Đi?n tho?i đư?ng dây thông tin không đư?c C?p Nh?t trong m?t t?p tin Tsec.ini sau khi b?n gán nhi?u hơn năm các đư?ng dây đi?n tho?i cho ngư?i dùng trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2763342 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • M?t máy ch? đi?n tho?i đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
 • B?n s? d?ng đi?n tho?i Microsoft management Console (MMC) snap-in đ? c?u h?nh các đư?ng dây đi?n tho?i cho ngư?i dùng đi?n tho?i.
 • B?n gán nhi?u hơn năm các đư?ng dây đi?n tho?i cho m?t đi?n tho?i ngư?i s? d?ng.
Trong trư?ng h?p này, các thông tin v? các đư?ng dây đi?n tho?i mà b?n ch? đ?nh sau khi d?ng đi?n tho?i th? năm không đư?c C?p Nh?t trong t?p tin Tsec.ini.

Lưu ? Thông tin v? các đư?ng dây đi?n tho?i năm đ?u tiên mà b?n ch? đ?nh đư?c C?p Nh?t trong các t?p tin Tsec.ini như mong đ?i.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? m?t kích thư?c chu?i ư?c tính không chính xác khi n?i chu?i an toàn đư?c xác minh.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Vista gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.0.600 2 . 22XXXWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p tin, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), đ?u vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tapisrv.dll6.0.6002.22964243,20002 Tháng 8 năm 201109: 04x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tapisrv.dll6.0.6002.22964318,97602 Tháng 8 năm 201109: 43x 64
Tapisrv.dll6.0.6002.22964243,20002 Tháng 8 năm 201109: 04x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tapisrv.dll6.0.6002.22964684,54402 Tháng 8 năm 201107: 42IA-64
Tapisrv.dll6.0.6002.22964243,20002 Tháng 8 năm 201109: 04x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài vi?c s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Tapisrv.dll6.1.7600.17133242,17612 Tháng mư?i, 201116: 54
Tapisrv.dll6.1.7600.21333242,17629 Tháng 12 năm 201116: 48
Tapisrv.dll6.1.7601.17963242,17612 Tháng mư?i, 201116: 44
Tapisrv.dll6.1.7601.22123242,17629 Tháng 12 năm 201116: 32
Tapisrv.dll6.1.7600.17133242,17612 Tháng mư?i, 201116: 54
Tapisrv.dll6.1.7600.21333242,17629 Tháng 12 năm 201116: 48
Tapisrv.dll6.1.7601.17963242,17612 Tháng mư?i, 201116: 44
Tapisrv.dll6.1.7601.22123242,17629 Tháng 12 năm 201116: 32
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Tapisrv.dll6.1.7600.17133316,41612 Tháng mư?i, 201117: 52
Tapisrv.dll6.1.7600.21333316,41629 Tháng 12 năm 201117: 31
Tapisrv.dll6.1.7601.17963316,41612 Tháng mư?i, 201117: 41
Tapisrv.dll6.1.7601.22123316,41629 Tháng 12 năm 201117: 45
Tapisrv.dll6.1.7600.17133316,41612 Tháng mư?i, 201117: 52
Tapisrv.dll6.1.7600.21333316,41629 Tháng 12 năm 201117: 31
Tapisrv.dll6.1.7601.17963316,41612 Tháng mư?i, 201117: 41
Tapisrv.dll6.1.7601.22123316,41629 Tháng 12 năm 201117: 45
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Tapisrv.dll6.1.7600.17133695,29612 Tháng mư?i, 201116: 42
Tapisrv.dll6.1.7600.21333695,29629 Tháng 12 năm 201116: 32
Tapisrv.dll6.1.7601.17963695,29612 Tháng mư?i, 201116: 31
Tapisrv.dll6.1.7601.22123695,29629 Tháng 12 năm 201116: 39
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0 . 16XXXWindows 8 và Windows Server 2012 RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0 . 20XXXWindows 8 và Windows Server 2012 RTMLDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tapisrv.dll6.2.9200.16450245,76003 Tháng 12 năm 201105: 25x 86
Tapisrv.dll6.2.9200.20554245,76003 Tháng 12 năm 201105: 25x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Tapisrv.dll6.2.9200.16450305,66403 Tháng 12 năm 201105: 25x 64
Tapisrv.dll6.2.9200.20554305,66403 Tháng 12 năm 201105: 28x 64
Tapisrv.dll6.2.9200.16450245,76003 Tháng 12 năm 201105: 25x 86
Tapisrv.dll6.2.9200.20554245,76003 Tháng 12 năm 201105: 25x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,752
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_98e80d0e2c786e2bf8e1294419b91cdd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_9d7df8ddff0dfbc8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin699
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_e5701e10fb637b1c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,967
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_979aabcef4075daae5083ddb7e8aac20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_465cf3ebf89269b5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.046
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_418eb994b3c0ec52.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin21,011
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)21: 34
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,764
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_e5701e10fb637b1c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,967
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_9cdcd8a243ab982776894483289a0bb1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_c0317e96ac549cc2.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.044 ngư?i
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_e571c206fb618418.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,989
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)13: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,593
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)16: 30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22964_none_e5701e10fb637b1c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin20,967
Ngày (UTC)02 Tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 17
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17133_none_e3472373461f8ee0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,669
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)17: 17
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21333_none_e3d0c2245f3d2bd1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,669
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 00
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17963_none_e50d3a79435e1884.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,669
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)17: 13
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22123_none_e5c1ef165c5b7bcc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,669
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 01
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.17133_none_d4b79fb8d10637af.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,136
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)17: 16
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21333_none_d5413e69ea23d4a0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,136
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 58
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7601.17963_none_d67db6bece44c153.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,136
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)17: 11
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22123_none_d7326b5be742249b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,136
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)17: 00
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17133_none_3f65bef6fe7d0016.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,673
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21333_none_3fef5da8179a9d07.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,673
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 20
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17963_none_412bd5fcfbbb89ba.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,673
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)18: 13
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22123_none_41e08a9a14b8ed02.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,673
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 32
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.17133_none_30d63b3c8963a8e5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,140
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)18: 21
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21333_none_315fd9eda28145d6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,140
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 19
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7601.17963_none_329c524286a23289.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,140
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)18: 11
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22123_none_335106df9f9f95d1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,140
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 31
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17133_none_e348c769461d97dc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,671
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)18: 22
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21333_none_e3d2661a5f3b34cd.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,671
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 15
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17963_none_e50ede6f435c2180.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,671
Ngày (UTC)12 Tháng mư?i, 2011
Th?i gian (UTC)18: 05
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22123_none_e5c3930c5c5984c8.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,671
Ngày (UTC)29 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)18: 03

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,953
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,987
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16450_none_e004553eb644a138.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,737
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20554_none_e091f331cf5ea65e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,737
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16450_none_3c22f0c26ea2126e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,741
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 53
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20554_none_3cb08eb587bc1794.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,741
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)08: 10
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinC?p Nh?t-bf.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.430
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,473
Ngày (UTC)05 Tháng 10 năm 2011
Th?i gian (UTC)19: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16450_none_e004553eb644a138.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,737
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tapiservice_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20554_none_e091f331cf5ea65e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,737
Ngày (UTC)03 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 56
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2763342 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB2763342 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2763342

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com