C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2764462 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau là m?t c?p nh?t ph?n m?m đ? c?i thi?n kinh nghi?m kh? năng tương h?p v? sau trong Windows 8 và Windows Server 2012. Microsoft thư?ng xuyên phát hành b?n C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau Windows đ? c?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng chung.

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau này là ngày tháng 12 năm 2011.

Thông tin thêm

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Windows Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update.

Lưu ? B?n c?p nh?t này có s?n cho phiên b?n phát hành c?a Windows 8 và Windows Server 2012.
Trung tâm t?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Các lo?i c?a các v?n đ? đư?c gi?i quy?t b?ng cách c?p nh?t tương h?p v? sau ?ng d?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?t lên và ch?y m?t s? tr? chơi ho?c ?ng d?ng trong Windows 8 ho?c trong Windows Server 2012, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • Các tr? chơi, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t không chính xác.
 • Các tr? chơi, ?ng d?ng ho?c tr?nh đi?u khi?n gây ra s? m?t ?n đ?nh h? th?ng.
 • Các ch?c năng chính c?a tr? chơi, ?ng d?ng, ho?c các ph?n m?m không làm vi?c m?t cách chính xác.

?ng d?ng ho?c thi?t b? có kinh nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

B?ng sau li?t kê các ?ng d?ng và các thi?t b? đư?c bao g?m trong gói này cumulative update. B?ng này c?ng mô t? các hành vi c?a các ?ng d?ng và các thi?t b? sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

C?p Nh?t kh? năng tương h?p v? sau gây ra m?t s? thay đ?i trong Windows 8. Dư?i đây là 3 ph? bi?n nh?t:

Kh?i c?ng

C?p Nh?t đ?t m?t kh?i c?ng trên các ?ng d?ng. M?t kh?i c?ng ngăn ch?n ?ng d?ng không tương h?p v? sau v?i Windows 8 ch?y trên h? th?ng.

Lưu ?Microsoft cho phép c?a s? đ? đ?t m?t kh?i c?ng trên m?t ?ng d?ng không ph?i c?a Microsoft ch? n?u các nhà s?n xu?t đư?c thông báo.

Kh?i m?m

C?p Nh?t đ?t m?t kh?i m?m vào ?ng d?ng. M?t kh?i m?m thông báo cho b?n khi m?t trong các ch?c năng chính c?a ?ng d?ng đư?c chia trên Windows 8 ho?c gây ra s? m?t ?n đ?nh đ? ?ng d?ng kinh nghi?m.

Tr?nh đi?u khi?n kh?i

Hành đ?ng này có th? ngăn ch?n m?t tr?nh đi?u khi?n s?n có trên máy tính c?a b?n. Khi tr?nh đi?u khi?n đư?c di chuy?n trong quá tr?nh nâng c?p, m?t tr?nh đi?u khi?n h?p thư đ?n s? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

