MS13-035: 2013년 4월 9일 자 SharePoint Server 2010 서비스 팩 1(coreserver) 보안 업데이트에 대한 설명

기술 자료 번역 기술 자료 번역
기술 자료: 2760408 - 이 문서가 적용되는 제품 보기.
모두 확대 | 모두 축소

이 페이지에서

소개

Microsoft는 보안 공지 MS13-035를 발표했습니다. 보안 공지 전체 내용을 보려면 다음 Microsoft 웹 사이트 중 하나로 이동하십시오.

이 보안 업데이트에 대한 도움과 지원을 받는 방법

업데이트 설치 도움말: Microsoft Update 지원

IT 전문가용 보안 솔루션: TechNet 보안 문제 해결 및 지원

Windows 기반 컴퓨터를 바이러스 및 맬웨어로부터 보호:?바이러스 솔루션 및 보안 센터

각 지역의 국가별 지원: 국가별 지원

이 보안 업데이트에 대한 추가 정보

이 보안 업데이트의 알려진 문제

모든 SharePoint 서버에서 이 보안 업데이트를 설치한 후에는 PSconfig 도구를 실행하여 설치를 완료해야 합니다. PSconfig 도구 사용 방법에 대한 자세한 내용은 PSconfig 명령줄 참조(SharePoint Server 2010)를 참조하십시오.

이 보안 업데이트 적용을 위한 전제 조건

이 보안 업데이트를 적용하려면 Microsoft SharePoint Server 2010 서비스 팩 1 이 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다.

다시 시작 정보

이 보안 업데이트를 설치한 후에는 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다.

이 업데이트를 설치할 때 컴퓨터를 다시 시작하지 않아도 되는 경우가 있습니다. 필요한 파일을 사용 중이면 이 업데이트를 설치할 때 컴퓨터를 다시 시작해야 합니다. 이러한 경우에는 컴퓨터를 다시 시작해야 한다는 내용의 메시지가 표시됩니다.

시스템 다시 시작의 필요성을 줄이기 위해서는 이 보안 업데이트를 설치하기 전에 영향 받은 모든 서비스를 중지하고 영향 받은 파일을 사용할 수 있는 모든 응용 프로그램을 닫으십시오. 자세한 내용을 보려면 다음을 참조하십시오.Windows 기반 컴퓨터에 보안 업데이트를 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하라는 내용의 메시지가 나타나는 이유.

제거 정보

이 보안 업데이트는 제거할 수 없습니다.

보안 업데이트 대체 정보

이 보안 업데이트는 다음 보안 업데이트를 대신합니다.MS12-066: 2012년 10월 9일 자 SharePoint Server 2010 서비스 팩 1(coreserver) 보안 업데이트에 대한 설명.

