Hotfix gói 8 cho ?o hóa ?ng d?ng c?a Microsoft 4.6 SP1: tháng 10 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2761558 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? m?t gói hotfix ch?a m?t tính năng m?i cho ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (?ng d?ng-V) 4.6 Service Pack 1 (SP1). Gói hotfix này là ngày tháng 10 năm 2012.

Tính năng m?i đư?c thêm vào trong gói hotfix này

Gói hotfix này cho phép ?o hóa c?a Adobe Reader X đang ch?y trong ch? đ? b?o v?.

Đ? virtualize Adobe Reader X đang ch?y trong ch? đ? b?o v? trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành 32-bit, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng sequencer App-V không ch?y.
 2. Thêm m?t khóa registry DWORD có tên là EnableVFSPassthrough theo sau registry subkey, và thi?t l?p nhà ki?m nh?p giá tr? 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \Microsoft\SoftGrid\4.5\SystemGuard\Overrides
  Lưu ?Khi giá tr? ki?m nh?p này có t?i 1, Adobe Reader X B?t đ?u trong ch? đ? b?o v?.
 3. B?t đ?u sequencer App-V đ? virtualize Adobe Reader X đang ch?y trong ch? đ? b?o v?.
 4. Thêm các m?c sau đây theo các CHÍNH SÁCH y?u t? trong m?i t?p tin mô t? ph?n m?m m? (OSD) trong các gói ph?n m?m Adobe Reader X:
  • <VIRTUAL_FILE_SYSTEM_PASS_THROUGH>ĐÚNG</VIRTUAL_FILE_SYSTEM_PASS_THROUGH>
  • <VIRTUAL_REGISTRY_PASS_THROUGH>ĐÚNG</VIRTUAL_REGISTRY_PASS_THROUGH>
  • <ENFORCE_ACLS_ON_VREG_MODIFY>ĐÚNG</ENFORCE_ACLS_ON_VREG_MODIFY>
Đ? virtualize Adobe Reader X đang ch?y trong ch? đ? b?o v? trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành 64-bit, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng sequencer App-V không ch?y.
 2. Thêm m?t khóa registry DWORD có tên là EnableVFSPassthrough theo sau registry subkey, và thi?t l?p nhà ki?m nh?p giá tr? 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\SoftGrid\4.5\SystemGuard\Overrides
  Lưu ?Khi giá tr? ki?m nh?p này có t?i 1, Adobe Reader X B?t đ?u trong ch? đ? b?o v?.
 3. B?t đ?u sequencer App-V đ? virtualize Adobe Reader X đang ch?y trong ch? đ? b?o v?.
 4. Thêm các m?c sau đây theo các CHÍNH SÁCH y?u t? trong m?i t?p tin mô t? ph?n m?m m? (OSD) trong các gói ph?n m?m Adobe Reader X:
  • <VIRTUAL_FILE_SYSTEM_PASS_THROUGH>ĐÚNG</VIRTUAL_FILE_SYSTEM_PASS_THROUGH>
  • <VIRTUAL_REGISTRY_PASS_THROUGH>ĐÚNG</VIRTUAL_REGISTRY_PASS_THROUGH>
  • <ENFORCE_ACLS_ON_VREG_MODIFY>ĐÚNG</ENFORCE_ACLS_ON_VREG_MODIFY>
Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có ?ng d?ng ?o hóa 4.6 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?ng d?ng ?o hóa 4.6 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2445990 Các mô t? v? ?ng d?ng c?a Microsoft ?o hóa 4.6 Service Pack 1

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th?

Gói hotfix này thay th? các gói hotfix sau đây:
2744141 Hotfix gói 7 cho ?o hóa ?ng d?ng c?a Microsoft 4.6 SP1: tháng 4 năm 2012