?ng d?ng và các thi?t b? đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên ?ng d?ngHành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t
Tr?nh đi?u khi?n Atheros BluetoothB?n c?n ph?i g? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n đ? ti?p t?c nâng c?p.
TOSHIBA ph?c h?i phương ti?n truy?n thông sáng t?o?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.
Nhanh chóng B?t đ?u qu?n l? V 1.00.1201.2201?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.
Nhanh chóng B?t đ?u qu?n l? V 1.00.1201.0601?ng d?ng ho?c thi?t b? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp.
Comodo Antivirus V 5.10.31649.2253 C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
Comodo Antivirus V 5.8.16726.2131C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
Norton Antivirus 2012 V 19.0.0.128C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
FlyFolder Nh?t b?n V 4.0.0.5C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
FlyFolder Nh?t b?n V 4.0.0.4C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
TV k? thu?t s? DiXiM iVDR V Nh?t b?n phiên b?n 1.0.0.0C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
Registry Mechanic V 11.1.0.188 C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
Clearwire V 2.00.0043C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
AVG Anti-Virus 2012C?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách c?nh báo ngư?i dùng cùng và cung c?p thêm thông tin URL v? s?n ph?m.
OIGSM V 1.4.1.0Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Đơn gi?n LightScribe Labeler V 1.18.15.1Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Ph?n m?m h? th?ng LightScribe V 1.18.26.7Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
AOL máy tính đ? bàn V 9.7Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
WinPcap V 4.1.2Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Mediencenter Assistent Đ?c V 2.7.0.1451Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Tekipakikakebomamu 8 (?????????8) Nh?t b?n V 8Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
TelenorCho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
HP HS2340 tr?nh đi?u khi?n (Ericsson)Cho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Tr?nh làm phim WindowsCho phép các ch?c năng c?a ?ng d?ng.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 8 và Windows Server 2012". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Acres.dll6.2.9200.16440310,78420-Tháng mư?i-201202: 25x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,602,31619/10 / 201222: 43không áp d?ng
Acres.dll6.2.9200.20542310,78420-Tháng mư?i-201202: 28x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,602,31619/10 / 201222: 42không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng2,692,68619/10 / 201222: 43không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng2,692,68619/10 / 201222: 42không áp d?ng
Acspecfc.dll6.2.9200.16440431,10420-Tháng mư?i-201202: 44x 86
Acspecfc.dll6.2.9200.20542431,10420-Tháng mư?i-201202: 48x 86
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88219/10 / 201222: 43không áp d?ng
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88219/10 / 201222: 42không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng369,30219/10 / 201222: 40không áp d?ng
Sysmain.sdbkhông áp d?ng369,30219/10 / 201222: 41không áp d?ng
Acspecfc.dll6.2.9200.1644039,93620-Tháng mư?i-201203: 22x 64
Acspecfc.dll6.2.9200.2054239,93620-Tháng mư?i-201203: 24x 64
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88619/10 / 201222: 40không áp d?ng
Drvmain.sdbkhông áp d?ng218,88619/10 / 201222: 41không áp d?ng
Acres.dll6.2.9200.16440310,78420-Tháng mư?i-201202: 25x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,602,31619/10 / 201222: 43không áp d?ng
Acres.dll6.2.9200.20542310,78420-Tháng mư?i-201202: 28x 86
Sysmain.sdbkhông áp d?ng4,602,31619/10 / 201222: 42không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng2,692,68619/10 / 201222: 43không áp d?ng
Msimain.sdbkhông áp d?ng2,692,68619/10 / 201222: 42không áp d?ng
Acspecfc.dll6.2.9200.16440431,10420-Tháng mư?i-201202: 44x 86
Acspecfc.dll6.2.9200.20542431,10420-Tháng mư?i-201202: 48x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_36e7a89978c1f401024590f5d220d7df_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_c476f4a70c097ee9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_561d729ab379d641e00cc2d7c14089b1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_fa6e36fb2eb35aa0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_58061a8797f165eaf64226efaf3f6918_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_dfc8084c04564b04.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_5c48e41c01bd85ef1b46f81a9220af6b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_a8269e9db0ef7cde.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_83b8ccd86eb6f20a0ebf3d5ac04888c0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_e459df6d76b19060.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_a9c9a2805dc90a6fb1202fa661a47f3a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_e7777e6d6c591e1d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_d1854443307df6246a7b46f6a8279ed0_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_2013c5b0b7f36f30.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_d4ccb29919bd5c6c3a3afc789bb24de3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_18f078b7edef6aeb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin725
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08f48478c3965895.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,309
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 13
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_098021d7dcb22b0d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,309
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08f584c2c39571ec.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,558
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_09812221dcb14464.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,558
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08f78556c393a49a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,552
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_098322b5dcaf7712.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,552
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08fa8634c390f09f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.867 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_09862393dcacc317.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.867 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_26f8537352b10dcc91597a4a795bb1be_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_2977f6849f8a121b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.098 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4541aa148e37d0d4138e07fd848ed8b4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_96adbaec4f989c3c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_62f41ce56c5aa524b8dd4f69d36d4e17_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_6b00757d85e59f2f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.100
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9c01616a88223e181c8e8151ee7730bb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_05e4fce28b324740.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.100
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_a754cb11769dcb6d603f1a56e09374ec_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_31f05afd69e89578.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.100
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_abe64ce269ea1f4c411693d28e9d713a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_f97bb9847f1b6dee.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.100
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b6427f8576d146002e98f4e111d9e406_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_c72696538c300b59.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.100
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_de91ede2c88ae7b46b45348ff84c5528_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_a5853c94f2b1e199.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin729
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e64792f2fc30a566582a098621951b10_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_20b00cdca646a636.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.098 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f3c91e2ab20dcaae8047d89b97a1296d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_669de0b21167f080.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.100
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)15: 49
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_65131ffc7bf3c9cb.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,573
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_659ebd5b950f9c43.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,573
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_651420467bf2e322.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,143
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_659fbda5950eb59a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,143
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_651620da7bf115d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,567
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_65a1be39950ce848.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,567
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_651921b87bee61d5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.869 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_65a4bf17950a344d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.869 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)05: 51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_6f67ca4eb0548bc6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,311
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_6ff367adc9705e3e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,311
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_6f68ca98b053a51d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,560
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_6ff467f7c96f7795.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,560
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_6f6dcc0ab04f23d0.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin450
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_6ff96969c96af648.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin450
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16440_none_08f78556c393a49a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,552
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 12
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-a...ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20542_none_098322b5dcaf7712.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,552
Ngày (UTC)20-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)03: 21
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2764462 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbmt KB2764462 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2764462

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com