TSManager.exe và TSInstallSWUpdates.exe quá tr?nh đóng băng khi m?t nhi?m v? OSD ch?y trên m?t máy tính khách hàng trong System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2761938 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
  • B?n cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh m?t đi?m C?p nh?t ph?n m?m trong Microsoft h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 Service Pack 2 (SP2).
  • B?n đ?ng b? hóa các c?a hàng cho m?t khách hàng máy tính.
  • B?n t?o m?t tri?n khai.
  • Trong trang l?ch tr?nh tri?n khai, b?n c?u h?nh các c?p nh?t ph?n m?m trong vi?c tri?n khai đ? tr? nên có s?n m?t ngày c? th? và th?i gian.
  • B?n t?o m?t tác v? hệ điều hành tri?n khai (OSD) và c?u h?nh nó đ? s? d?ng hành đ?ng "Cài đ?t c?p nh?t ph?n m?m".
  • Tác v? OSD ch?y trên máy tính c?a khách hàng.
Trong trư?ng h?p này, TSManager.exe và TSInstallSWUpdates.exe các quá tr?nh đóng băng. V? v?y, b?n c?p nh?t ph?n m?m không đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Ngoài ra, thông báo sau đư?c ghi vào Nh?t k? c?a SMSTS:
Timedout ch? đ?i cho C?p nh?t thông báo hoàn toàn làm m?i

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau v? vai tr? chính web site và khách hàng vai tr? c?a System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trên máy tính khách System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2, l?n đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix sau trên máy ch? web site chính System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2. Sau đó, tri?n khai các gói ph?n m?m đư?c t?o ra cho khách hàng System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai m?t gói hotfix đ? các máy ch? System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 web site chính, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2477182 Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2007 hotfix
Lưu ? Các gói hotfix sau có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy ch? web site System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2 đang ch?y m?t x 86 d?a trên ho?c x 64 d?a trên phiên b?n c?a h? đi?u hành:
SCCM2007-SP2-KB2761938-ENU.msi

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y System Center B? qu?n lí c?u h?nh 2007 SP2.

ki?m nh?p thông tin

Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính n?u b?n đóng giao di?n đi?u khi?n c?a ngư?i qu?n tr? qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng sau. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sccm2007ac-sp2-kb2761938-x 86-enu.mspkhông áp d?ng595,45601 Tháng hai, 201018: 30không áp d?ng
Updatesdeployment.dll4.0.6487.2215536,18401 Tháng hai, 201018: 30x 86

Thông tin thêm

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? lên k? ho?ch m?t ph?n m?m C?p Nh?t tri?n khai, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Làm th? nào đ? lên k? ho?ch khai C?p nh?t ph?n m?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 2761938 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2761938 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2761938

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com