Hin co ban cp nht thm phng ch Calibri Light va Calibri Light Italic vao Windows 7 va Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2761217 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Hin co ban cp nht thm phng ch Calibri Light va Calibri Light Italic vao Windows 7 va Windows Server 2008 R2.

Phng ch Calibri Light la phng ch mc inh cho vn ban Latinh va Kirin trong Microsoft PowerPoint 2013 va tiu trong Word 2013 cung nh cac tai liu Office 2013 khac. Khi ban xem vn ban c tao bng cac phng ch nay trc khi cai t ban cp nht nay, vn ban se khng hin thi nh mong i.

Gi?i php

Thng tin cp nht

Cach tai ban cp nht nay

Windows Update
Ban cp nht nay sn co t Windows Update.
Trung tm Tai xung cua Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhBan cp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, hay b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Trang nay co th co bng ting Anh)
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay c lu trn may chu tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2.

Thng tin s ng ky

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th hotfix

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp nh trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmBan gcChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 va Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 va Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 va Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 va Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Cac chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Tp MANIFEST (.manifest) va tp MUM (.mum) c cai t cho tng mi trng c lit k ring trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc bao mt (.cat) lin quan u quan trong cho vic duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201211:03
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201211:03
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201211:03
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:03
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:03
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201211:03
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:59
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:59
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:59
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:59
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201211:00
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201211:00
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201211:00
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:02
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:02
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201211:00
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:54
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:54
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:54
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:54
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.171307,16825-Sep-201220:53
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.213297,16825-Sep-201220:52
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.179597,16825-Sep-201220:42
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.221187,16825-Sep-201220:33
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201211:00
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201211:00
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201211:00
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201211:00
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:59
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:59
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:59
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:59
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:59
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:59
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:59
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:00
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:00
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:59
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:53
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:53
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:53
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:00
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:00
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:53
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.171308,19225-Sep-201221:28
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.213298,19225-Sep-201221:24
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.179598,19225-Sep-201221:34
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.221188,19226-Sep-201200:29
i vi tt ca cac phin ban Windows Server 2008 R2 da trn IA-64 c h tr
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTime
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:53
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:53
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:53
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201210:58
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201210:58
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:53
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:52
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:52
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:52
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:01
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:01
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:52
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:53
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:53
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:53
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201211:00
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201211:00
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:53
Calibri.ttfNot applicable811,41203-Sep-201210:52
Calibrib.ttfNot applicable848,92403-Sep-201210:52
Calibrii.ttfNot applicable912,24803-Sep-201210:52
Calibril.ttfNot applicable758,19624-Sep-201210:59
Calibrili.ttfNot applicable868,46424-Sep-201210:59
Calibriz.ttfNot applicable954,05203-Sep-201210:52
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.1713011,77625-Sep-201220:48
Invalidatefntcache.exe6.1.7600.2132911,77625-Sep-201220:48
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.1795911,77625-Sep-201220:40
Invalidatefntcache.exe6.1.7601.2211811,77625-Sep-201220:32

T?nh tr?ng

Microsoft a xac nhn rng y la s c trong cac san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

