OLEXP: Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c l?i Outlook Express ch?n vào danh sách và các quy t?c thư

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 276511
Thông tin v? s? khác nhau gi?a Microsoft Outlook Express, và Microsoft Outlook thư đi?n t? khách hàng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257824 OL2000: S? khác bi?t gi?a Outlook và Outlook Express
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách sao lưu và khôi ph?c l?i danh sách ngư?i g?i ch?n và quy t?c thư khác trong Outlook Express 5 và sau đó. N?u nhi?u danh tính s? d?ng cho Outlook Express, các bư?c sau nên đư?c l?p l?i cho m?i danh tính, và các d? li?u sao lưu tách bi?t cho phù h?p. Đi?u này s? t?o thu?n l?i cho ph?c h?i c?a m?i danh tính.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Làm th? nào đ? sao lưu danh sách ngư?i g?i b? ch?n và các quy t?c thư

Danh sách ngư?i g?i b? ch?n

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào đăng k? sau subkeys (lưu m?i phím vào m?t t?p tin khác nhau):
  HKEY_CURRENT_USER\Identities\ {}Nh?n d?ng s?} \Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Block ngư?i g?i
 4. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u Registry File.
 5. Trong các Lưu trong h?p, thay đ?i v? trí đ? máy tính đ? bàn c?a b?n.
 6. Trong các Tên tệp h?p, lo?i b? ch?n senders.reg (đ?i v?i các Ch?n ngư?i g?i phím), và sau đó nh?p vào Lưu.

Các quy t?c thư

 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào đăng k? sau subkeys (lưu m?i phím vào m?t t?p tin khác nhau):
  HKEY_CURRENT_USER\Identities\ {}Nh?n d?ng s?} \Software\Microsoft\Outlook Express\5.0\Rules\Mail
 4. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào Xu?t kh?u Registry File.
 5. Trong các Lưu trong h?p, thay đ?i v? trí đ? máy tính đ? bàn c?a b?n.
 6. Trong các Tên tệp h?p, lo?i thư rules.reg (đ?i v?i các quy t?c thư phím), và sau đó nh?p vào Lưu.
 7. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
LƯU ?: Cho b?o v? b? sung, sao chép các t?p tin quan tr?ng cơ quan đăng k? t? máy tính đ? bàn c?a b?n v?i b?t k? c?a nh?ng đ?a đi?m sau:
 • Phân vùng khác trên máy tính c?a b?n.
 • V? trí m?ng.
 • M?t s? h?nh th?c c?a phương ti?n lưu đ?ng.

Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i hi?n t?i ch?n vào danh sách và các quy t?c thư đ? ch?c năng trên h? đi?u hành m?i đư?c cài đ?t

 1. M? Outlook Express trên máy tính m?i, và hoàn thành thu?t s? k?t n?i Internet đ? thi?t l?p các thông tin nh?n d?ng và tài kho?n c?a b?n. N?u b?n có nhi?u danh tính trong ti?n tr?nh cài đ?t trư?c, hoàn t?t các bư?c này cho m?i danh tính. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i Notepad.exe.
 4. Nh?p vào M? trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó xác đ?nh v? trí t?p kh?i Senders.reg mà b?n t?o ra.
 5. Trong d?ng th? hai c?a văn b?n, ch?n văn b?n sau khi "HKEY_CURRENT_USER\Identity\" bao g?m {} ni?ng răng. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao đ? sao chép văn b?n này vào b?ng t?m Windows Microsoft.
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thay th?. Nh?p vào con tr? trong các T?m th?y nh?ng g? h?p, và sau đó b?m Dán trên các Ch?nh s?a Menu đ? dán văn b?n vào đó h?p. Không đóng ?ng d?ng Notepad cho đ?n khi b?n đang hư?ng đ?n làm như v?y sau đó trong quá tr?nh này.
 7. Kh?i đ?ng Registry Editor trên máy tính m?i (như trong bư?c 1 c?a "The ch?n vào danh sách" ph?n), và xác đ?nh v? trí thư m?c HKEY_Current_User\Identities. B?m đúp vào các Ngư?i s? d?ng ID phím trong ngăn bên ph?i, và sau đó b?m vào các Giá trị d? li?u.
 8. Nh?n CTRL + C đ? sao chép giá tr? đó vào Windows Clipboard. Nh?p vào H?y b? đ? đóng nh?ng Ch?nh s?a các chu?i h?p tho?i này và sau đó đóng Registry Editor.
 9. Trong Notepad, nh?p vào đi?m c?a b?n trong các Thay th? v?i h?p và nh?n CTRL + V đ? dán văn b?n. Nh?p vào Thay th? t?t c? đ? thay th? t?t c? trư?ng h?p c?a các chu?i văn b?n.
 10. Cu?n qua danh sách toàn b? đ? đ?m b?o r?ng t?t c? các khóa registry có chu?i văn b?n m?i, ch? không ph?i là chu?i c?. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu, và sau đó đóng Notepad.
 11. B?m đúp vào các Kh?i Senders.reg t?p tin, và sau đó b?m Có khi b?n đư?c nh?c: "B?n có ch?c ch?n mu?n..." đ? chuy?n nh?p danh sách ch?n ngư?i g?i vào s? đăng k? cho các máy tính m?i.
 12. Làm theo bư?c 2 thông qua 11 trên h? sơ rules.reg thư đ? C?p Nh?t t?p tin đó v?i nh?ng thông tin danh tính m?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 276511 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB276511 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:276511

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com