파일 정보

이 보안 업데이트의 영어 버전은 다음 표에 나열된 파일 특성(또는 그 이후의 파일 특성)을 갖습니다. 이러한 파일의 날짜와 시간은 UTC(협정 세계시)로 나열되어 있으며 파일 정보를 볼 때 현지 시간으로 변환됩니다. UTC와 현지 시간의 차이를 보려면 제어판의 날짜 및 시간 도구에서 표준 시간대 탭을 사용하십시오.
Microsoft SharePoint Server 2010 서비스 팩 1
그림 축소그림 확대
assets folding start collapsed
표 축소표 확대
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accountjoiner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49199,27215-Aug-201211:28
Acsacnt.apxNot applicable6,50106-Apr-201109:19
Acscntrl.acxNot applicable24,83606-Apr-201109:19
Activityinformation.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable7,99415-Aug-201211:05
Addbestbet1.aspxNot applicable13,53806-Apr-201109:19
Addcs.apxNot applicable11,21906-Apr-201109:19
Addentity1.aspxNot applicable8,93306-Apr-201109:19
Addfeaturedcontent1.aspxNot applicable12,52006-Apr-201109:19
Addfedl.apxNot applicable69,24506-Apr-201109:19
Addkeyword1.aspxNot applicable10,12106-Apr-201109:19
Addmanagedproperty1.aspxNot applicable19,21106-Apr-201109:19
Addnavlk.asxNot applicable8,76219-Oct-201202:43
Addrankpromotion1.aspxNot applicable13,39806-Apr-201109:19
Addshr.apxNot applicable7,81206-Apr-201109:19
Addsnm.apxNot applicable12,73606-Apr-201109:19
Addspellcheck1.aspxNot applicable9,79806-Apr-201109:19
Addtype.apxNot applicable12,42906-Apr-201109:19
Addusercontext1.aspxNot applicable7,72306-Apr-201109:19
Adgalmaattributeinclusionlis.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable3,42307-Aug-201207:20
Adgalmadata.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable53,98407-Aug-201207:20
Adgalmamandatoryattributelis.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable2,73807-Aug-201207:20
Adgalmamandatoryobjectclassl.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable22907-Aug-201207:20
Adgalmaobjectclassinclusionl.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable25407-Aug-201207:20
Adgalmvdata.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable88,94107-Aug-201207:20
Admaattributeinclusionlist.x.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,55107-Aug-201207:20
Admamandatoryattributelist.x.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable5307-Aug-201207:20
Admamandatoryobjectclasslist.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable12007-Aug-201207:20
Admaobjectclassinclusionlist.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable20607-Aug-201207:20
Admapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49223,85615-Aug-201211:28
Admcmds.xmlNot applicable1,27406-Apr-201109:19
Adminlistcontrol1.ascxNot applicable4,25206-Apr-201109:19
Admmap.apxNot applicable16,50006-Apr-201109:19
Adsearch.aspxNot applicable17,27006-Apr-201109:19
Aduisettinginit.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable59507-Aug-201207:20
Advanced_aspxNot applicable16,24406-Apr-201109:19
Advsfast_aspxNot applicable28606-Apr-201109:19
Advsrch_aspxNot applicable28606-Apr-201109:19
Aform1.apxNot applicable2,72306-Apr-201109:19
Ajaxtkit.jsNot applicable30,77506-Apr-201109:19
Antixsslibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb662.0.0.033,80815-Aug-201211:03
Assemblyinfo.cs.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable2,71307-Aug-201207:20
Assemblyinfo.vb.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,32307-Aug-201207:20
Assemblyinfo.vb.galsync.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable1,45107-Aug-201207:20
Assemblyinfo.vb.logging.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable1,45107-Aug-201207:20
Assetpck.xslNot applicable24,86228-Nov-201111:21
Astptlbr_asxNot applicable14,33929-Aug-201109:57
Atl90.dll.21022.08.vc90_atl_x64.rtm.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c59.00.21022.08179,70406-Nov-201204:49
Bb.apxNot applicable10,22206-Apr-201109:19
Bdcph.dll14.0.6108.5000220,03230-Aug-201104:39
Bestbetorder1.aspxNot applicable4,44606-Apr-201109:19
Build.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable28507-Aug-201207:20
Categ.apxNot applicable15,53206-Apr-201109:19
Centraladminpopupselector1.aspxNot applicable10,02506-Apr-201109:19
Certmgr.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb666.0.6001.17131 (longhorn_rtm.080108-2300)74,75215-Aug-201211:05
Cformsec.acxNot applicable3,94806-Apr-201109:19
Client.configNot applicable2,12606-Apr-201109:19
Clientx.dll14.0.6117.5000277,32808-Feb-201201:14
Clientxr.dll14.0.6117.5000277,32808-Feb-201201:14
Cmspick.asxNot applicable5,14625-Apr-201204:40
Common.microsoft.identitymanagement.logging.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4951,86415-Aug-201212:19
Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4980,54415-Aug-201212:19
Common.microsoft.resourcemanagement.automation.dllhelp.xml.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable34,36907-Aug-201208:20
Common.microsoft.resourcemanagement.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.49760,45615-Aug-201212:19
Configdb.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.491,665,63215-Aug-201211:28
Connfxom.dll14.0.6119.50001,096,49625-Apr-201204:44
Connfxom.dll_000114.0.6119.50001,096,49625-Apr-201204:44
Connfxph.dll14.0.6107.5000283,50430-Aug-201104:39
Constants.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable1,71615-Aug-201211:05
Constantspecifiers.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable33,08015-Aug-201211:05
Containerpicker.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4951,82415-Aug-201211:28
Contextualkeywordmanagement1.aspxNot applicable9,90206-Apr-201109:19
Cpyfedl.apxNot applicable69,43106-Apr-201109:19
Crawledcategories1.aspxNot applicable7,78506-Apr-201109:19
Crawledproperties1.aspxNot applicable7,35406-Apr-201109:19
Credentialfieldsettingssection.ascxNot applicable13,13330-Aug-201112:38
Crprop.apxNot applicable16,00906-Apr-201109:19
Crt.manifest.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable52606-Nov-201204:49
Cscdextensioncallbasedscript.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable2,38907-Aug-201207:20
Cscdextensionfilebasedscript.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,72907-Aug-201207:20
Csexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4943,61615-Aug-201211:28
Csmaobjectscript.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable2,66607-Aug-201207:20
Csmvobjectscript.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,22907-Aug-201207:20
Cspasswordextensionscript.xm.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable2,27007-Aug-201207:20
Cssearch.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49129,63215-Aug-201211:28
Databasesettings.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable33715-Aug-201211:05
Dbmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49244,33615-Aug-201211:28
Dbuisettinginit.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable24307-Aug-201207:20
Default_aspxNot applicable28606-Apr-201109:19
Deffast_aspxNot applicable28606-Apr-201109:19
Deleteobject.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable2,45015-Aug-201211:05
Dlc.workflow.routing.dll14.0.6108.5000132,98429-Aug-201110:00
Dlc.workflow.tasks.dll14.0.6108.500051,08829-Aug-201110:00
Dlc.workflow.tasks.dll214.0.6108.500051,08829-Aug-201110:00
Dlcworkflowactionsvs_dll14.0.6131.5000154,21621-Nov-201210:24
Dlcworkflowactions_dll14.0.6131.5000154,21621-Nov-201210:24
Docxpageconverter.exe14.0.6134.50001,221,72008-Jan-201303:50
Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable1,24115-Aug-201211:05
Dropsqlpersistenceproviderschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable66115-Aug-201211:05
Drop_procs.sqlNot applicable78530-Aug-201104:49
