Mô t? c?a doanh nghi?p ca khúc cho SAP SharePoint gói hotfix (Duetserver-x-none.msp): Tháng mư?i m?t 15, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760396 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong các doanh nghi?p song ca cho Microsoft SharePoint và gói hotfix SAP là ngày ngày 15 tháng 12 năm 2011.

GI?I THI?U

Khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p t? doanh nghi?p song ca 1.0 trong SharePoint 2010 đ? doanh nghi?p song ca 1.0 ho?c song ca doanh nghi?p 2,0 đô-la M? vào năm 2013 SharePoint, các ho?t đ?ng không thành công.

Lưu ? Áp d?ng hotfix này trên máy tính có SharePoint 2013 và song ca Enterprise 1.0 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.


Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n ph?i có SharePoint 2012 và doanh nghi?p song ca 1.0 cho SharePoint và SAP cài đ?t chuyên bi?t. Đây là m?t bư?c trung gian đ? nâng c?p doanh nghi?p song ca 1.0 Duet doanh nghi?p 2,0 đô-la M? vào năm 2013 SharePoint.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? là các t?p tin mà b?n ph?i có đ? kh?c ph?c v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Office2010-kb2760396-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6129.50032,587,0809 Tháng mư?i m?t 127: 15

Thông tin v? t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Duetserver-ar-sa.mspkhông áp d?ng18,4329 Tháng mư?i m?t 129: 16
Duetserver-de-de.mspkhông áp d?ng18,4329 Tháng mư?i m?t 129: 16
Duetserver-en-us.mspkhông áp d?ng677,3769 Tháng mư?i m?t 129: 17
Duetserver-es-es.mspkhông áp d?ng17,9209 Tháng mư?i m?t 129: 17
Duetserver-fr-fr.mspkhông áp d?ng18,4329 Tháng mư?i m?t 129: 16
Duetserver-ông-il.mspkhông áp d?ng18,4329 Tháng mư?i m?t 129: 17
Duetserver-nó-it.mspkhông áp d?ng17,9209 Tháng mư?i m?t 129: 17
Duetserver-ja-jp.mspkhông áp d?ng18,4329 Tháng mư?i m?t 129: 16
Duetserver-pt-br.mspkhông áp d?ng17,9209 Tháng mư?i m?t 129: 16
Duetserver-ru-ru.mspkhông áp d?ng18,9449 Tháng mư?i m?t 129: 17
Duetserver-en-tr.mspkhông áp d?ng17,9209 Tháng mư?i m?t 129: 17
Duetserver-zh-cn.mspkhông áp d?ng17,9209 Tháng mư?i m?t 129: 16
Duetserver-zh-tw.mspkhông áp d?ng17,9209 Tháng mư?i m?t 129: 17


Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760396 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2760396 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760396

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com