Công c? chu?n b? s?n ph?m trong SharePoint Server 2013 có th? không ti?n b? qua vai "Configuring ?ng d?ng tr? máy ch?, Web Server (IIS) vai tr?"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2765260 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SharePoint Server 2013 trên m?t s? c?u h?nh Windows Server 2012, công c? chu?n b? s?n ph?m có th? không chính xác c?u h?nh và cài đ?t chuyên bi?t các tính năng Windows yêu c?u cho SharePoint. N?u đi?u này x?y ra, các công c? s? liên t?c c? g?ng đ? đ?t c?u h?nh và cài đ?t chuyên bi?t các tính năng yêu c?u và sau đó kh?i đ?ng l?i nh?t.

Lưu ? theo m?c đ?nh, các s?n ph?m công c? chu?n b? kh?i đ?ng l?i nhi?u l?n trong m?t ho?t đ?ng đi?n h?nh c?u h?nh.

Khi v?n đ? này x?y ra, các công c? chu?n b? s?n ph?m không ti?n hành qua các giai đo?n "Vai tr? máy phục vụ ứng dụng Configuring, Web Server (IIS) vai tr?".

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) 2771431. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2771431, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2771431 B?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? đang có s?n cho Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ? M?c dù KB 2771431 nói r?ng b?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? áp d?ng các hotfix, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? SharePoint như là m?t ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Phương pháp 2

S? d?ng phương pháp này ch? n?u b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t hotfix 2771431 như mô t? trong các "phương pháp 1" ph?n.
 1. Đ?m b?o r?ng các máy ch? đáp ?ng các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u cho SharePoint Server năm 2013. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u ph?n c?ng t?i thi?u cho SharePoint Server 2013, đi đ?n web site Microsoft TechNet sau đây
  Yêu c?u ph?n c?ng và ph?n m?m cho SharePoint 2013
 2. T? cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2012 vai tr? và các tính năng đư?c yêu c?u c?a SharePoint 2013. Đ? làm đi?u này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào li?u SharePoint server đư?c k?t n?i v?i Internet ho?c gián tuy?n.

  Phương pháp tr?c tuy?n: máy ch? đư?c k?t n?i v?i Internet

  M? m?t d?u ki?m nh?c cao Windows PowerShell trên máy ch? SharePoint (có ngh?a là, ch?y như qu?n tr?), và th?c hi?n các l?nh sau đây:
  Module nh?p kh?u ServerManager


  Thêm WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45


  Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer

  Máy ch? c?a b?n s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i sau khi b?n ch?y này m? Windows PowerShell.

  Khi b?n s? d?ng PrerequisiteInstaller.exe, nó s? th?c hi?n m? Windows PowerShell này đ? cài đ?t chuyên bi?t các vai tr? c?n thi?t và tính năng đ? c?u h?nh Windows Server 2012 cho SharePoint 2013. M?t ph?n c?a m? Windows PowerShell đ? thêm-WindowsFeature cài đ?t chuyên bi?t cài đ?t chuyên bi?t tính năng Windows NET Framework, l?i là Microsoft NET Framework 3.5. cài đ?t chuyên bi?t tính năng này đ?i h?i nh?ng chương tr?nh và các t?p khác không đư?c bao g?m trong b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh Windows Server 2012. Khi b?n s? d?ng phương pháp này, và đ? cài đ?t chuyên bi?t đ? ti?p t?c, các t?p nh? phân và các t?p tin s? đư?c t?i v? ?ng d?ng PrerequisiteInstaller.exe t? Windows thông tin thông qua m?t k?t n?i tr?c tuy?n.

  Ghi chú
  • N?u các máy ch? không có kết nối Internet, PrerequisiteInstaller.exe không th? ti?p t?c qua vai "Configuring ?ng d?ng máy ch? tr?, các Máy ch? Web (IIS vai tr?)" giai đo?n, và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:

   Thêm-WindowsFeature: Yêu c?u đ? thêm ho?c lo?i b? các tính năng trên h? ph?c v? đ? ch? r? th?t b?i.
   cài đ?t chuyên bi?t m?t ho?c nhi?u vai tr?, vai tr? b?n ghi d?ch v? ho?c tính năng b? l?i. Không th? t?i xu?ng các t?p tin ngu?n.
   S? d?ng tùy ch?n "ngu?n" đ? xác đ?nh v? trí các t?p tin đư?c yêu c?u đ? khôi ph?c l?i các tính năng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? xác đ?nh v? trí ngu?n, xem http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077. L?i: 0x800f0906

   M? 0x800F0906 l?i ch? ra r?ng máy tính không th? t?i các t?p tin c?n thi?t t? Windows Update.

  • T?i sao chúng tôi nh?n đư?c l?i này?