Ecrcntrl.acxNot applicable14,31206-Apr-201109:19
Edirectoryma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4972,29615-Aug-201211:28
Edirectorymaattributeinclusi.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,01907-Aug-201207:20
Edirectorymamandatoryattribu.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable5307-Aug-201207:20
Edirectorymamandatoryobjectc.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable18807-Aug-201207:20
Edirectorymaobjectclassinclu.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable31707-Aug-201207:20
Edirectoryuisettinginit.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable59107-Aug-201207:20
Editcategory1.aspxNot applicable10,98806-Apr-201109:19
Editcrawledproperty1.aspxNot applicable11,08106-Apr-201109:19
Editcs.apxNot applicable37,75406-Apr-201109:19
Editdlg.htm_dclNot applicable4,96625-Apr-201204:46
Editdlg.htm_ldoclibNot applicable4,93725-Apr-201204:48
Editdlg.htm_multilangNot applicable4,84225-Apr-201204:47
Editdlg.htm_pubfeapNot applicable4,93725-Apr-201204:48
Editdlg.htm_pubresfeatNot applicable4,93725-Apr-201204:48
Editrule.apxNot applicable11,31706-Apr-201109:19
Editsch.apxNot applicable3,89006-Apr-201109:19
Edtfedl.apxNot applicable69,24706-Apr-201109:19
Edtrelst.apxNot applicable15,24406-Apr-201109:19
Enableservicebroker_storedprocedure.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable57215-Aug-201211:05
Enhsrch.apxNot applicable8,26616-May-201204:57
Enthmpst.asxNot applicable17,20812-Oct-201111:13
Entityexcludelist1.aspxNot applicable8,56606-Apr-201109:19
Entityincludelist1.aspxNot applicable8,54406-Apr-201109:19
Entitymanagement1.aspxNot applicable9,04406-Apr-201109:19
Escntrl.acxNot applicable36,48806-Apr-201109:19
Eupref.apxNot applicable10,06706-Apr-201109:19
Ewsmodel.xmlNot applicable31,62206-Apr-201109:19
Exch2007extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f4.0.2450.4915,47215-Aug-201211:28
Exch2010extension.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f4.0.2450.4915,47215-Aug-201211:28
Exchangema.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49109,16015-Aug-201211:28
Exchangemaattributeinclusion.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable2,31007-Aug-201207:20
Exchangemamandatoryattribute.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable5307-Aug-201207:20
Exchangemamandatoryobjectcla.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable3907-Aug-201207:20
Exchangemaobjectclassinclusi.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable23507-Aug-201207:20
Exchangeuisettinginit.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable59507-Aug-201207:20
Expfedl.apxNot applicable20806-Apr-201109:19
Explrank.apxNot applicable13,52306-Apr-201109:19
Extendedsearchadministration.aspxNot applicable9,23206-Apr-201109:19
Extendedsearchadminlinks.xmlNot applicable1,85706-Apr-201109:19
Fast.search.admin.compileddictionary.client.configNot applicable2,04006-Apr-201109:19
Fast.search.admin.contentcollection.client.configNot applicable2,03106-Apr-201109:19
Fast.search.admin.deleteditem.client.configNot applicable2,02606-Apr-201109:19
Fast.search.admin.deployment.client.configNot applicable2,02406-Apr-201109:19
Fast.search.admin.keyword.client.configNot applicable2,01806-Apr-201109:19
Fast.search.admin.linguisticmanager.client.configNot applicable2,03806-Apr-201109:19
Fast.search.admin.persisteddictionary.client.configNot applicable2,04206-Apr-201109:19
Fast.search.admin.schema.client.configNot applicable2,01606-Apr-201109:19
Fast.search.admin.spellchecker.client.configNot applicable2,02806-Apr-201109:19
Fast.search.admin.termentityextractor.client.configNot applicable2,04206-Apr-201109:19
Fast.search.query.client.configNot applicable2,40706-Apr-201109:19
FastcentraladminhelpcollectionNot applicable85406-Apr-201109:19
FastenduserhelpcollectionNot applicable79406-Apr-201109:19
Filedlg.htm_dclNot applicable3,38206-Apr-201109:27
Filedlg.htm_ldoclibNot applicable4,67306-Apr-201109:36
Filedlg.htm_multilangNot applicable3,32525-Apr-201204:47
Filedlg.htm_pubfeapNot applicable4,67306-Apr-201109:36
Filedlg.htm_pubresfeatNot applicable4,67306-Apr-201109:36
Filemauiconfig.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable18407-Aug-201207:20
Fimmaattributeinclusionlist.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,22207-Aug-201207:20
Fimmadata.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable6,01607-Aug-201207:20
Fimmamandatoryattributelist.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,23007-Aug-201207:20
Fimmamandatoryobjectclasslist.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable13707-Aug-201207:20
Fimmaobjectclassinclusionlist.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable19907-Aug-201207:20
Fimmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49182,90415-Aug-201211:28
Fimmvdata.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable7,70307-Aug-201207:20
Fimsettingsprovider.dll14.0.6129.500014,41619-Oct-201202:40
Fldtypes_rating.xslNot applicable11,96929-Aug-201209:23
Frmadmin.apxNot applicable6,11006-Apr-201109:19
Fs.admin.dll14.0.334.11326,49628-Nov-201111:29
Fs.admin.dll.isapi14.0.334.11326,49628-Nov-201111:29
Fsfrmact.xmlNot applicable79906-Apr-201109:19
Functionlibrary.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4947,72815-Aug-201212:19
Functionlibrary.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f4.0.2450.4947,72815-Aug-201211:28
Gac_microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4931,42415-Aug-201212:19
Gac_microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.0.011,95215-Aug-201212:19
Galma.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable47,17407-Aug-201207:20
Galmv.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable15,89007-Aug-201207:20
Galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f4.0.2450.4964,09615-Aug-201211:28
Galsync.sln.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable89907-Aug-201207:20
Galsync.vbproj.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable4,61607-Aug-201207:20
Galutil.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable34,51907-Aug-201207:20
Genericsolutionfile.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable93907-Aug-201207:20
Globaloptions.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49281,19215-Aug-201211:28
Grouplistview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49129,64015-Aug-201211:28
Hauto1.apxNot applicable17,05506-Apr-201109:19
Hauto2.apxNot applicable12,08106-Apr-201109:19
Hauto3.apxNot applicable10,83206-Apr-201109:19
Hedit1.apxNot applicable14,00306-Apr-201109:19
Helpurl.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable58907-Aug-201207:20
Hierarchychart.xapNot applicable35,34628-Sep-201202:59
Hmng1.apxNot applicable16,46906-Apr-201109:19
Ibmdsmaattributeinclusionlis.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable98407-Aug-201207:20
Ibmdsmamandatoryattributelis.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable5307-Aug-201207:20
Ibmdsmamandatoryobjectclassl.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable3907-Aug-201207:20
Ibmdsmaobjectclassinclusionl.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable33107-Aug-201207:20
Ibmdsmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4992,79215-Aug-201211:28
Ibmdsuisettinginit.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable59607-Aug-201207:20
Ibonet.xmlNot applicable22,55328-Nov-201111:21
Ibptem.xmlNot applicable56428-Nov-201111:21
Impfedl.apxNot applicable14,16006-Apr-201109:19
