Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Internet Explorer 5.5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 276369
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n c?p nh?t ph?n m?m c?a Microsoft Internet Explorer phân b? trong gói d?ch v?. D?ch v? gói giúp gi? cho Internet Explorer hi?n t?i, c?ng như m? r?ng và c?p nh?t các ch?c năng c?a máy tính c?a b?n. Gói d?ch v? đư?c tích l?y--m?i gói d?ch v? m?i có ch?a t?t c? các b?n s?a l?i mà đư?c bao g?m trong service pack trư?c đó và b?t k? b?n s?a l?i m?i. B?n không c?n ph?i cài đ?t m?t phiên b?n trư?c c?a m?t gói d?ch v? trư?c khi cài đ?t các Phiên b?n m?i nh?t. Ví d?, b?n không c?n ph?i cài đ?t Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 (SP1) trư?c khi cài đ?t Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) v? SP2 có ch?a t?t c? các b?n s?a l?i trong SP1.

THÔNG TIN THÊM

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

Ngày phát hành: 2 tháng 8 năm 2001

Làm th? nào đ? có đư?c

Internet Explorer 5.5 SP2 không c?n có s?n đ? t?i v? t? Microsoft. Cho thêm thông tin v? Internet Explorer s?n ph?m availibility và h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/lifesupsps
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/Downloads/Default.mspx
H? tr? tiêu chu?n không c?n có s?n t? Microsoft cho Internet Explorer 5.5 trên h? đi?u hành khác. K?t qu? là, Internet Explorer 5.5 SP2 t?i không có s?n h? đi?u hành khác. Cho thêm thông tin v? Internet Explorer s?n ph?m availibility và h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/lifesupsps
N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Internet Explorer 5.5 ngày khác h? đi?u hành, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t Internet Explorer 6. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer 6, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t trong Internet Explorer 6

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? là c? đ?nh trong SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303201Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

Mô t?

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 (SP2) cung c?p m?i nh?t C?p Nh?t và an ninh s?a ch?a các công ngh? Internet Explorer. B?n có th? cài đ?t Internet Explorer 5.5 SP2 như m?t nâng c?p lên phiên b?n hi?n t?i c?a Internet Explorer, ho?c trên máy tính v?i không có tr?nh duy?t Internet Explorer trư?c cài đ?t.

Internet Explorer 5.5 SP2 và công c? Internet làm cho nó d? dàng hơn bao gi? h?t đ? k?t n?i Internet và t?m th?y nh?ng thông tin b?n c?n. Internet Explorer 5.5 SP2 và công c? Internet, b?n có th? s? d?ng k?t n?i Qu?n l? vai c?a b?n tr?nh quay s? m?c đ?nh khi m?ng quay s? đ? cài đ?t.
Cài đ?t Internet Explorer 5.5 SP2 không thay đ?i hi?n t?i m?c đ? m? hóa trên máy tính c?a b?n. N?u b?n là m?t nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP), Internet nhà cung c?p n?i dung, ho?c m?t qu?n tr? doanh nghi?p và b?n mu?n Tu? ch?nh ho?c phân ph?i Internet Explorer 6.0, b?n có th? có đư?c Microsoft Internet Explorer Administration Kit cho Internet Explorer 6.0 t? c? hai c?a các Microsoft Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/IE/bb219517.aspx
Lưu ?: Internet Explorer 5.5 SP2 không h? tr? ki?u Netscape ph?n b? sung. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303401Netscape ki?u plug-in không làm vi?c sau khi nâng c?p Internet Explorer

Internet Explorer 5.5 gói d?ch v? 1

Ngày phát hành: 2 tháng 11 năm 2000

Làm th? nào đ? có đư?c

Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 không c?n có s?n t? Microsoft. Thông tin v? Internet Explorer s?n ph?m s?n có và h? tr?, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/lifesupsps
N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n c?a Internet Explorer 5.5, Microsoft khuy?n cáo b?n nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer 6. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Internet Explorer 6, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t trong Internet Explorer 6

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nh?ng g? đư?c c? đ?nh trong SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276370Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
Internet Explorer thi?t l?p cho Microsoft Windows 2000 không cho phép b?n tùy ch?nh cài đ?t ho?c s? d?ng b?t k? tùy ch?n chuyên sâu trong chương tr?nh cài đ?t. Hành vi này x?y ra v? c?a t?p m?i c?a Windows B?o v? (WFP) tính năng trong Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256340Mô t? c?a Internet Explorer 5.5 thi?t l?p trên Windows 2000
  • N?u b?n đang ch?y Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, ho?c Microsoft Windows NT 4.0, cài đ?t nâng c?p Internet Explorer 5.5 SP1 máy tính c?a b?n đ? m? hóa 128-bit.
  • N?u b?n đang ch?y Windows 2000 hay Microsoft Windows Thiên niên k? Edition (Me), cài đ?t Internet Explorer 5.5 SP1 không thay đ?i m?c đ? hi?n t?i c?a m? hóa trên máy tính c?a b?n.
Đ? bi?t thêm thông tin v? Internet Explorer 5.5 SP1 và Công c? Internet, xin vui l?ng xem Internet Explorer 5.5 SP1 và công c? Internet Tính năng trang web:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/Evaluation/features/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 276369 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kbproductlink kbgetsp kbhowto kbmt KB276369 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:276369
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com