   Trong Windows Server 2012 và Windows 8, các.NET Framework 3.5 là m?t tính năng theo yêu c?u. Các siêu d? li?u cho các tính năng theo yêu c?u đư?c bao g?m trong Windows Server 2012 và Windows 8. Tuy nhiên, các t?p nh? phân và các t?p tin khác đư?c liên k?t v?i các tính năng là không bao g?m. Khi b?n b?t tính năng này, Windows s? c? g?ng liên h? v?i c?p nh?t Windows đ? t?i v? thông tin c?n thi?u đ? cài đ?t chuyên bi?t các tính năng.

   c?u h?nh m?ng và làm th? nào máy tính đư?c đ?t c?u h?nh đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong môi trư?ng có th? ?nh hư?ng đ?n quá tr?nh này. V? v?y, b?n có th? g?p ph?i l?i khi b?n l?n đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t các tính năng.

   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m? l?i có th? x?y ra khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 3.5 trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau

   2734782 m? l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t chuyên bi?t các.NET Framework 3.5 trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012

  Phương pháp di?n đàn: máy ch? không đư?c kết nối Internet

  Đ? cài đ?t chuyên bi?t các vai tr? và tính năng đư?c yêu c?u c?a SharePoint 2013 trên Windows Server 2012 trong m?t môi trư?ng di?n đàn, b?n ph?i có quy?n truy c?p vào phương ti?n truy?n thông cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2012. Sau đó, b?n có th? ch?y l?nh Windows PowerShell tương t? mà b?n s? d?ng phương pháp 2, nhưng b?n ph?i s? d?ng các -ngu?n tham s? đ? xác đ?nh v? trí các t?p tin c?n thi?t trên các v?t ch?a cài đ?t chuyên bi?t.

  Ví d?, gi? s? r?ng b?n g?n ch?a tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2012 (ISO) đ? ổ đĩa D c?a máy ch?. Sau đó, là con đư?ng đ? cung c?p cho các -ngu?n tham s? là như sau:
  D:\sources\sxs

  Lưu ? Lưu ? r?ng b?n c?ng có th? sao chép các t?p tin đ?a phương ho?c ch? đ?nh đư?ng d?n UNC nơi lưu tr? các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t.

  M? m?t d?u ki?m nh?c cao Windows PowerShell trên máy ch? SharePoint (có ngh?a là, ch?y như qu?n tr?), và th?c hi?n các l?nh sau đây:
  Module nh?p kh?u ServerManager


  Thêm WindowsFeature NET-WCF-HTTP-Activation45,NET-WCF-TCP-Activation45,NET-WCF-Pipe-Activation45-Ngu?n D:\Sources\sxs


  Add-WindowsFeature Net-Framework-Features,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Digest-Auth,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,Web-Mgmt-Compat,Web-Metabase,Application-Server,AS-Web-Support,AS-TCP-Port-Sharing,AS-WAS-Support, AS-HTTP-Activation,AS-TCP-Activation,AS-Named-Pipes,AS-Net-Framework,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Web-Lgcy-Scripting,Windows-Identity-Foundation,Server-Media-Foundation,Xps-Viewer -Ngu?n D:\Sources\sxs

  Máy ch? c?a b?n s? yêu c?u kh?i đ?ng l?i sau khi b?n ch?y này m? Windows PowerShell.
 3. cài đ?t chuyên bi?t đi?u ki?n tiên quy?t khác đư?c yêu c?u c?a SharePoint 2013.
 4. Ch?y công c? chu?n b? s?n ph?m - PrerequisiteInstaller.exe m?t l?n n?a.

T?i v? đi?u ki?n tiên quy?t cho offline cài đ?t chuyên bi?t

Trong m?t s? t?nh hu?ng mà cài đ?t chuyên bi?t đi?u ki?n tiên quy?t tr?c ti?p t? Internet là không th?, b?n có th? t?i v? các đi?u ki?n tiên quy?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t chúng t? m?t m?ng chia s? ho?c m?t đư?ng d?n UNC. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các bài vi?t sau đây:
cài đ?t chuyên bi?t đi?u ki?n tiên quy?t cho SharePoint 2013 t? m?t m?ng chia s?

Ph?n m?m đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u đ? cài đ?t chuyên bi?t SharePoint Server 2013 trên Windows Server 2012 đư?c li?t kê trong sau đây cùng v?i liên k?t t?i v? c?a h? khi thích h?p. H?y nh?n bi?t r?ng b?n có th? b?t vai tr? Máy ch? Web (IIS) và vai tr? máy phục vụ ứng dụng trong máy ch? qu?n l?. B?n có th? t?m th?y danh sách đ?y đ? c?a đi?u ki?n tiên quy?t ? đây.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

cài đ?t chuyên bi?t SharePoint 2013 đi?u ki?n tiên quy?t ch? đ? gián tuy?n ho?c theo cách th? công trên Windows Server 2012 - m?t hư?ng d?n toàn di?n

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t SharePoint 2013 đi?u ki?n tiên quy?t trên Windows Server 2012 v?i PowerShell

Lưu ? Các script này ch? áp d?ng cho Windows Server 2012. Không s? d?ng chúng trên m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2008 R2 SP1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2765260 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbprb kbsurveynew kbmt KB2765260 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2765260

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com