Importhelperconfig.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable5,35607-Aug-201207:20
Iplanetmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49125,56815-Aug-201211:28
Ipmaattributeinclusionlist.x.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable96107-Aug-201207:20
Ipmamandatoryattributelist.x.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable5307-Aug-201207:20
Ipmamandatoryobjectclasslist.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable3907-Aug-201207:20
Ipmaobjectclassinclusionlist.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable28007-Aug-201207:20
Ipuisettinginit.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable59607-Aug-201207:20
Keyworddetails1.aspxNot applicable17,10306-Apr-201109:19
Kword.apxNot applicable11,97816-May-201204:57
Laymap.apxNot applicable72506-Apr-201109:19
Laymapes1.apxNot applicable1,48106-Apr-201109:19
Lcscntrl.acxNot applicable10,77006-Apr-201109:19
Lnmaattributeinclusionlist.x.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,65907-Aug-201207:20
Lnmamandatoryattributelist.x.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable26907-Aug-201207:20
Lnmamandatoryobjectclasslist.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable6507-Aug-201207:20
Lnmaobjectclassinclusionlist.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable15107-Aug-201207:20
Lnschema.dsml.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable26,11315-Aug-201210:15
Lnuisettinginit.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable66507-Aug-201207:20
Lobigen.dll14.0.6108.500051,07230-Aug-201112:43
Logcss.apxNot applicable14,66506-Apr-201109:19
Logerr.apxNot applicable15,70006-Apr-201109:19
Logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f4.0.2450.4918,52815-Aug-201211:28
Logging.sln.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable89907-Aug-201207:20
Logging.vb.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable11,08007-Aug-201207:20
Logging.vbproj.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable3,99707-Aug-201207:20
Logging.xml.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable44807-Aug-201207:20
Loghst.apxNot applicable15,62806-Apr-201109:19
Logsmry.apxNot applicable16,82806-Apr-201109:19
Logvwr.apxNot applicable25,61206-Apr-201109:19
Lstcat.apxNot applicable13,56506-Apr-201109:19
Lstcct.apxNot applicable14,77606-Apr-201109:19
Lstcs.apxNot applicable9,94906-Apr-201109:19
Lstdspgp.apxNot applicable21,65516-May-201204:57
Lstkw.apxNot applicable6,77816-May-201204:57
Lstmnp.apxNot applicable14,89106-Apr-201109:19
Lstsnm.apxNot applicable12,10106-Apr-201109:19
Maconfig.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4960,10415-Aug-201211:28
Maconfig.dll_help.xml.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable34,12807-Aug-201207:20
Maexecution.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49240,23215-Aug-201211:28
Maexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4923,64815-Aug-201211:28
Mahostm.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc4.0.2450.49326,75215-Aug-201211:28
Mahostn.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc4.0.2450.4997,37615-Aug-201211:28
Makecert.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb666.0.6001.17131 (longhorn_rtm.080108-2300)57,85615-Aug-201211:05
Managedpropertymanagement1.aspxNot applicable7,20606-Apr-201109:19
Managementpolicyrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable203,05515-Aug-201201:06
Managesssvcapplication.aspxNot applicable5,22130-Aug-201112:38
Manifest.21022.08.vc90_atl_x64.rtm.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable46806-Nov-201204:49
Mapackager.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4943,62415-Aug-201211:28
Mapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49350,83215-Aug-201211:28
Mchrule.apxNot applicable18,74316-May-201204:57
Mchrule1.apxNot applicable24,24006-Apr-201109:19
Mcrcntrl.acxNot applicable7,55606-Apr-201109:19
Mcrypt.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.492,858,59215-Aug-201211:28
Membership.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable181,34615-Aug-201201:06
Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4931,42415-Aug-201211:28
Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4931,42415-Aug-201212:19
Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4916,04015-Aug-201212:19
Microsoft.identitymanagement.logging.dll4.0.2450.4951,86415-Aug-201212:19
Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.0.011,95215-Aug-201211:28
Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.0.011,95215-Aug-201212:19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll4.0.2450.4980,54415-Aug-201212:19
Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4980,54415-Aug-201212:19
Microsoft.identitymanagement.sqm.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4939,56815-Aug-201212:19
Microsoft.logging.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc4.0.2450.4951,86415-Aug-201211:28
Microsoft.metadirectoryservices.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.0.060,04815-Aug-201211:28
Microsoft.metadirectoryservicesex.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.0.060,04815-Aug-201212:19
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6130.5000375,39221-Nov-201210:24
Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi14.0.6130.5000375,39221-Nov-201210:24
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6124.5000125,57629-Aug-201209:04
Microsoft.office.policy.dll14.0.6128.5000879,24021-Sep-201205:20
Microsoft.office.policy.dll_isapi14.0.6128.5000879,24021-Sep-201205:20
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6133.5000211,54418-Dec-201211:22
Microsoft.office.server.chart.dll14.0.6108.5000608,12830-Aug-201112:46
Microsoft.office.server.chart_gac.dll14.0.6108.5000608,12830-Aug-201112:46
Microsoft.office.server.dll14.0.6128.50001,870,47221-Sep-201201:41
Microsoft.office.server.dll_isapi14.0.6128.50001,870,47221-Sep-201201:41
Microsoft.office.server.filtercontrols.dll14.0.6108.5000165,76830-Aug-201101:04
Microsoft.office.server.native.dll14.0.6108.5000667,52030-Aug-201101:04
Microsoft.office.server.openxml.dll14.0.6134.50001,251,41608-Jan-201303:42
Microsoft.office.server.userprofiles.activedirectorymaextension.dll14.0.6111.500019,38413-Sep-201105:36
Microsoft.office.server.userprofiles.dll14.0.6134.50002,759,26408-Jan-201303:42
Microsoft.office.server.userprofiles.dll_isapi14.0.6134.50002,759,26408-Jan-201303:42
Microsoft.office.server.userprofiles.ldapmaextension.dll14.0.6111.500017,82413-Sep-201105:36
Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll14.0.6130.500072,34421-Nov-201208:09
Microsoft.office.server.userprofiles.metaverseextension.dll14.0.6111.500019,36813-Sep-201105:36
Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll14.0.6129.5000260,76019-Oct-201202:40
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77629-Aug-201110:00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6113.500088,91228-Nov-201111:31
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6128.500064,15221-Sep-201205:20
Microsoft.resman.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc4.0.2450.49760,45615-Aug-201211:19
Microsoft.resman.service.exe.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc4.0.2450.49989,84815-Aug-201211:28
Microsoft.resourcemanagement.dll4.0.2450.49760,45615-Aug-201212:19
Microsoft.resourcemanagement.service.exe4.0.2450.49989,84815-Aug-201212:19
Microsoft.resourcemanagement.service.exe.config.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable3,04307-Aug-201208:20
