Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: 8 tháng 1/2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760754 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm thêm đ?nh ngh?a cho Junk Email Filtertrong Microsoft Office Outlook 2003. Các đ?nh ngh?a này đánh giá xem thư chưa đ?c email ph?i đư?c coi là thư t?p b?c e-mail. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành vào ngày 8 tháng 1 năm 2013.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này thay th? C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây:
2687403 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: ngày 14 tháng 9 năm 2011

Chi ti?t cài đ?t chuyên bi?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, ghé thăm website sau c?a Microsoft:Microsoft quét tranh virus. Microsoft đ? s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlfltr.dat1.4.11930.12883,609,75230 Tháng 9 năm 201105: 42
Outlfltr.dll1.4.3504.0307,44004 Tháng mư?i m?t năm 200504: 36
Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, h?y làm theo các bư?c sau, tùy thu?c vào hệ điều hành b?n đang ch?y.

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ? t?p tin (t?p tin .msp). Các t?p tin .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi self-extracting. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Click vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a m?i nh?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a Văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, truy c?p vào các website sau c?a Microsoft:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760754 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2760754 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760754

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com