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 32-bit c?a Windows máy tính đ? bàn khách hàng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllkhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 08không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 08không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,11904/10 / 201209: 06không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12104/10 / 201209: 06không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 06không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12504/10 / 201209: 06không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.12704/10 / 201209: 06không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ngth? này là 3.12904/10 / 201209: 06không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.131 ngư?i04/10 / 201209: 06không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.135 ngư?i04/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19404/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,21004/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.218 ngư?i04/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19404/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng3,48804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,48804/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng350004/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49004/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50804/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng350004/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50604/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50604/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng350004/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 07không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftcmckhông áp d?ng99,61304/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftcomp.dllkhông áp d?ng3,18404/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftcore.dllkhông áp d?ng272,78804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftdcckhông áp d?ng16.091 ngư?i04/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftdde.exekhông áp d?ng16.769 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftevent.dllkhông áp d?ng3,55404/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfs2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfs2k3.syskhông áp d?ng55,78304/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfsi.dllkhông áp d?ng230,47804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfslh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfslh.syskhông áp d?ng52,81904/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfswin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfswin7.syskhông áp d?ng56,87704/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfsxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftfsxp.syskhông áp d?ng57,09904/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftintf.dllkhông áp d?ng53,23104/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftldr.dllkhông áp d?ng127,52504/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftlist.exekhông áp d?ng67,20004/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftlp.exekhông áp d?ng3.248 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftmimekhông áp d?ng3,16204/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftmimekhông áp d?ng35,34604/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftplay2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftplay2k3.syskhông áp d?ng26,39904/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftplaylh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftplaylh.syskhông áp d?ng26,56704/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftplaywin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftplaywin7.syskhông áp d?ng26,78704/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftplayxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftplayxp.syskhông áp d?ng26,22304/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftpsr.dllkhông áp d?ng16,58404/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftredir2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftredir2k3.syskhông áp d?ng315604/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftredirlh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftredirlh.syskhông áp d?ng315604/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftredirwin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftredirwin7.syskhông áp d?ng315604/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftredirxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftredirxp.syskhông áp d?ng3.150 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng3.146 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.134 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13604/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14004/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14204/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14404/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.134 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13604/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14004/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14404/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.146 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftsync.dllkhông áp d?ng3.218 ngư?i04/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sfttraykhông áp d?ng55,05704/10 / 201209: 06không áp d?ng
Sftuser.dllkhông áp d?ng21,88604/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvol2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvol2k3.syskhông áp d?ng3,48204/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvollh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvollh.syskhông áp d?ng3,48204/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvolwin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvolwin7.syskhông áp d?ng3,47604/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvolxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvolxp.syskhông áp d?ng3,47804/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sftvsa.exekhông áp d?ng3,26004/10 / 201209: 08không áp d?ng
Sgcliprvkhông áp d?ng10,75004/10 / 201209: 06không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 64-bit c?a Windows máy tính đ? bàn khách hàng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllkhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 10không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng3,12504/10 / 201209: 10không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,11704/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,11904/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12104/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12504/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.12704/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ngth? này là 3.12904/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.133 ngư?i04/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12104/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.12704/10 / 201209: 09không áp d?ng
Mavinject32.exekhông áp d?ng3,23604/10 / 201209: 10không áp d?ng
Mavinject64.exekhông áp d?ng3,25704/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng3.21604/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,21004/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19804/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19404/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng3,48804/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,47804/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng350004/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49004/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50604/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49004/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,48804/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcmckhông áp d?ng99,61904/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftcomp.dllkhông áp d?ng3,18804/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftcore.dllkhông áp d?ng282,25704/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftdcckhông áp d?ng16.091 ngư?i04/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftdde.exekhông áp d?ng16,77304/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftevent.dllkhông áp d?ng3.547 ngư?i04/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfs2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfs2k3.syskhông áp d?ng104,69804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfsi_wow64.dllkhông áp d?ng230,18204/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfslh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfslh.syskhông áp d?ng101,31604/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfswin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfswin7.syskhông áp d?ng104,62004/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfswin7không áp d?ng3.292 