Microsoft.resourcemanagement.service.exe.ilminstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.49989,84815-Aug-201212:19
Microsoft.resourcemanagement.service.exe.mossinstall.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.49989,84815-Aug-201212:19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4915,58415-Aug-201212:19
Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4951,91215-Aug-201212:19
Microsoft.sharepoint.publishing.dll_isapi14.0.6134.50033,201,62431-Jan-201312:44
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll14.0.6132.50001,051,22406-Dec-201205:20
Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll_gac14.0.6132.50001,051,22406-Dec-201205:20
Microsoft_office_securestoreservice.dll14.0.6114.5000297,80028-Nov-201111:32
Miisactivate.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4923,65615-Aug-201211:28
Miisclient.exe.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49830,05615-Aug-201211:28
Miisclient.exe.config.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable44807-Aug-201207:20
Miiserver.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.492,902,11215-Aug-201211:28
Miiserver.exe.config.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable2,82206-Dec-201204:49
Miiskmu.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49375,39215-Aug-201211:28
Miisrcw.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb664.0.2450.4939,52015-Aug-201212:19
Miisrcw.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc4.0.2450.4939,52015-Aug-201211:28
Miissettingsprovider.dll14.0.6129.500014,41619-Oct-201202:40
Mms.chm.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable593,81007-Aug-201207:20
Mmscntrl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49300,12815-Aug-201211:28
Mmsevent.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.498,80015-Aug-201211:28
Mmsevent.dll.ar_sa.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4978,91206-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.bg_bg.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4994,78406-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.ca_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4999,90406-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.cs_cz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4986,59206-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.da_dk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4995,80806-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.de_de.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4997,85606-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.el_gr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49102,97606-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.en_us.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4987,61606-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.es_es.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49100,92806-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.et_ee.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4979,42406-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.fi_fi.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4987,10406-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.fr_fr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49105,53606-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.he_il.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4972,76806-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.hi_in.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4986,59206-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.hr_hr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4992,73606-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.hu_hu.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4997,34406-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.it_it.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4996,83206-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.ja_jp.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4959,96806-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.kk_kz.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4987,10406-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.ko_kr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4953,82406-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.lt_lt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4988,12806-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.lv_lv.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4986,09606-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.nb_no.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4987,10406-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.nl_nl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4994,78406-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.pl_pl.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49100,92806-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.pt_br.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4996,83206-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.pt_pt.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4996,32006-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.ro_ro.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4999,39206-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.ru_ru.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4990,17606-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.sk_sk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4988,64006-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.sl_si.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4996,32006-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.sr_latn_cs.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4991,71206-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.sv_se.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4985,56806-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.th_th.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4984,54406-Nov-201205:05
Mmsevent.dll.tr_tr.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4988,12806-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.uk_ua.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4991,20006-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.zh_cn.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4943,58406-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.zh_hk.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4946,65606-Nov-201205:06
Mmsevent.dll.zh_tw.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4946,65606-Nov-201205:06
Mmsmaad.dll.amd64.bd43c831_eaf4_4096_bc94_bf6607110b534.0.2450.49583,77615-Aug-201211:28
Mmsmads.dll.amd64.5107b60f_1418_4b38_9a41_4852c24601674.0.2450.49523,36015-Aug-201211:28
Mmsmaed.dll.amd64.f9ae12a6_b10b_4e64_9016_cf62e1b0534b4.0.2450.49495,71215-Aug-201211:28
Mmsmaext.dll.amd64.70c9c758_1367_4f9c_abd6_65b0137cffcb4.0.2450.49473,69615-Aug-201211:28
Mmsmafim.dll.amd64.7f89bde0_1c6c_49ad_a1d5_ba9bbcc6bbcc4.0.2450.4984,57615-Aug-201211:28
Mmsmaip.dll.amd64.0a1ff8f6_2a7a_48ff_97ed_015dafad8e344.0.2450.49529,50415-Aug-201211:28
Mmsmaxml.dll.amd64.1843e542_3f71_4852_a7b7_3b6c9eb5862b4.0.2450.49427,61615-Aug-201211:28
Mmsperf.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4923,64815-Aug-201211:28
Mmsperf.h.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable91507-Aug-201207:20
Mmsperf.ini.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable1,22807-Aug-201207:20
Mmsps.dll.amd64.a6879a20_2b96_4c71_991d_33c78ca003204.0.2450.49178,26415-Aug-201211:28
