M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho vai tr? máy ch? DHCP trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2761544 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này gi?i thi?u m?t b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? đ?ng Host Configuration Protocol (DHCP) trong Windows Server 2008 R2.

Hi?n nay, ghi nh?t k? s? ki?n DHCP đư?c gi?i h?n trong ph?m vi m?c. C? th? hơn, m?t s? ki?n DHCP đư?c kí nh?p ch? khi b?n thay đ?i các tùy ch?n b?n ghi d?ch v? DHCP ? m?t ph?m vi c? th?.

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, m?t s? ki?n DHCP đư?c kí nh?p khi b?n thay đ?i các tùy ch?n b?n ghi d?ch v? DHCP ? c?p đ? h? ph?c v?. Ngoài ra, tên c?a ngư?i dùng đ? thay đ?i các tùy ch?n b?n ghi d?ch v? DHCP và tài s?n mà thay đ?i ngư?i dùng bao g?m trong trư?ng h?p kí nh?p.

S? ki?n sau đây đư?c kí nh?p trong trư?ng h?p ngư?i xem khi b?n thay đ?i IP phiên b?n 4 (IPv4) l?a ch?n ? c?p đ? h? ph?c v?:

Tên đăng nh?p: Microsoft-Windows-DHCP-Server s? ki?n/ho?t
Ngu?n: H? ph?c v? DHCP
Ngày: Ngày_th?i gian
ID s? ki?n: 85
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: thông tin
Ngư?i dùng: Tên mi?n\tên người dùng
Máy vi tính: Tên máy tính
Tr? chơi mô t?:
H? ph?c v? c?p tùy ch?n [Tùy ch?n ID - Tùy ch?n tên] cho IPv4 đ? đư?c C?p Nh?t b?i tên người dùng.


S? ki?n sau đây đư?c kí nh?p trong trư?ng h?p ngư?i xem khi b?n thay đ?i IP phiên b?n 6 (IPv6) l?a ch?n ? c?p đ? h? ph?c v?:

Tên đăng nh?p: Microsoft-Windows-DHCP-Server s? ki?n/ho?t
Ngu?n: H? ph?c v? DHCP
Ngày: Ngày_th?i gian
ID s? ki?n: 85
Nhi?m v? th? lo?i: không có
M?c đ?: thông tin
Ngư?i dùng: Tên mi?n\tên người dùng
Máy vi tính: Tên máy tính
Tr? chơi mô t?:
H? ph?c v? c?p tùy ch?n [Tùy ch?n ID - Tùy ch?n tên] cho IPv6 đ? đư?c C?p Nh?t b?i tên người dùng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1). Ngoài ra, b?n ph?i có vai tr? máy ch? DHCP đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Dhcpssvc.dll.mui6.1.7600.2133899,84008/10 / 201217: 51không áp d?ng
Dhcpserver.events.xmlkhông áp d?ng60010 Tháng sáu năm 200920: 34không áp d?ng
Dhcpssvc.dll6.1.7600.21338731,13608/10 / 201217: 44x 64
Dhcpserver.events.xmlkhông áp d?ng60005 Tháng 1 năm 201001: 52không áp d?ng
Dhcpssvc.dll6.1.7601.22128731,13608/10 / 201217: 41x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_020a4c0ff4ef717ff21695d6770caac3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_e7fa25511152fcd7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_025e2492fdf14c6b1ecf9226402440df_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_8987ae8edc9b712a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_0299e6be2d853fcaca3d3d3d62ded76b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_e404a6f7b48c482f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_075d909042104cc4215f4c94a151a7f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_99bd267841c86c03.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1028e9a6e08c9b2cba69e8929b81116e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_8dd3590995f979e8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_12d43b5e57cd91399886bbbecc75b308_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_913188cabb0d1f2b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_163b2dc9111a582b6cf261c38472fff4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_58700861f26f3e96.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_2d8fb00f0d5bad4976bd9589dbbcd41e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_903979a5ff1fe925.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_369e969208ad8f0290faf7f629e921b4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_8261ab074da1d64f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_3b53369c90c8e6773183e785c7b36043_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_d3948cc5987e2be8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_44183b55e1bdd4c9fbe755fd11ee6c11_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_68ba89d1e80f9cce.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_48bc756a9ecf4d873c1a161bc20b172c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_3798f8f2799d175e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4e4f03038bc531d0994bfec270fcae25_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_ee968293d642abe3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_52e55809db7d167c38293decdb0b4a53_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_bd036e1dfb189cb4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_59e3bb0139cfe1c86d3c882f5f437aac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_f9c9693cc556a42a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_68cd5bbcb333c9eaf76ee027cc4adffd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_cfb5aba5467d962d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_6d8f4f2462473ae10e7ad67c1b045aaa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_4b3b5882a9b95227.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_7086875bfa58e0ca8473223def6d358d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_59c3a7be3f38d691.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_778639bf393f92e5fc0169034230d5bf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_199e3bd1cdaaeaec.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_80ef827ce6b404d2954e6b65114e756a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_575c71299dfd5ac8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8467ab1a14d13a12d402c3f7402dc324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_27c9bc5545fb50ff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9355faa08e033cc795b2e28183c31aba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_f36329748b790990.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_939c8206ae0e0829fd07f8dcbbb3dada_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_86ae260a4934cad5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_941031e4a1f37cc837890afa2d1a0b65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_9789d8e56acdc00b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a6c6213fb1f8d3edc2ae837c90ed77f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_610cee48d7544b21.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a7c1932d0327e36f954e6195ca7eb68b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_41bbb189ef953dbb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_aab869c0b20dbeceeed55ef2f14591fa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_2044b99fce1ac013.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_aad11aac69356db5fd1b1ac3d328dceb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_fec2b65ad61ac61f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b1392b8ed3265094c89ecf485652452a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_9790035da2790449.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b2d00c402ac7e979ebc6f29b02444ae0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_3cfc1a8519229aef.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b8b120542fe4903606201b957501e0f5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_e216619f47369674.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ba9d47cce7cd79fea38ba55726c9291d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_f7b0aec077ee7287.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d2c9b3ae029e113d708bb8979d9f980b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_1c8fccbbc453adff.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d97f8429763dacaaad778538d64c0f44_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_1edf269483f8e96b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e56e7d848547e8d7ebb98a1bb1048ca9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_cf4b7e4b706800d7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_eaedee454a6804adf96e951a9e149574_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_06669ac272b797b8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f31004063759fdc33e5e22b05de8ed75_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_8cce6ed0070b3fb1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ff574b3d0dbd6ca8cbbbdf43d7ec29f8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_60d9dcb4c4f3308e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin717
Ngày (UTC)09/10 / 2012
Th?i gian (UTC)10: 24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-d...erruntime.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_en-us_9b2e7bc880608a28.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,105
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-d...erruntime.resources_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_en-us_9d1fa8ba7d7eda23.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,105
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dhcpserverruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21338_none_85c15fe3ca2e649b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin195,275
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 31
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-dhcpserverruntime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22128_none_87b28cd5c74cb496.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin195,275
Ngày (UTC)08/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 16
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2761544 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2761544 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2761544

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com