Mô t? c?a Outlook 2003 Junk Email Filter update: Tháng mư?i m?t 13, 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760492 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm thêm đ?nh ngh?a cho Junk Email Filtertrong Microsoft Office Outlook 2003. Các đ?nh ngh?a này đánh giá xem thư chưa đ?c email ph?i đư?c coi là thư t?p email. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành vào ngày 13 tháng 1 năm 2012.

Gi?i pháp

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Office2003-kb2760492-fullfile-ara.exe11.0.9669.50033,648,6085 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-bgr.exe11.0.9669.50033,652,5125 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-chs.exe11.0.9669.50033,641,9685 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-cht.exe11.0.9669.50033,642,4645 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-csy.exe11.0.9669.50033,649,6325 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-dan.exe11.0.9669.50033,650,6565 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-deu.exe11.0.9669.50033,652,1925 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ell.exe11.0.9669.50033,653,7285 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-enu.exe11.0.9669.50033,652,2085 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-esn.exe11.0.9669.50033,651,6805 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-eti.exe11.0.9669.50033,652,0005 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-fin.exe11.0.9669.50033,649,6325 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-fra.exe11.0.9669.50033,651,6805 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-heb.exe11.0.9669.50033,647,0885 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-hin.exe11.0.9669.50033,655,0725 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-hrv.exe11.0.9669.50033,652,5125 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-hun.exe11.0.9669.50033,650,6565 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ita.exe11.0.9669.50033,651,6805 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-jpn.exe11.0.9669.50033,644,5285 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-kor.exe11.0.9669.50033,647,5845 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-lth.exe11.0.9669.50033,652,0165 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-lvi.exe11.0.9669.50033,652,0005 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-nld.exe11.0.9669.50033,651,6965 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-nor.exe11.0.9669.50033,649,1205 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-plk.exe11.0.9669.50033,651,1845 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ptb.exe11.0.9669.50033,650,6725 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ptg.exe11.0.9669.50033,651,6965 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-rom.exe11.0.9669.50033,653,0405 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-rus.exe11.0.9669.50033,650,6565 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-sky.exe11.0.9669.50033,653,0245 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-slv.exe11.0.9669.50033,653,5365 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-srl.exe11.0.9669.50033,652,0165 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-sve.exe11.0.9669.50033,649,1205 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-tha.exe11.0.9669.50033,652,0005 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-trk.exe11.0.9669.50033,652,0165 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-ukr.exe11.0.9669.50033,653,5285 Tháng mư?i m?t 1221:16
Office2003-kb2760492-fullfile-zhh.exe11.0.9669.50033,645,3605 Tháng mư?i m?t 1221:16
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, h?y làm theo các bư?c sau, tùy thu?c vào hệ điều hành b?n đang ch?y.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Windows 7
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào máy tính.
 2. Trong các T?m máy tính h?p, g?Outlfltr.dat, và sau đó nh?n Enter.
 3. B?m chu?t ph?i vào Outlfltr.dat, và sau đó b?m thu?c tính.
 4. Trên tab chung , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
Windows Vista
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  B?t đ?u
  , và thenclick T?m.
 2. Nh?p vào tra c?u nâng cao.
 3. Trong h?p đ?a đi?m , nh?p vào LocalHard ổ đĩa.
 4. Trong h?p tên , nh?pOutlfltr.dat, và sau đó nh?p vàotra c?u.
 5. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoOutlfltr.dat, và sau đó b?mthu?c tính.
 6. Trên tab chung , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
Windows XP
 1. B?t đ?u hư?ng d?n tra c?u. Đ? làm đi?u này, b?m vàoB?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.

  Lưu ? N?u Windows Desktop Search B?t đ?u, h?y nh?p vào Clickhere đ? s? d?ng hư?ng d?n tra c?u.
 2. Trong c?a s? k?t qu? tra c?u, nh?p vào t?t c? các t?p tin andfolders trong c?a s? Hư?ng d?n tra c?u .
 3. Trong t?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, g? Outlfltr.dat, và sau đó nh?p vàotra c?u.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoOutlfltr.dat, và sau đó b?mthu?c tính.
 5. Trên tab chung và trên tabPhiên b?n , lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào hệ điều hành b?n đang ch?y.
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2760492, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2760492 và sau đó b?m lo?i b?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ? t?p tin (t?p tin .msp). T?p tin .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi t? gi?i nén. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Thông tin cho qu?n tr? viên v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n c? th?

N?u b?n c?p nh?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m, và sau đó b?n recache và cài đ?t chuyên bi?t l?i Outlook 2003 trên các khách hàng máy tính, b?n có th? ch?y l?nh dòng lệnh bao g?m các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n. Tài s?n này xác đ?nh xem b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n c? th? c?a Outlook 2003 t? h?nh ?nh hành chính.

Đ? c?p nh?t này, các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [ danh sách các tính năng ] tài s?n có giá tr? sau:
OUTLOOKFiles
Ho?c, b?n có th? thay th? các cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? các tham s? đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các thành ph?n c?a Microsoft Office trên máy.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? phân ph?i s?n ph?m b?n C?p Nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2003, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? phân ph?i c?p nh?t s?n ph?m Office 2003
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách này đ? thư gi?i thi?u đi?n t? đư?c l?c b?i b? l?c thư t?p email trong Outlook ho?c Microsoft Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
954199 Mô t? v? chính sách cho làm th? nào email đư?c l?c b?i b? l?c e-mail rác trong Outlook ho?c trong Exchange Server
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760492 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2760492 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760492

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com