Mmsscpth.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.493,052,12815-Aug-201211:28
Mmsscrpt.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49164,96015-Aug-201211:28
Mmsscrpt.exe.config.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable2,40606-Dec-201204:49
Mmsserverrcw.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4939,52815-Aug-201211:28
Mmsuihlp.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49953,95215-Aug-201211:28
Mmsuishell.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49199,27215-Aug-201211:28
Mmsutils.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49231,00815-Aug-201211:28
Mmswmi.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49150,62415-Aug-201211:28
Mmswmi.mof.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable8,53607-Aug-201207:20
Mmswmix.mof.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable97807-Aug-201207:20
Mngfedl.apxNot applicable15,98606-Apr-201109:19
Mngrules.apxNot applicable9,93706-Apr-201109:19
Mngshr.apxNot applicable6,35206-Apr-201109:19
Mngtypes.apxNot applicable12,23306-Apr-201109:19
Mobileresults_spxNot applicable3,00806-Apr-201109:19
Mobilesearch_spxNot applicable3,00606-Apr-201109:19
Mopap.dll14.0.6108.500038,78429-Aug-201110:00
Mprop.apxNot applicable23,62106-Apr-201109:19
Msft.metads.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4914,48015-Aug-201211:28
Msft.metads.host.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.0.012,44015-Aug-201211:28
Msft.metads.host.gac.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.0.012,44015-Aug-201211:28
Msft.metads.impl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4984,63215-Aug-201211:28
Msft.metads.xml.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable15615-Aug-201210:27
Msft.metadsex.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.0.060,04815-Aug-201211:28
Msft.metadsex.xml.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c5Not applicable265,93715-Aug-201210:27
Msscpi.dll14.0.6119.50002,143,53625-Apr-201204:45
Mssdmn.exe14.0.6119.5000791,34425-Apr-201204:45
Mssearch.exe14.0.6116.5000525,10418-Jan-201210:26
Msslad.dll14.0.6116.5000432,43218-Jan-201210:26
Mssph.dll14.0.6116.50001,674,54418-Jan-201210:26
Mssrch.dll14.0.6131.50004,988,52021-Nov-201208:04
Msswelcm.apxNot applicable8,70006-Apr-201109:19
Msvcm90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c59.00.21022.8245,24806-Nov-201204:49
Msvcp90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c59.00.21022.8851,45606-Nov-201204:49
Msvcr90.dll.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c59.00.21022.8627,20006-Nov-201204:49
Mv.dsml.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable42,56707-Aug-201207:20
Mvdesigner.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49166,50415-Aug-201211:28
Mvviewer.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49100,96015-Aug-201211:28
Natlangnlsd0000.dll_osssearch14.0.6122.50002,030,76017-May-201201:22
Natlangnlsd0002.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd0003.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd0009.dll_osssearch14.0.6122.500022,957,22417-May-201201:22
Natlangnlsd000a.dll_osssearch14.0.6122.500011,378,85617-May-201201:22
Natlangnlsd000c.dll_osssearch14.0.6122.50003,407,52817-May-201201:22
Natlangnlsd000d.dll_osssearch14.0.6122.50002,977,44817-May-201201:22
Natlangnlsd000f.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd0010.dll_osssearch14.0.6122.50005,584,04017-May-201201:22
Natlangnlsd0018.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd001a.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd001b.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd001d.dll_osssearch14.0.6122.50005,584,04017-May-201201:22
Natlangnlsd0020.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd0021.dll_osssearch14.0.6122.50002,156,20017-May-201201:22
Natlangnlsd0022.dll_osssearch14.0.6122.50002,156,20017-May-201201:22
Natlangnlsd0024.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd0026.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd0027.dll_osssearch14.0.6122.50002,371,24017-May-201201:22
Natlangnlsd002a.dll_osssearch14.0.6122.50002,156,20017-May-201201:22
Natlangnlsd0039.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd003e.dll_osssearch14.0.6122.50002,156,20017-May-201201:22
Natlangnlsd0045.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd0046.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd0047.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd0049.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd004a.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd004b.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd004c.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd004e.dll_osssearch14.0.6122.50004,426,92017-May-201201:22
Natlangnlsd0414.dll_osssearch14.0.6122.50005,584,04017-May-201201:22
Natlangnlsd0416.dll_osssearch14.0.6122.50005,584,04017-May-201201:22
Natlangnlsd0816.dll_osssearch14.0.6122.50005,584,04017-May-201201:22
Natlangnlsd081a.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Natlangnlsd0c1a.dll_osssearch14.0.6122.50002,369,70417-May-201201:22
Notesmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49121,46415-Aug-201211:28
Notesmodel.xmlNot applicable29,06706-Apr-201109:19
Notesservice.svcNot applicable41306-Apr-201109:19
Notessiset.apxNot applicable5,34606-Apr-201109:19
Noteswebservice.dll.oss14.0.6113.5000973,10428-Nov-201111:29
Ntma.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4955,89615-Aug-201211:28
Ntmaattributeinclusionlist.x.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable18707-Aug-201207:20
Ntmamandatoryattributelist.x.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable5307-Aug-201207:20
Ntmamandatoryobjectclasslist.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable3907-Aug-201207:20
Ntmaobjectclassinclusionlist.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable12207-Aug-201207:20
Ntuisettinginit.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable59107-Aug-201207:20
Obassfe.xmlNot applicable3,41008-Feb-201201:06
Objectlauncher.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4912,91215-Aug-201211:28
Objectschemaconfigpopulate.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable110,84715-Aug-201201:06
Objectschema_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable77,71015-Aug-201211:05
Objects_indexes.unfiltered.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable1,05515-Aug-201211:05
Objects_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable386,44915-Aug-201201:06
Objects_tables.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable48,47415-Aug-201211:05
Objects_views.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable21,21915-Aug-201211:05
Objectviewers.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49207,46415-Aug-201211:28
Office.odf14.0.6133.50004,298,30418-Dec-201210:22
Operations.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4976,39215-Aug-201211:28
Osafehtm.dll14.0.6134.5004155,72806-Feb-201309:29
Osrvintl.dll14.0.6128.5000236,20821-Sep-201201:41
Oss.basic.feature.xmlNot applicable82106-Apr-201109:19
Oss.basic.searcharea.xmlNot applicable96506-Apr-201109:19
Oss.cntrl.adminlinks.xmlNot applicable1,24906-Apr-201109:19
Oss.cntrl.feature.xmlNot applicable74106-Apr-201109:19
Oss.cswp.sts_dwpNot applicable67106-Apr-201109:19
Oss.dwpadvancedsearchbox_dwpNot applicable2,79806-Apr-201109:19
Oss.dwpcoreresults_dwpNot applicable1,56406-Apr-201109:19
Oss.dwpdualchinesesearch_dwpNot applicable1,50106-Apr-201109:19
