Raksta ID: 2761189 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Apl?kojiet t?l?k aprakst?to situ?ciju. Programm? Microsoft Word 2013 tiek atv?rts dokuments, kas izmanto k?du no ?iem faila form?tiem:
 • Word dokuments (.docx);
 • Word dokuments, kur? ir iesp?joti makro (.docm);
 • Word veidne (.dotx);
 • Word dokuments, kur? ir iesp?jota makro veidne (.dotm);
 • Word dokuments XML form?t? (.xml);
 • Word 2003 dokuments XML form?t? (.xml);
 • Word 97?2003 dokuments (.doc);
 • Word dokuments t?mek?a lapas form?t? (.html);
 • bag?tin?ta teksta form?ts (.rtf).
?aj? situ?cij? redz?sit, ka visas dokumenta piel?got?s XML atz?mes ir no?emtas. Word dokument? piel?got?s XML atz?mes ir redzamas k? roz? tagu nosaukumi ar dokument? ietverto tekstu. (Roz? ir noklus?juma kr?sa.)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2775604

Iemesls

Piel?got?s XML atz?mes tiek no?emtas saska?? ar Amerikas Savienoto Valstu 2009. gada 22. decembra tiesas nol?mumu. Klienti, kas ieg?d?jas programmu Word 2013 vai t?s licenci, iev?ros, ka programmat?r? nav ietvertas noteiktas piel?got?s XML atz?mes.

Papildindorm?cija

Programm? Word 2013 ir no?emti t?l?k nor?d?tie piel?goto XML atz?mju l?dzek?i.
 • Ir no?emti visi tie lietot?ja interfeisa elementi, kuri attiecas uz piel?gotaj?m XML atz?m?m.
 • Piek??stot jebkuram piel?got?s XML atz?mes objektu modelim, tiek par?d?tas ??das k??das:

  That method is not available for that object (?? metode ?im objektam nav pieejama)

  That property is not available for that object (?is rekviz?ts ?im objektam nav pieejams)
 • Kad tiek atv?rts fails, kur? ir ietvertas piel?got?s XML atz?mes, atz?mes tiek no?emtas t? saglab??anas laik?. Kad tiek atv?rts fails, kur? ir ietvertas piel?got?s XML atz?mes, tiek par?d?ta ??da k??da:

  This file contains custom XML elements, which are no longer supported by Word. If you save this file, these custom XML elements will be removed permanently. (Fail? ir piel?goti XML elementi, kurus programma Word vairs neatbalsta. Ja saglab?sit ?o failu, ?ie piel?gotie XML elementi tiks neatgriezeniski no?emti.)

  Piez?me. Zi?ojuma darb?bu var kontrol?t, izmantojot grupas politiku ar nosaukumu CustomMarkupWarning.

Visi risin?jumi saist?b? ar piel?gotaj?m XML atz?m?m ir j?p?rskata. Lielu da?u situ?ciju, kas tiek ieviestas, izmantojot piel?got?s XML atz?mes, var ieviest, izmantojot citas programm? Word 2013 pieejam?s tehnolo?ijas, piem?ram, satura vad?klas, veidlapu laukus un gr?matz?mes. Piem?ram, izmantojot satura vad?klas (papildus t?d?m tehnolo?ij?m k? gr?matz?mes), izstr?d?t?ji var izveidot struktur?tus dokumentus, vai ar? t?s var izmantot br?vo v?rt?bu pie??ir?anai struktur?tajam saturam. ??s br?v?s v?rt?bas var izmantot semantiskas noz?mes pie??ir?anai noteikt?m satura da??m.

Skaidrojumu un papildinform?ciju par satura vad?kl?m skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
Word satura vad?klu resursu centrs

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus.
978951 Programmas Word 2003 un Word 2007 2010. gada janv?ra atjaunin?juma apraksts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

2445062 M??inot atv?rt dokumentu programm? Word, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums: ?This file contains custom XML elements, which are no longer supported by Word? (Fail? ir piel?goti XML elementi, kurus programma Word vairs neatbalsta.) (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

2445060 Atverot dokumentu programm? Word 2010, piel?gotais XML kart?jums tiek no?emts (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2761189 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 22. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Word 2013
Atsl?gv?rdi: 
KB2761189

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com