Các ngày l? không chính xác trong Outlook 2007 và Outlook 2010 .hol t?p tin

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2764690 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n nh?p kh?u t?p tin Microsoft Office Outlook 2007 holiday (.hol), phát hành vào ngày 28 tháng 1 năm 2012, b?n nh?n th?y r?ng m?t s? ngày l? đư?c li?t kê không chính xác. Ngoài ra, các t?p tin .hol đư?c bao g?m v?i Microsoft Outlook 2010 li?t kê nh?ng ngày không chính xác cùng.

Đây là m?t ví d? v? hai ngày l? đư?c hi?n th? không chính xác.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
HolidayKhông chính xác ngàyNgày chính xác
Pfingstsonntag2015/5/282015/5/24
Whit Ch? Nh?t2015/5/282015/5/24
Pfingstmontag2015/5/292015/5/25
Whit th? hai2015/5/292015/5/25

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y ch?nh s?a t?p tin .hol. Trong các ví d? trong ph?n này, nh?ng ngày ngh? Whit th? hai và ch? nh?t Whit đư?c s?a ch?a trong các t?p tin .hol.

Phương pháp 1: trư?c khi nh?p kh?u .hol đ?u tiên

 1. Thoát Outlook n?u nó đang ch?y.
 2. Trong Microsoft Window Explorer, xác đ?nh v? trí các t?p tin sau đây:

  lái xe
  : \Program Files\Microsoft tin XXĐư?c vi?t b?i adminLCID\outlook.hol

  nơi XX12 Đ?i v?i 2007 Microsoft Office và 14 dành cho Office 2010.

  Lưu ?LCID là s? nh?n d?ng (LCID) mi?n đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? LCID s?, xem ph?n thông tinThêm .
 3. T?o m?t đ?ng g?i c?a t?p tin.
 4. S? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad, m? t?p tin Outlook.hol.
 5. tra c?u Whit ch? nh?t.
 6. Thay đ?i Whit ch? nh?t, 2015/5/28 đ? Whit ch? nh?t, 5-năm 2015-24.
 7. Làm đi?u này m?i s? xu?t hi?n c?a Whit ch? nh?t.
 8. tra c?u Whit th? hai.
 9. Thay đ?i Whit th? hai, năm 2015/5/29 đ?n th? hai Whit, 2015/5/25.
 10. Làm đi?u này m?i s? xu?t hi?n c?a Whit th? hai.
 11. Lưu và đóng Outlook.hol.
Bây gi? b?n có th? nh?p các ngày l? chính xác vào l?ch c?a b?n.

Phương pháp 2: sau khi nh?p kh?u các t?p tin .hol có ngày l? không chính xác

Phương pháp này có th? đư?c s? d?ng n?u b?n đ? nh?p kh?u các t?p tin .hol trong Outlook c?a b?n.

Bư?c 1:Xóa không chính xác ngày l? và các s? ki?n

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? xóa các ngày l? và các s? ki?n không cho th?y m?t cách chính xác trong l?ch c?a b?n. B?n c?ng có th? s? d?ng các bư?c sau đ? xóa b?t k? ngày l? trùng l?p đ? đư?c thêm vào trong khi b?n đ? thêm ngày ngh? vào l?ch c?a b?n.
 1. Đi?u hư?ng đ?n l?ch c?a b?n.
 2. Trên các xem tab Ribbon, b?m Thay đ?i xem, và sau đó nh?p vào s? ki?n.
 3. Ch?n các ngày l? mà b?n mu?n xóa. Đ? ch?n nhi?u hàng, Gi? các Ctrl phím, và sau đó nh?p vào hàng khác.
  Lưu ? Đ? ch?n hàng, nh?p vào bi?u tư?ng.
 4. Báo chí Xóa.

Đ? nhanh chóng xóa t?t c? nh?ng ngày ngh? cho m?t qu?c gia/khu v?c, h?y nh?p vào tiêu đ? c?t v? trí đ? s?p x?p danh sách các s? ki?n do đó nó s? hi?n th? t?t c? các ngày l? cho m?t qu?c gia/khu v?c v?i nhau.

Bư?c 2:T?o tùy ch?nh holiday và t?p tin s? ki?n

T?o ra k? ngh? c?a riêng c?a b?n tùy ch?nh thi?t l?p đ? thay th? các ngày l? mà b?n đ? xoá trong bư?c 1.
 1. Thoát Outlook.
 2. Trong Microsoft Window Explorer, xác đ?nh v? trí các t?p tin sau đây:

  lái xe: \Program Files\Microsoft tin xx\LCID\outlook.Hol

  nơi xx12 năm 2007 Microsoft Office và 14 cho Office 2010.

  Lưu ?LCID là s? nh?n d?ng (LCID) mi?n đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? LCID s?, xem ph?n Thêm thông tin .
 3. T?o m?t đ?ng g?i c?a t?p tin.
 4. S? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n, ch?ng h?n như Notepad, m? t?p tin Outlook.hol.
 5. Báo chí Ctrl + k?t thúc v? trí con tr? vào cu?i c?a t?p tin.
 6. Nh?p m?t tiêu đ? m?i và s? ki?n tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng đ?nh d?ng mô t? ? đây.

  [Qu?c gia ho?c mô t?] ###
  K? ngh? ho?c s? ki?n mô t?, yyyy/mm/dd
  K? ngh? ho?c s? ki?n mô t?, yyyy/mm/dd

  ### là t?ng s? m?t hàng đư?c li?t kê cho m?t qu?c gia/khu v?c c? th? ho?c mô t?. Có là m?t không gian gi?a khung đóng c?a và s?, c?ng như m?t v?n chuy?n tr? l?i vào cu?i d?ng. Trên m?i d?ng k? ngh?, không có m?t d?u ki?m ph?y, m?t không gian gi?a các mô t? k? ngh? và ngày, và m?t v?n chuy?n tr? l?i vào cu?i d?ng. Ví d?:

  [Năm 2015 Whit ch? nh?t và th? hai Whit] 2
  Whit ch? nh?t, 5-năm 2015-24
  Whit th? hai, năm 2015/5/25
 7. Lưu và đóng t?p tin Outlook.hol.

L?n sau khi b?n ch?y Outlook, b?n có th? nh?p các t?p tin thay đ?i k? ngh? cho năm 2015.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ngôn ng? m?, xem bài vi?t Microsoft TechNet sau đây:

Ph? l?c F - qu?c gia/khu v?c và ngôn ng? m?
http://technet.Microsoft.com/Library/dd346950.aspx

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? thêm ho?c xóa k? ngh? và s? ki?n tùy ch?nh trong l?ch c?a b?n, h?y ghé thăm web site sau c?a Microsoft:
Thêm ho?c xóa k? ngh? và s? ki?n tùy ch?nh trong l?ch c?a b?n
http://Office.Microsoft.com/en-US/help/Add-or-Delete-Holidays-and-Custom-Events-in-your-Calendar-HP001230406.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 2764690 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbmt KB2764690 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2764690

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com