??nas saturs tiek par?d?ts k? #N/A! p?c tam, kad ir iesp?jota redi???ana darbgr?matas aizsarg?t? skat? programm? Excel 2010 vai Excel 2013.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2761239 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Pie?emsim, ka programm? Microsoft Excel 2010 vai Excel 2013 atverat darbgr?matu aizsarg?tu skat?. Darbgr?mat? ir funkcija ??na. Kad k??das zi?ojum? noklik??in?t uz Iesp?jojiet redi???anu, katra darbgr?matas ??nas saturs tiek par?d?ts k? #N/A!.

Profilakse

Lai apietu ?o probl?mu, nospiedietF9atjaunin?t darbgr?matu.

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

Rekviz?ti

Raksta ID: 2761239 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 3. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Excel 2013
  • Microsoft Excel 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2761239 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2761239

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com