Oss.dwphighconfidence_dwpNot applicable96406-Apr-201109:19
Oss.dwppeoplecoreresults_dwpNot applicable1,15606-Apr-201109:19
Oss.dwpsearchbox_dwpNot applicable1,23006-Apr-201109:19
Oss.dwpsearchpaging_dwpNot applicable76706-Apr-201109:19
Oss.dwpsearchstats_dwpNot applicable62606-Apr-201109:19
Oss.dwpsearchsummary_dwpNot applicable63206-Apr-201109:19
Oss.enhanced.adminlinks.xmlNot applicable1,70606-Apr-201109:19
Oss.enhanced.feature.xmlNot applicable96606-Apr-201109:19
Oss.enhanced.mobilesearch.xmlNot applicable35606-Apr-201109:19
Oss.enhanced.searcharea.xmlNot applicable1,04406-Apr-201109:19
Oss.farm1.sys_dwpNot applicable65906-Apr-201109:19
Oss.farmsa.lst_dwpNot applicable68006-Apr-201109:19
Oss.health.crawlprocessingperactivity.aspxNot applicable7,39006-Apr-201109:19
Oss.health.crawlprocessingpercomponent.aspxNot applicable10,73206-Apr-201109:19
Oss.health.crawlqueue.aspxNot applicable4,68906-Apr-201109:19
Oss.health.crawlratepercontentsource.aspxNot applicable5,78206-Apr-201109:19
Oss.health.crawlratepertype.aspxNot applicable8,89506-Apr-201109:19
Oss.health.feature.xmlNot applicable60706-Apr-201109:19
Oss.health.querylatency.aspxNot applicable5,50006-Apr-201109:19
Oss.health.querylatencytrend.aspxNot applicable6,33506-Apr-201109:19
Oss.health.reports.xmlNot applicable2,26706-Apr-201109:19
Oss.health.sharepointbackendquerylatency.aspxNot applicable7,59506-Apr-201109:19
Oss.healthpushdown.feature.xmlNot applicable67906-Apr-201109:19
Oss.peoplerefinement_dwpNot applicable1,00806-Apr-201109:19
Oss.portal.feature.xmlNot applicable50906-Apr-201109:19
Oss.powershell.searchcmdlets.xmlNot applicable40,74706-Apr-201109:19
Oss.querysuggestions_dwpNot applicable1,22606-Apr-201109:19
Oss.refinement_dwpNot applicable99006-Apr-201109:19
Oss.sa1.sys_dwpNot applicable66406-Apr-201109:19
Oss.search.admin.client.configNot applicable1,15606-Apr-201109:19
Oss.search.admin.web.configNot applicable1,83906-Apr-201109:19
Oss.search.admin.web.svcNot applicable42806-Apr-201109:19
Oss.search.powershell.format.xmlNot applicable55,55730-Aug-201104:42
Oss.search.powershell.types.xmlNot applicable12,09130-Aug-201104:42
Oss.search.webservice.client.configNot applicable2,13806-Apr-201109:19
Oss.search.webservice.svcNot applicable40806-Apr-201109:19
Oss.search.webservice.web.configNot applicable3,49206-Apr-201109:19
Oss.searchactionlinks_dwpNot applicable1,21206-Apr-201109:19
Oss.searchbestbets_dwpNot applicable1,34506-Apr-201109:19
Oss.searchresults_aspxNot applicable9,87306-Apr-201109:19
Oss.searchserverwizard.feature.xmlNot applicable79206-Apr-201109:19
Oss.shcuts.sys_dwpNot applicable69906-Apr-201109:19
Oss.srch.12.rsxNot applicable23,98330-Aug-201104:44
Oss.srch.rsxNot applicable23,98330-Aug-201104:44
Oss.srchadm.rsxNot applicable23,98330-Aug-201104:44
Oss.srchcenurlsite.ftr.xmlNot applicable64206-Apr-201109:19
Oss.srchconnectorgenerator_aspxNot applicable27706-Apr-201109:19
Oss.srchrssgen_xslNot applicable45,45106-Apr-201109:19
Oss.srchrss_aspxNot applicable2,33406-Apr-201109:19
Oss.stplg1_dwpNot applicable64506-Apr-201109:19
Oss.summaryresults_dwpNot applicable1,30406-Apr-201109:19
Oss.swpf.advancedsearchbox_dwpNot applicable2,79806-Apr-201109:19
Oss.swpf.coreresults_dwpNot applicable1,56406-Apr-201109:19
Oss.swpf.dualchinese_search_dwpNot applicable1,50106-Apr-201109:19
Oss.swpf.highconfidence_dwpNot applicable96406-Apr-201109:19
Oss.swpf.peoplecoreresults_dwpNot applicable1,15606-Apr-201109:19
Oss.swpf.peoplerefinement_dwpNot applicable1,00806-Apr-201109:19
Oss.swpf.querysuggestions_dwpNot applicable1,22606-Apr-201109:19
Oss.swpf.refinement_dwpNot applicable99006-Apr-201109:19
Oss.swpf.searchactionlinks_dwpNot applicable1,21206-Apr-201109:19
Oss.swpf.searchbestbets_dwpNot applicable1,34506-Apr-201109:19
Oss.swpf.searchbox_dwpNot applicable1,23006-Apr-201109:19
Oss.swpf.searchpaging_dwpNot applicable76706-Apr-201109:19
Oss.swpf.searchstats_dwpNot applicable62606-Apr-201109:19
Oss.swpf.searchsummary_dwpNot applicable63206-Apr-201109:19
Oss.swpf.summaryresults_dwpNot applicable1,30406-Apr-201109:19
Oss.swpf.topanswer_dwpNot applicable1,06206-Apr-201109:19
Oss.tcscsearchresults_aspxNot applicable34,49506-Apr-201109:19
Oss.topanswer_dwpNot applicable1,06206-Apr-201109:19
Oss.upgrade.config.xmlNot applicable1,16406-Apr-201109:19
Oss.webconfig.spss.xmlNot applicable9,81306-Apr-201109:19
Oss12plc.configNot applicable60006-Apr-201109:16
Oss12plc.dll14.0.6107.500011,17630-Aug-201104:39
People_aspxNot applicable28606-Apr-201109:19
Pepfast_aspxNot applicable28606-Apr-201109:19
Pepresults_aspxNot applicable28406-Apr-201109:19
Peprfast_aspxNot applicable28406-Apr-201109:19
Pkmexsph.dll_000114.0.6116.5000574,25618-Jan-201210:26
Popupselector1.aspxNot applicable9,60606-Apr-201109:19
Portal.dll14.0.6128.50005,003,92821-Sep-201205:30
Portal.dll_00114.0.6128.50005,003,92821-Sep-201205:30
Portal.jsNot applicable23,15229-Aug-201209:23
Portaluiconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable24,85715-Aug-201211:05
Ppldefault_aspxNot applicable16,94506-Apr-201109:19
Pplresults_aspxNot applicable23,27606-Apr-201109:19
Pplsearchres.aspxNot applicable27,95806-Apr-201109:19
Preview.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49318,04815-Aug-201211:28
Prm0001.bin_osssearch14.0.6122.500016,692,22416-May-201205:55
Prm0005.bin_osssearch14.0.6122.50006,469,12016-May-201205:55
Prm0006.bin_osssearch14.0.6122.50007,042,56016-May-201205:55
Prm0007.bin_osssearch14.0.6122.500011,598,84816-May-201205:55
Prm0008.bin_osssearch14.0.6122.50008,225,28016-May-201205:55
Prm0009.bin_osssearch14.0.6122.50005,697,53616-May-201205:55
Prm000b.bin_osssearch14.0.6122.50008,067,58416-May-201205:55
Prm000e.bin_osssearch14.0.6122.500010,399,23216-May-201205:55
Prm0013.bin_osssearch14.0.6122.50009,478,14416-May-201205:55
Prm0019.bin_osssearch14.0.6122.50008,624,64016-May-201205:55
Prm001f.bin_osssearch14.0.6122.500014,325,24816-May-201205:55
Profilesrp.sqlNot applicable1,114,25221-Nov-201208:08
Profilup.sqlNot applicable864,51421-Nov-201208:08
Propertypageconfig.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable11,22307-Aug-201207:20
Propertysheetbase.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49416,36815-Aug-201211:28
Pubrxslcbqmain_xslNot applicable18,53821-Nov-201207:59
Query9x.dll_000114.0.6108.5000371,56830-Aug-201104:41
Rankpromotionmanagement1.aspxNot applicable5,54206-Apr-201109:19
Ratings.jsNot applicable18,37521-Nov-201208:08
Removeworkflowdefinitionsandinstances.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable5,17715-Aug-201211:05
Reportcenterdoclibeditdlg_htmNot applicable4,93725-Apr-201204:48
Reportcenterdoclibfiledlg_htmNot applicable4,67306-Apr-201109:36
Reportcenterdoclibschema_xmlNot applicable33,34228-Nov-201111:33
Resfast_aspxNot applicable28606-Apr-201109:19
Resrem.apxNot applicable11,97506-Apr-201109:19
Results_aspxNot applicable28606-Apr-201109:19
Rightrule.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable1,33215-Aug-201211:05
Rleditdlg.htmNot applicable4,93725-Apr-201204:48
Rlfiledlg.htm_ldoclibNot applicable4,67306-Apr-201109:36
Rlschma.xmlNot applicable38,01128-Nov-201111:30
Rulerctrl.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.4947,71215-Aug-201211:28
Scfonet_xmlNot applicable49,19106-Apr-201109:19
Scftabslistschema_xmlNot applicable75,03921-Sep-201205:18
Schditem.asxNot applicable8,55116-May-201205:14
Schema.xml_dclNot applicable40,30128-Nov-201111:29
Schema.xml_ldoclibNot applicable46,38428-Nov-201111:30
Schema.xml_multilangNot applicable28,49328-Nov-201111:31
Schema.xml_pubfeapNot applicable33,34228-Nov-201111:33