Thng tin thm

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_34324c66b4a333b88eb1cd738a9adce8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_946f95efb79f964c.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_38bad5e7bd112d69070b7ac7da9dbfe9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_89581bb1b68ee376.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_58d33381c9dc3f9b12cfef5ce55dd90e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_20d539039081d5a6.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_5b3f38e8e43e87556fba3388013ef971_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_324605e90ae502f7.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_96f9144e8b05cd5742e2b1a372905f4b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_cdf479eb90198cac.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_e4c1bb84006794e2c2dd1be7183a616c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_ff1a5cb4bc47231c.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_e531e28413ae814b7501ac4df721a726_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_3682996be313e12f.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_e62967a9f79c3df8b3111c12d5497324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_ab2041589b33bfad.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_eaad770650f436d7.manifest
File versionNot applicable
File size6,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:40
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_eb4ae83d6a019be6.manifest
File versionNot applicable
File size6,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:18
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_ec8760924e228899.manifest
File versionNot applicable
File size6,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:31
File nameX86_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_ed3b14e56720d28a.manifest
File versionNot applicable
File size6,928
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:10
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_48b4f3497bd493f9.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:35
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_4952648094e1f908.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:12
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_4a8edcd57902e5bb.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:31
File nameX86_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_4b42912892012fac.manifest
File versionNot applicable
File size1,970
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:09
Cac t?p b? sung cho t?t c? cac phin b?n Windows 7 v Windows Server 2008 R2 d?a trn x64 ?c h? tr?
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_075afd3c63927f5e376e6dc3c71ef1ea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_239242b96e392e5b.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_2ec3f8dd4c32761474e2414cf24c09c9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_59cd333fc5595df1.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_3526d2228e272400890ddd2febb99009_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_85042c5396ce2f08.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_5b6e7903433be962fc7e8f33dd7688a8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_2355137c771bb276.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_91c3957c7ebb3e8a1f4735980c1df28f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_a87da01e1fd3eb96.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_9892b23b28b21558213e3a1bf9830a47_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_abffa4b4864e0c0b.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_dbe46153f22a627dbcd3156ec11baf2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_6ce39fe2bcdc5529.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_e5c28ea744c8cf56781d1b1403f7400a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_21073f586eeb19fb.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:01
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_46cc128a0951a80d.manifest
File versionNot applicable
File size6,932
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:28
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_476983c1225f0d1c.manifest
File versionNot applicable
File size6,932
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:19
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_48a5fc16067ff9cf.manifest
File versionNot applicable
File size6,932
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)00:15
File nameAmd64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_4959b0691f7e43c0.manifest
File versionNot applicable
File size6,932
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)01:05
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_a4d38ecd3432052f.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:27
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_a57100044d3f6a3e.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:19
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_a6ad7859316056f1.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)00:15
File nameAmd64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_a7612cac4a5ea0e2.manifest
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)01:05
Cac tp b sung cho tt ca cac phin ban Windows Server 2008 R2 da trn IA-64 c h tr
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_2ba42865d589992cf39fdef4725388d3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_f548d89720632cba.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_37209fab1216029b5cf2e42c0e7d88d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_71f18c57516472f4.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_616402d8674b96150353ff2974d9583d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_72bc032c7adbf079.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_8625db93405ba58140a2964286af8f98_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_a5136b793a2fe2ad.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_c4a87b9f3e57cbc3070f882579074624_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_45ee2c930ff87b49.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_d30551720ab7aae8cddb7a13f5a08024_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_548e2e47719b2c0e.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_f0bd256ff275f92cdcc5b5747d9fec54_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_52ba2fad38e0dcce.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_ffba5773d500a51a93d43a8e24ed732a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_8419d26ab5345a73.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)09:00
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_eaaf1afc50f23fd3.manifest
File versionNot applicable
File size6,930
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:16
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_eb4c8c3369ffa4e2.manifest
File versionNot applicable
File size6,930
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:17
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_ec8904884e209195.manifest
File versionNot applicable
File size6,930
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)00:15
File nameIa64_microsoft-windows-font-truetype-calibri_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_ed3cb8db671edb86.manifest
File versionNot applicable
File size6,930
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:26
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17130_none_48b6973f7bd29cf5.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:16
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21329_none_4954087694e00204.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:16
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17959_none_4a9080cb7900eeb7.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)26-Sep-2012
Time (UTC)00:14
File nameIa64_microsoft-windows-g..validatefntcache-06_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22118_none_4b44351e91ff38a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,971
Date (UTC)25-Sep-2012
Time (UTC)23:26

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2761217 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Mi Hai 2012 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? kha:
kbfix kbexpertisebeginner kbsurveynew atdownload KB2761217

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com