • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i cho bi?t r?ng b?n đang ra kh?i b? nh?.
  • H?nh ?nh trong đ?u ra đư?c hi?n th? như m?t X màu đ? l?n.
 • Khi b?n nh?n đư?c m?t thông báo email Windows Live Hotmail có phong cách s? d?ng phương ti?n truy?n thông selectors, b?n không th? nh?n th?y n?i dung c?a thư email.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

A hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này đư?c thi?t k? đ? kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng đi?u này hotfix ch? đ?n h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong Bài vi?t. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n đang không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho ti?p theo C?p nh?t ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u này Bài vi?t cơ s? ki?n th?c. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và H? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? cho mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t phát hành trư?c đó hotfix.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i nào cho các ki?m nh?p sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Chi tieát taäp tin

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Các Các phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t Microsoft Windows Installer gói đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n Xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i gi? c?c b?. Đ? t?m các s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Phiên b?n 32 x
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Msoloc2013-kb2760337-fullfile-x 86-glb.exe15.0.4481.100080,025,25616-Jan-134:33
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso-x-none.mspkhông áp d?ng11,640,83215-Jan-1319:17
Msointl-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,117,63215-Jan-1319:15
Msointl-bg-bg.mspkhông áp d?ng1,482,75215-Jan-1319:15
Msointl-ca-es.mspkhông áp d?ng1,445,88815-Jan-1319:15
Msointl-cs-cz.mspkhông áp d?ng1,462,27215-Jan-1319:17
Msointl-da-dk.mspkhông áp d?ng1,433,60015-Jan-1319:16
Msointl-de-de.mspkhông áp d?ng1,445,88815-Jan-1319:16
Msointl-el-gr.mspkhông áp d?ng1,531,90415-Jan-1319:14
Msointl-en-us.mspkhông áp d?ng1,327,10415-Jan-1319:17
Msointl-es-es.mspkhông áp d?ng1,437,69615-Jan-1319:15
Msointl-et-ee.mspkhông áp d?ng1,441,79215-Jan-1319:14
Msointl-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng1,425,40815-Jan-1319:14
Msointl-fi-fi.mspkhông áp d?ng1,437,69615-Jan-1319:15
Msointl-fr-fr.mspkhông áp d?ng1,470,46415-Jan-1319:16
Msointl-gl-es.mspkhông áp d?ng1,437,69615-Jan-1319:14
Msointl-gu-in.mspkhông áp d?ng1,359,87215-Jan-1319:14
Msointl-ông-il.mspkhông áp d?ng1,998,84815-Jan-1319:16
Msointl-chào-in.mspkhông áp d?ng1,441,79215-Jan-1319:16
Msointl-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng1,454,08015-Jan-1319:15
Msointl-hu-hu.mspkhông áp d?ng1,458,17615-Jan-1319:15
Msointl-id – id.mspkhông áp d?ng1,331,20015-Jan-1319:16
Msointl-nó-it.mspkhông áp d?ng1,409,02415-Jan-1319:16
Msointl-ja-jp.mspkhông áp d?ng1,425,40815-Jan-1319:15
Msointl-kk-kz.mspkhông áp d?ng1,458,17615-Jan-1319:17
Msointl kn, in.mspkhông áp d?ng1,392,64015-Jan-1319:15
Msointl-ko-kr.mspkhông áp d?ng1,728,51215-Jan-1319:17
Msointl-lt-lt.mspkhông áp d?ng1,466,36815-Jan-1319:15
Msointl-lv-lv.mspkhông áp d?ng1,462,27215-Jan-1319:16
Msointl-ms-my.mspkhông áp d?ng1,335,29615-Jan-1319:15
Msointl-nb-no.mspkhông áp d?ng1,421,31215-Jan-1319:16
Msointl-nl-nl.mspkhông áp d?ng1,413,12015-Jan-1319:15
Msointl-pl-pl.mspkhông áp d?ng1,470,46415-Jan-1319:16
Msointl-pt-br.mspkhông áp d?ng1,425,40815-Jan-1319:15
Msointl-pt-pt.mspkhông áp d?ng1,449,98415-Jan-1319:15
Msointl-ro-ro.mspkhông áp d?ng1,445,88815-Jan-1319:15
Msointl-ru-ru.mspkhông áp d?ng1,478,65615-Jan-1319:16
Msointl-sk-sk.mspkhông áp d?ng1,470,46415-Jan-1319:15
Msointl-sl-si.mspkhông áp d?ng1,449,98415-Jan-1319:17
Msointl-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng1,462,27215-Jan-1319:14
Msointl-sv-se.mspkhông áp d?ng1,429,50415-Jan-1319:16
Msointl-th-th.mspkhông áp d?ng1,388,54415-Jan-1319:15
Msointl-en-tr.mspkhông áp d?ng1,437,69615-Jan-1319:14
Msointl-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng1,482,75215-Jan-1319:16
Msointl-vi-vn.mspkhông áp d?ng1,392,64015-Jan-1319:16
Msointl-zh-cn.mspkhông áp d?ng1,921,02415-Jan-1319:15
Msointl-zh-tw.mspkhông áp d?ng1,929,21615-Jan-1319:15
Mso-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso.dll.x8615.0.4481.100025,360,48015-Jan-137:06
Office.dll15.0.4481.1000457,28815-Jan-137:06
Msointl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Msointl.dll15.0.4481.10003,600,48015-Jan-137:06
Msointl.Rest.idx_dll15.0.4481.10001,484,38415-Jan-137:06