ngư?i04/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftfsxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftfsxp.syskhông áp d?ng67,22004/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftintf.dllkhông áp d?ng53,20704/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftldr.dllkhông áp d?ng183,91304/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftldr_wow64.dllkhông áp d?ng135,87704/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftlist.exekhông áp d?ng67,21404/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftlp.exekhông áp d?ng3,25404/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftlp64.exekhông áp d?ng3,27104/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftmimekhông áp d?ng3,16204/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftmimekhông áp d?ng35,34604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftplay2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftplay2k3.syskhông áp d?ng32,88004/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftplaylh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftplaylh.syskhông áp d?ng32,82404/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftplaywin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftplaywin7.syskhông áp d?ng32,83204/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftplaywin7không áp d?ng3.290 ngư?i04/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftplayxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftplayxp.syskhông áp d?ng32,86404/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftpsr.dllkhông áp d?ng24,04504/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftredir2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftredir2k3.syskhông áp d?ng3.157 ngư?i04/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftredirlh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftredirlh.syskhông áp d?ng3.157 ngư?i04/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftredirwin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftredirwin7.syskhông áp d?ng3,16504/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftredirwin7không áp d?ng3,29604/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftredirxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftredirxp.syskhông áp d?ng3.157 ngư?i04/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng3.145 ngư?i04/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.135 ngư?i04/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13704/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13904/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14104/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14304/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14704/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.133 ngư?i04/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.135 ngư?i04/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13704/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13904/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14104/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14304/10 / 201209: 10không áp d?ng
Sftsync.dllkhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sfttraykhông áp d?ng55,05704/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftuser.dllkhông áp d?ng21,89204/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvol2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvol2k3.syskhông áp d?ng4,00104/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvollh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvollh.syskhông áp d?ng4.007 ngư?i04/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvolwin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvolwin7.syskhông áp d?ng4.009 ngư?i04/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvolwin7không áp d?ng3.30404/10 / 201209: 09không áp d?ng
Sftvolxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvolxp.syskhông áp d?ng4,00104/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sftvsa.exekhông áp d?ng3,26804/10 / 201209: 11không áp d?ng
Sgcliprvkhông áp d?ng10,74204/10 / 201209: 08không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? 32-bit phiên b?n c?a máy tính khách t? xa máy tính đ? bàn
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllkhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 02không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 02không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12104/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.12704/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ngth? này là 3.12904/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,11904/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12104/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12504/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.12704/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.131 ngư?i04/10 / 201209: 00không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.135 ngư?i04/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19404/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,21004/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19404/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.218 ngư?i04/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng3,48804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,48804/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng350004/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49004/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50804/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng350004/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 01không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50604/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50604/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng350004/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcmckhông áp d?ng99,61304/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftcomp.dllkhông áp d?ng3,18404/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftcore.dllkhông áp d?ng272,78804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftdcckhông áp d?ng16.091 ngư?i04/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftdde.exekhông áp d?ng16.769 ngư?i04/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftevent.dllkhông áp d?ng3,55404/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfs2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfs2k3.syskhông áp d?ng55,78304/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfsi.dllkhông áp d?ng230,47804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfslh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfslh.syskhông áp d?ng52,81904/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfswin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfswin7.syskhông áp d?ng56,87704/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfsxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftfsxp.syskhông áp d?ng57,09904/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftintf.dllkhông áp d?ng53,23104/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftldr.dllkhông áp d?ng127,52504/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftlist.exekhông áp d?ng67,20004/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftlp.exekhông áp d?ng3.248 ngư?i04/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftmimekhông áp d?ng3,16204/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftmimekhông áp d?ng35,34604/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftplay2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftplay2k3.syskhông áp d?ng26,39904/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftplaylh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftplaylh.syskhông áp d?ng26,56704/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftplaywin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftplaywin7.syskhông áp d?ng26,78704/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftplayxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftplayxp.syskhông áp d?ng26,22304/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftpsr.dllkhông áp d?ng16,58404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredir2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredir2k3.syskhông áp d?ng315604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredirlh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredirlh.syskhông áp d?ng315604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredirwin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredirwin7.syskhông áp d?ng315604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredirxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredirxp.syskhông áp d?ng3.150 ngư?i04/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng3.146 ngư?i04/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14004/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.134 ngư?i04/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13604/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14004/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14204/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14404/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13604/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13804/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14004/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.146 ngư?i04/10 / 201209: 02không áp d?ng
