Labojumfailu no Q259545 izraisa k??das zi?ojumu "Stop k??das kods 0x0000000A" Disk.sys failu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 276409 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

P?c tam, kad divas vai vair?k Fibre Channel adapteri ir instal?ti, bet tikai viens ir saist?ts ar vienotu kopumu diski, nek?das probl?mas. Tom?r p?c tam, kad citu disku komplektu ir pievienots otrais adapteri, varat sa?emt Stop 0xA k??das zi?ojumu, izmantojot ??dus parametrus:
BugCheckCode.....0x0000000A
BugCheckParameter1. .0x00000218
BugCheckParameter2. .0x00000002
BugCheckParameter3. .0x00000001
BugCheckParameter4. .0x80420bb2

ExceptionCode.....0x80000003
ExceptionFlags....0x00000001
ExceptionAddress...0x8046617f

?? k??da rodas ar? tad, ja k?da no ??m ier?c?m no SCM ir savienots ar sist?mu:

1. Sandisk USB CF las?t?js
2. Microtech USB Cameramate
3. Microtech ZIO-MMC (multivides kart?) las?t?js
4. Zio-SD (Secure Digital) las?t?js
5. USB Smartmedia las?t?js

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, lietojot labojumfails, kas ir dokument?ta ?aj? Microsoft zin??anu b?zes rakst?:
259545 Windows 2000 s?kas l?ni, p?c SMART Drive parametru modific??ana
P?c tam, kad ir pie??irts Starptautisk? p?rbaudes Komisija, nevar iestat?t pavedienu inform?cija.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni
?? labojuma versijai ang?u valod? ir ??di failu atrib?ti vai v?l?k:
  Date    Time  Version    Size  File name
  -------------------------------------------------------
  10/24/2000 09:09p 5.0:2195.2557  29,072 Ntoskrnl.exe

				

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots ar Windows 2000 Service Pack 2.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? instal?t Windows 2000 un Windows 2000 labojumfailus, taj? pa?? laik?, noklik??iniet uz raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
249149 Instal?jot Microsoft Windows 2000 un Windows 2000 labojumfailus


Rekviz?ti

Raksta ID: 276409 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 26. marts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kberrmsg kbfix kbhardware kbwin2000presp2fix kbmt KB276409 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 276409

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com