x 64 Phiên b?n
T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Msoloc2013-kb2760337-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4481.100093,470,16817-Jan-130:49
Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso-x-none.mspkhông áp d?ng25,022,46416-Jan-1311:24
Msointl-ar-sa.mspkhông áp d?ng2,121,72816-Jan-1311:24
Msointl-bg-bg.mspkhông áp d?ng1,474,56016-Jan-1311:23
Msointl-ca-es.mspkhông áp d?ng1,437,69616-Jan-1311:24
Msointl-cs-cz.mspkhông áp d?ng1,462,27216-Jan-1311:23
Msointl-da-dk.mspkhông áp d?ng1,429,50416-Jan-1311:23
Msointl-de-de.mspkhông áp d?ng1,445,88816-Jan-1311:23
Msointl-el-gr.mspkhông áp d?ng1,527,80816-Jan-1311:24
Msointl-en-us.mspkhông áp d?ng1,327,10416-Jan-1311:23
Msointl-es-es.mspkhông áp d?ng1,437,69616-Jan-1311:23
Msointl-et-ee.mspkhông áp d?ng1,429,50416-Jan-1311:23
Msointl-châu Âu-es.mspkhông áp d?ng1,421,31216-Jan-1311:23
Msointl-fi-fi.mspkhông áp d?ng1,433,60016-Jan-1311:22
Msointl-fr-fr.mspkhông áp d?ng1,466,36816-Jan-1311:24
Msointl-gl-es.mspkhông áp d?ng1,429,50416-Jan-1311:23
Msointl-gu-in.mspkhông áp d?ng1,355,77616-Jan-1311:24
Msointl-ông-il.mspkhông áp d?ng2,002,94416-Jan-1311:24
Msointl-chào-in.mspkhông áp d?ng1,437,69616-Jan-1311:24
Msointl-nhân s?-hr.mspkhông áp d?ng1,449,98416-Jan-1311:24
Msointl-hu-hu.mspkhông áp d?ng1,462,27216-Jan-1311:24
Msointl-id – id.mspkhông áp d?ng1,327,10416-Jan-1311:23
Msointl-nó-it.mspkhông áp d?ng1,404,92816-Jan-1311:24
Msointl-ja-jp.mspkhông áp d?ng1,429,50416-Jan-1311:23
Msointl-kk-kz.mspkhông áp d?ng1,458,17616-Jan-1311:23
Msointl kn, in.mspkhông áp d?ng1,384,44816-Jan-1311:24
Msointl-ko-kr.mspkhông áp d?ng1,728,51216-Jan-1311:24
Msointl-lt-lt.mspkhông áp d?ng1,462,27216-Jan-1311:24
Msointl-lv-lv.mspkhông áp d?ng1,458,17616-Jan-1311:23
Msointl-ms-my.mspkhông áp d?ng1,331,20016-Jan-1311:24
Msointl-nb-no.mspkhông áp d?ng1,413,12016-Jan-1311:23
Msointl-nl-nl.mspkhông áp d?ng1,413,12016-Jan-1311:22
Msointl-pl-pl.mspkhông áp d?ng1,474,56016-Jan-1311:23
Msointl-pt-br.mspkhông áp d?ng1,425,40816-Jan-1311:23
Msointl-pt-pt.mspkhông áp d?ng1,449,98416-Jan-1311:23
Msointl-ro-ro.mspkhông áp d?ng1,441,79216-Jan-1311:24
Msointl-ru-ru.mspkhông áp d?ng1,474,56016-Jan-1311:23
Msointl-sk-sk.mspkhông áp d?ng1,470,46416-Jan-1311:23
Msointl-sl-si.mspkhông áp d?ng1,454,08016-Jan-1311:23
Msointl-sr-latn-cs.mspkhông áp d?ng1,454,08016-Jan-1311:23
Msointl-sv-se.mspkhông áp d?ng1,429,50416-Jan-1311:24
Msointl-th-th.mspkhông áp d?ng1,392,64016-Jan-1311:24
Msointl-en-tr.mspkhông áp d?ng1,425,40816-Jan-1311:23
Msointl-Vương Qu?c Anh-ua.mspkhông áp d?ng1,482,75216-Jan-1311:24
Msointl-vi-vn.mspkhông áp d?ng1,388,54416-Jan-1311:22
Msointl-zh-cn.mspkhông áp d?ng1,921,02416-Jan-1311:23
Msointl-zh-tw.mspkhông áp d?ng1,929,21616-Jan-1311:23
Mso-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Mso.dll.x6415.0.4481.100035,336,30415-Jan-137:17
Mso.dll.x8615.0.4481.100025,360,48015-Jan-137:26
Office.dll15.0.4481.1000457,30415-Jan-137:17
Msointl-en-us.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Msointl.dll.x64.103315.0.4481.10003,626,09615-Jan-137:17
Msointl.Rest.idx_dll.x64.103315.0.4481.10001,484,40015-Jan-137:17
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m C?p Nh?t thu?t ng?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760337 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2760337 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760337

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com