Raksta ID: 2761244 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

?sin?jumtausti?? F4 nedarbojas, k? paredz?ts programm? Excel 2013, Excel 2010 un Excel 2007.

Piem?ram, ja k?rtojat adreses rindi?a (rindu A), un p?c tam nospie?at tausti?u F4, lai atk?rtotu darb?bu cit? rind? (rind? B) rinda B netiek k?rtota. Vai ar?, kad kop?jat un iel?m?jat ??nu un p?c tam nospie?at tausti?u F4, tiek iel?m?ta ??na. Tom?r, v?lreiz nospie?ot tausti?u F4, ??na netiek iel?m?ta.

Iemesls

?? ir zin?ma probl?ma programm? Excel 2013, Excel 2010 un Excel 2007.

Profilakse

Ja nevarat izmantot ?sin?jumtausti?u F4 atk?rtot komandu vai darb?bu, manu?li izpild?t komandu vai darb?bu, kuru v?laties atk?rtot.

Papildindorm?cija

F4 ir iepriek? defin?ts ?sin?jumtausti?? programm? Excel, kas atk?rto p?d?jo veikto komandu vai darb?bu. Tom?r ?is ?sin?jumtausti?? ne vienm?r str?d?.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2761244 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 5. apr?lis - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
  • Microsoft Excel 2010
  • Microsoft Excel Home and Student 2010
  • Microsoft Excel 2013
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2761244 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2761244

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com