Schemacollections.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable11,71015-Aug-201211:05
Schema_recordsNot applicable30,70228-Nov-201111:31
Schma.xmlNot applicable27,44328-Nov-201111:30
Schreset.apxNot applicable12,71106-Apr-201109:19
Sclonet_xmlNot applicable30,13406-Apr-201109:19
Scltabslistschema_xmlNot applicable75,03921-Sep-201205:18
Scope.apxNot applicable11,76016-May-201204:57
Scope1.apxNot applicable17,03706-Apr-201109:19
Scpdspgp.apxNot applicable11,04416-May-201204:57
Sctabslistschema_xmlNot applicable75,03921-Sep-201205:18
Scwedadm.apxNot applicable8,00306-Apr-201109:19
Scweddbs.apxNot applicable6,89106-Apr-201109:19
Scwedisv.apxNot applicable12,32406-Apr-201109:19
Scwedqsv.apxNot applicable11,96706-Apr-201109:19
Scwfinsh.apxNot applicable4,11506-Apr-201109:19
Scwtpcfg.apxNot applicable7,29106-Apr-201109:19
Sdefault_aspxNot applicable16,94506-Apr-201109:19
Search.admin.fdprov.xmlNot applicable2,11306-Apr-201109:19
Search.admin.saprov.xmlNot applicable4,01506-Apr-201109:19
Search.admin.web.parts.dwpfiles.xmlNot applicable2,07306-Apr-201109:19
Search.admin.web.parts.feature.xmlNot applicable1,10506-Apr-201109:19
Search.jsNot applicable36,22029-Aug-201209:16
Search.web.parts.dwpfiles.xmlNot applicable3,88206-Apr-201109:19
Search.web.parts.feature.xmlNot applicable61906-Apr-201109:19
SearchextensionsfeatureNot applicable74806-Apr-201109:19
SearchextensionswebpartdescriptionNot applicable65406-Apr-201109:19
SearchextensionswebpartsNot applicable45906-Apr-201109:19
Searchmain.aspxNot applicable18,44206-Apr-201109:19
Searchom.dll14.0.6133.500013,285,48018-Dec-201211:13
Searchom.dll_000114.0.6133.500013,285,48018-Dec-201211:13
Searchres.aspxNot applicable27,44306-Apr-201109:19
Searchscopes.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable58,96715-Aug-201211:05
Selcrpr.apxNot applicable8,87606-Apr-201109:19
Selmpr.apxNot applicable5,26406-Apr-201109:19
Sets_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable2,33015-Aug-201211:05
Sharepointpub.dll14.0.6134.50033,201,62431-Jan-201312:44
Sharepointpub_gac.dll14.0.6134.50033,201,62431-Jan-201312:44
Showfulltextindexmapping1.aspxNot applicable5,63506-Apr-201109:19
Sitesv3siteslistschema_xmlNot applicable72,73721-Sep-201205:18
Sitesv3tabslistschema_xmlNot applicable75,03921-Sep-201205:18
Soccom.jsNot applicable20,72631-Aug-201112:49
Sourcecode.galsync.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f4.0.2450.4964,09615-Aug-201211:28
Sourcecode.logging.dll.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309f4.0.2450.4918,52815-Aug-201211:28
Sourcecode.logging.xml.amd64.e58be079_1383_426a_a42d_a0ada425309fNot applicable44807-Aug-201207:20
Sp.ui.rte.publishing.debug.jsNot applicable63,69406-Dec-201205:11
Sp.ui.rte.publishing.jsNot applicable44,06306-Dec-201205:11
Spdisco.aspxNot applicable14,96521-Sep-201205:18
Spellcheckmanagement1.aspxNot applicable7,91006-Apr-201109:19
Spsintl.dll14.0.6128.50001,198,75221-Sep-201205:30
Sqlerrormessages.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable30,25215-Aug-201211:05
Sqlpersistenceproviderlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable6,74415-Aug-201211:05
Sqlpersistenceproviderschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable1,09715-Aug-201211:05
Sqlpersistenceservice_logic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable11,90415-Aug-201211:05
Sqlpersistenceservice_schema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable2,12015-Aug-201211:05
Sqlworkitemschedulerlogic.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable5,64315-Aug-201211:05
Sqlworkitemschedulerschema.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable46315-Aug-201211:05
Sqmapi.dll.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb666.0.6000.16386 (vista_rtm.061101-2205)177,69607-Aug-201208:20
Srcadmin.apxNot applicable16,88606-Apr-201109:19
Srchcenhlp.xmlNot applicable75106-Apr-201109:19
Srchcenurl.xmlNot applicable74606-Apr-201109:19
Srcheml.apxNot applicable6,25606-Apr-201109:19
Srchout.apxNot applicable6,62506-Apr-201109:19
Srchprx.apxNot applicable7,86206-Apr-201109:19
Srchssl.apxNot applicable5,23506-Apr-201109:19
Sresults_aspxNot applicable23,27006-Apr-201109:19
Storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable118,55715-Aug-201211:05
Svrexport.exe.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.4935,42415-Aug-201211:28
Svrsetup.dll14.0.6133.50007,318,60018-Dec-201212:12
Svrsetup.exe14.0.6133.50001,377,88018-Dec-201212:12
Syncsetuputl.dll.amd64.2dbd5ffd_aaa6_4300_a0f3_ad05ae0862c54.0.2450.49233,06415-Aug-201211:28
Sync_storedprocedures.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable15,04515-Aug-201211:05
Sync_synchronizationrules.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable2,57815-Aug-201211:05
Tables.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable15,36315-Aug-201211:05
Tamanagesssvcapp.aspxNot applicable6,21030-Aug-201112:38
Targetappgeneralsettingssection.ascxNot applicable10,85530-Aug-201112:38
Timezones.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable15,85415-Aug-201211:05
Tpcfgfh.apxNot applicable3,87706-Apr-201109:19
Tplapset.apxNot applicable23,55506-Jun-201207:48
Tquery.dll14.0.6126.50005,646,96029-Aug-201209:15
Truncatedeletedexpiredobjects.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable19,26015-Aug-201211:05
Uiutils.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49379,48815-Aug-201211:28
Uocconfigurations.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable612,77415-Aug-201211:05
Upcmdlet.xmlNot applicable7,04618-Jan-201209:51
Updsched1.apxNot applicable5,84406-Apr-201109:19
Upgrade.dll_00114.0.6108.5000165,76830-Aug-201104:52
Urlselector.aspxNot applicable6,03906-Apr-201109:19
Usercontextmanagement1.aspxNot applicable5,98106-Apr-201109:19
Values.sql.62b8ceef_1020_4520_8b7c_a5a4c498eb66Not applicable240,04815-Aug-201211:05
Vbcdextensioncallbasedscript.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,64607-Aug-201207:20
Vbcdextensionfilebasedscript.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,14507-Aug-201207:20
Vbmaobjectscript.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable2,59807-Aug-201207:20
Vbmvobjectscript.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable94307-Aug-201207:20
Vbpasswordextensionscript.xm.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,93707-Aug-201207:20
Vbwmirunscript.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,00907-Aug-201207:20
Vsprojectcs.xsl.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable4,72507-Aug-201207:20
Vsprojectvb.xsl.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable4,99607-Aug-201207:20
Vwscope1.apxNot applicable13,82506-Apr-201109:19
Vwscopes.apxNot applicable22,95116-May-201204:57
Vwscpse1.apxNot applicable13,32806-Apr-201109:19
Vwscpset.apxNot applicable8,05016-May-201204:57
Wacproxy.ashxNot applicable20806-Apr-201109:19
Web.configNot applicable2,47806-Apr-201109:19
Webconfig.extended.search.xmlNot applicable53806-Apr-201109:19
Wizardlist.aspx_2060739507Not applicable4,43712-Oct-201111:28
Wmirunscript.xml.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e18Not applicable1,49307-Aug-201207:20
Xmlmapropertypages.dll.amd64.b303d9c5_e8ba_4707_ab22_6e3d5e7d6e184.0.2450.49383,60815-Aug-201211:28

그림 축소그림 확대
assets folding end collapsed

속성

기술 자료: 2760408 - 마지막 검토: 2013년 4월 12일 금요일 - 수정: 2.0
본 문서의 정보는 다음의 제품에 적용됩니다.
  • Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1
키워드:?
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2760408

피드백 보내기

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com