Sftsync.dllkhông áp d?ng3.218 ngư?i04/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sfttraykhông áp d?ng55,05704/10 / 201209: 00không áp d?ng
Sftuser.dllkhông áp d?ng21,88604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvol2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvol2k3.syskhông áp d?ng3,48204/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvollh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvollh.syskhông áp d?ng3,48204/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvolwin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvolwin7.syskhông áp d?ng3,47604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvolxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvolxp.syskhông áp d?ng3,47804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvsa.exekhông áp d?ng3,26004/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sgcliprvkhông áp d?ng10,75004/10 / 201209: 00không áp d?ng
Cho t?t c? các h? tr? phiên b?n 64-bit c?a máy tính khách t? xa máy tính đ? bàn
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mavcperf.dllkhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 05không áp d?ng
Mavcperfres.dllkhông áp d?ng3,12504/10 / 201209: 05không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,11704/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,11904/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12104/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12504/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.12704/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ngth? này là 3.12904/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3.133 ngư?i04/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavcperfreskhông áp d?ng3,12304/10 / 201209: 03không áp d?ng
Mavinject32.exekhông áp d?ng3,23604/10 / 201209: 05không áp d?ng
Mavinject64.exekhông áp d?ng3,25704/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftclientres.dllkhông áp d?ng3.21604/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,21004/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20204/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,19604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3.20004/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftclientreskhông áp d?ng3,20404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftcmcres.dllkhông áp d?ng3,48804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,47804/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng350004/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50604/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49004/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49804/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50604/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49604/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,50204/10 / 201209: 04không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49404/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49004/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,49204/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftcmcreskhông áp d?ng3,48804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftcmckhông áp d?ng99,61904/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftcomp.dllkhông áp d?ng3,18804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftcore.dllkhông áp d?ng282,25704/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftdcckhông áp d?ng16.091 ngư?i04/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftdde.exekhông áp d?ng16,77304/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftevent.dllkhông áp d?ng3.547 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfs2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfs2k3.syskhông áp d?ng104,69804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfsi_wow64.dllkhông áp d?ng230,18204/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfslh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfslh.syskhông áp d?ng101,31604/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfswin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfswin7.syskhông áp d?ng104,62004/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfswin7không áp d?ng3.292 ngư?i04/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftfsxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftfsxp.syskhông áp d?ng67,22004/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftintf.dllkhông áp d?ng53,20704/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftldr.dllkhông áp d?ng183,91304/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftldr_wow64.dllkhông áp d?ng135,87704/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftlist.exekhông áp d?ng67,21404/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftlp.exekhông áp d?ng3,25404/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftlp64.exekhông áp d?ng3,27104/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftmimekhông áp d?ng3,16204/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftmimekhông áp d?ng35,34604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftplay2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftplay2k3.syskhông áp d?ng32,88004/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftplaylh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftplaylh.syskhông áp d?ng32,82404/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftplaywin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftplaywin7.syskhông áp d?ng32,83204/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftplaywin7không áp d?ng3.290 ngư?i04/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftplayxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftplayxp.syskhông áp d?ng32,86404/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftpsr.dllkhông áp d?ng24,04504/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftredir2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftredir2k3.syskhông áp d?ng3.157 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftredirlh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftredirlh.syskhông áp d?ng3.157 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftredirwin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftredirwin7.syskhông áp d?ng3,16504/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftredirwin7không áp d?ng3,29604/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftredirxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftredirxp.syskhông áp d?ng3.157 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedres.dllkhông áp d?ng3.145 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.135 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13704/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13904/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14104/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14304/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14704/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.133 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3.135 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13704/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,13904/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14104/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsharedreskhông áp d?ng3,14304/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftsync.dllkhông áp d?ng3.212 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sfttraykhông áp d?ng55,05704/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftuser.dllkhông áp d?ng21,89204/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvol2k3.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvol2k3.syskhông áp d?ng4,00104/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvollh.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvollh.syskhông áp d?ng4.007 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvolwin7.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvolwin7.syskhông áp d?ng4.009 ngư?i04/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvolwin7không áp d?ng3.30404/10 / 201209: 03không áp d?ng
Sftvolxp.infkhông áp d?ng8804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvolxp.syskhông áp d?ng4,00104/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sftvsa.exekhông áp d?ng3,26804/10 / 201209: 05không áp d?ng
Sgcliprvkhông áp d?ng10,74204/10 / 201209: 03không áp d?ng

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2761558 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops Service Pack 1
 • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2761558 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2761558

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com