Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): Tháng hai 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2760822 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Office Outlook 2007, ngày ngày 12 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Outlook 2007 đ? v? khi b?n B?m chu?t ph?i vào c?a s? xem trư?c sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook Add-in.
 • Khi b?n đ?ng b? hóa Outlook 2007 cùng v?i SharePoint 2010 trong Office 365, danh sách nhiệm vụ hi?n th? các m?c như thay đ?i.
 • Các t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) b? s?p đ? khi b?n ch?y m?t v? mô VBA đ? thêm m?t t?p tin PST vào m?t h? sơ.
 • Khi b?n s? d?ng Outlook 2007 trong m?t môi trư?ng Office 365, b?n không th? g?i thư cho ngư?i dùng n?i b? trong c?p liên h? c?a s? đ?a ch? b?ng cách s? d?ng VBA macro ho?c chương tr?nh. Ngoài ra, m?t quy t?c t? đ?ng tr? l?i tin thư thoại gây ra báo cáo (NDR) cho ngư?i dùng n?i b? khi Outlook 2007 x? l? tin thư thoại b?ng cách s? d?ng Outlook m?u (.oft) t?p tin đ?a phương.
 • Gi? s? r?ng b?n c? g?ng đ? g?i m?t email đ?n ngư?i nh?n bên ngoài chi?c SMTP. Trong t?nh hu?ng này, Outlook 2007 không g?i b?c e-mail cho b?t k? ngư?i dùng bên ngoài và b?n ngay l?p t?c nh?n đư?c báo cáo (NDR), ho?c thông báo email là b? m?c k?t trong Outbox.
 • Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n kích ho?t m?t add-in cho truy c?p ngư?i dùng tùy ch?nh thu?c tính c?a kho?n m?c b?ng cách s? d?ng VBA code.
  • B?n là m?t ngư?i tham d? m?t cu?c h?p l?p l?i.
  • B?n xóa m?t th? hi?n c?a cu?c h?p l?p l?i có ch?a m?t tài s?n dùng tùy ch?nh trong Outlook 2007.
  • B?n g?i m?t h?i đáp đ?n ngư?i t? ch?c khi b?n đư?c nh?c b?ng Outlook 2007.
  Trong trư?ng h?p này, Outlook đ? v? crash.
 • Gi? s? r?ng b?n có s? cho phép biên t?p viên vào m?t m?c tin thư thoại c?a m?t h?p thư cho ngư?i dùng khác. B?n m? m?t tin thư thoại n?m trong m?t c?p dùng chung, ch?ng h?n như các lo?i thư. Trong t?nh hu?ng này, văn b?n b?t ng? đư?c thêm vào n?i dung thư.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có năm 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 cài đ?t chuyên bi?t đ? áp d?ng gói hotfix này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho b? ?ng d?ng Office 2007, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
949585Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho b? ?ng d?ng Office 2007.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

B?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

T?i thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook2007-kb2760822-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6673.500013,488,27212-Jan-134:29

Thông tin t?p .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspkhông áp d?ng13,126,1449-Jan-1312:36

Thông tin v? Outlook-x-none.msp t?p
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe12.0.6650.5000140,12011 Tháng tám 3017:46
Contab32.dll12.0.6650.5000128,37611 Tháng tám 3017:46
Dlgsetp.dll12.0.6658.500088,3687-Tháng 2-1222:47
Dumpster.dll12.0.6650.500034,20811 Tháng tám 3017:46
Emsmdb32.dll12.0.6672.50001,548,4643-Jan-1315:39
Envelope.dll12.0.6652.5000154,00021-Tháng chín-1113:43
Exsec32.dll12.0.6652.5000392,52821-Tháng chín-1113:43
Impmail.dll12.0.6658.5000138,5367-Tháng 2-1222:47
Mimedir.dll12.0.6658.5000340,7607-Tháng 2-1222:47
Mlcfg32.cpl12.0.6650.500082,31211 Tháng tám 3017:46
Mspst32.dll12.0.6668.50001,093,77620-Tháng mư?i-1213:29
Olkfstub.dll12.0.6650.5000253,82411 Tháng tám 3017:46
Olmapi32.dll12.0.6672.50003,019,3763-Jan-1315:40
Omsmain.dll12.0.6650.5000661,88811 Tháng tám 3022:08
Omsxp32.dll12.0.6650.5000194,44811 Tháng tám 3022:08
Outlmime.dll12.0.6670.5000599,6727-Tháng 11-1215:02
Outlook.exe12.0.6673.500013,018,7049-Jan-139:03
Outlph.dll12.0.6670.5000177,2727-Tháng 11-1215:02
Pstprx32.dll12.0.6658.5000422,1847-Tháng 2-1222:47
Recall.dll12.0.6658.500038,6967-Tháng 2-1222:47
RM.dll12.0.6650.500075,62411 Tháng tám 3017:46
Rtfhtml.dll12.0.6658.5000411,4409-Tháng 2-124:30
Scanost.exe12.0.6650.500054,10411 Tháng tám 3017:46
Scanpst.exe12.0.6650.500037,27211 Tháng tám 3017:46
Scnpst32.dll12.0.6650.5000273,83211 Tháng tám 3017:46
Scnpst64.dll12.0.6650.5000282,03211 Tháng tám 3017:46


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2760822 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2760822 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2760822

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com