Kh?c ph?c: C?t văn b?n ng?n trong m?t Tablix ki?m soát trong m?t báo cáo c?a SSRS 2008 R2 ho?c SQL Server 2012 sau khi b?n xu?t b?n báo cáo dư?i d?ng PDF ho?c h?nh ?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2761600 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này


Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) s?a ch?a m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP1 C?p Nh?t phát hành.

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n t?o m?t báo cáo v? SQL Server báo cáo b?n ghi d?ch v? 2008 R2 (SSRS 2008 R2) ho?c SQL Server báo cáo b?n ghi d?ch v? 2012 (SSRS 2012) có ch?a m?t đi?u khi?n Tablix.
 • Ki?m soát Tablix có ch?a văn b?n mà tr?i dài trên nhi?u trang trong báo cáo.
 • B?n ch?y báo cáo, và sau đó b?n xu?t các báo cáo dư?i d?ng PDF ho?c h?nh ?nh.
Trong trư?ng h?p này, các văn b?n đư?c c?t ng?n trong các t?p tin PDF ho?c h?nh ?nh.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y Update 5 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777772 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Tích l?y Update 4 cho SQL Server 2008 R2 SP2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777358 Cumulative update C?p Nh?t gói 4 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 SP 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 9 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2756574 9 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 SP1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 SP1 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 cho ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói b?n ghi d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? t? xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Làm gi?m kích thư?c c?a chân trong báo cáo.
 • Thi?t l?p các KeepTogether tài s?n ĐÚNG.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? SubReport.KeepTogether b?t đ?ng s?n, đi đ?n web site MSDN sau đây:
Các thông tin t?ng quát v? b?t đ?ng s?n SubReport.KeepTogether

Thu?c tính

ID c?a bài: 2761600 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2761600 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2761600

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com