B?ng cách s? d?ng k?ch b?n Python v?i IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 276494
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Python là m?t ngôn ng? k?ch b?n di?n gi?i tương t? như trong khái ni?m Microsoft Visual Basic Script (VBScript), Microsoft JScript, Perl, hay ngôn ng? k?ch b?n khác. Trong khi Internet Information Server (IIS) s? d?ng Windows Scripting Host cho nhu c?u c?a nó JScript và VBScript, IIS có th? s? d?ng các thông d?ch viên k?ch b?n cho Active Server Pages (ASP) c?ng như đơn gi?n Common Gateway Interface (CGI) k?ch b?n. Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng Python là ngôn ng? k?ch b?n c?a b?n c?a s? l?a ch?n cho c? CGI và ASP.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? ch?n b?t k? thông d?ch Python như công c? k?ch b?n cho x? l? t?p l?nh Python. Ví d? trong bài vi?t này s? d?ng c?a ActiveState ActivePython 2.0.

Các bư?c sau đây cho th?y làm th? nào đ? thi?t l?p các thông d?ch viên Python đ? đư?c cài đ?t như m?t k?ch b?n công c? đ? s? d?ng v?i IIS và ASP.
 1. Đ?m b?o r?ng các trang Web có ch?a các k?ch b?n Python có ?ng d?ng thi?t l?p. Đ? th?c hi?n vi?c này, th?c hi?n theo các bư?c sau:

  1. Trong tr?nh qu?n l? d?ch v? Internet (ISM), b?m chu?t ph?i vào thư m?c ?ng d?ng đi?m kh?i đ?u, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các Thư m?c chính, Thư m?c ?o, ho?c Thư mục tab.
  3. Dư?i Thi?t đ?t ?ng d?ng, xác minh r?ng các Tên h?p văn b?n là ho?t đ?ng, và r?ng nó ch?a m?t tên.
  4. N?u h?p là không ho?t đ?ng, h?y nh?p vào Tạo đ? t?o ra m?t ?ng d?ng, và sau đó cung c?p cho các ?ng d?ng m?t tên (tên m?c đ?nh là "?ng d?ng m?c đ?nh").
  5. Dư?i Cấp phép, xác minh r?ng Th?c thi (bao g?m c? k?ch b?n) đư?c ch?n.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thi?t l?p các ?ng d?ng, xem "C?u h?nh ?ng d?ng" trong IIS giúp.
 2. Ki?m ch?ng r?ng ?ng d?ng b?n đ? cho .py t?p đư?c thi?t l?p. Đ? th?c hi?n vi?c này, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Trong ISM, dư?i Máy ch? thông tin Internet, b?m chu?t ph?i vào tên máy tính, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. T? các Master Properties danh sách th?-xu?ng, b?m vào D?ch v? WWW và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
  3. B?m vào các Thư m?c chính tab, và sau đó b?m Cấu hình.
  4. Đ? thêm ?ng d?ng b?n đ?, h?y nh?p vào Thêm, và sau đó t?o ra m?t b?n đ? m?i b?ng cách s? d?ng các thông tin sau đây (thay th? đư?ng d?n chính xác vào máy tính c?a b?n):
   • T?p tin th?c thi: "C:\Python20\python.exe %s % s" (hai "% s" sau khi các t?p tin th?c thi đư?c yêu c?u cho giao di?n đi?u khi?n d?a trên k?ch b?n biên d?ch nhưng s? không đư?c yêu c?u cho m?t Internet Server API [ISAPI]-d?a trên thông d?ch viên k?ch b?n).
   • Ph?n m? r?ng: .py
   • K?ch b?n công c?: đ? ch?n.
   • Ki?m tra r?ng t?p tin t?n t?i: ch?n (b?o m?t) Nh?p vào Ok.

 3. Xác minh r?ng các cho phép t?p tin và thư m?c đư?c đ?t đúng trong danh sách đi?u khi?n c?a máy tính truy nh?p (ACL). Đ? truy c?p vô danh, IUSR_[computername] và IWAM_[computername] trương m?c ngư?i dùng ph?i có ít "" quy?n đ?c (RX). Khi s? d?ng các lo?i khác c?a xác th?c m?t kh?u, quy?n c?n thi?t có th? khác nhau.
Các k?ch b?n Python sau đây có th? đư?c s? d?ng đ? th? nghi?m cho các cài đ?t thích h?p và th?c hi?n c?a k?ch b?n Python d?a trên CGI v?i IIS.

T?o m?t t?p tin trong m?t văn b?n tr?nh so?n th?o như Microsoft Notepad, và bao g?m nh?ng d?ng m?. Lưu các t?p tin trong thư m?c t?p l?nh như Test.py.
print
print 'Status: 200 OK'
print 'Content-type: text/html'
print

print '<HTML><HEAD><TITLE>Python Sample CGI</TITLE></HEAD>'
print '<BODY>'
print '<H1>This is a header</H1>'

print '<p>' #this is a comment
print 'See this is just like most other HTML'
print '<br>'
print '</BODY>'
				

Tr?nh duy?t "Test.py" trên trang Web:
http://<computer_name></computer_name>/Scripts/test.py
Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng tr?nh thông d?ch Python như thông d?ch k?ch b?n c?a b?n trong các trang ASP c?a b?n. Sau khi b?n có k?ch b?n Python công c? đăng k?, t?o m?t t?p tin b?ng cách s? d?ng Notepad và bao g?m nh?ng d?ng m?. Lưu các t?p tin trong thư m?c t?p l?nh như Python.asp.
<%@LANGUAGE=Python%>
<HTML>
<head></head>
<body>
<h1>Python Test</h1>

<%
#do some python stuff here

Response.Write('Python Test<br>')
Response.write('<h3>Smaller heading</hr>')
%>

</body>
</html>
				

Tr?nh duy?t "Python.asp" trên trang Web:
http://<computer_name></computer_name>/Scripts/Python.asp

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Python xem:
http://www.Python.org/
Đ? xem thông d?ch Python ActiveState:
http://www.ActiveState.com/Products/ActivePython/

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 276494 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB276494 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:276494

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com