Kh?c ph?c: Các m?t hotfix có s?n đ? Khuôn kh? .NET 4,5 mà gi?i quy?t m?t v?n đ? t?nh tr?ng ch?ng t?c ASP.NET trong Windows 8, Windows RT, và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2765317 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các m?t hotfix cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trong gi?i quy?t m?t v?n đ? t?nh tr?ng ch?ng t?c ASP.NET trong hệ điều hành sau:
  • Windows 8
  • Windows RT
  • Windows Server 2012
Khi b?n ch?y tr?nh Internet Information Services (IIS) nhân viên (w3wp.exe) trong m?t ch? đ? tích h?p các đư?ng ?ng, quá tr?nh có th? s?p đ? ho?c kinh nghi?m m?t b? t?c. V?n đ? này x?y ra v? m?t ngo?i l? NullReferenceException không đư?c trong ASP.NET m?.

B? t?c có th? x?y ra n?u có m?t mô-đun qu?n l? nghe thông báo PreSendRequestHeaders ho?c PreSendRequestContent . B? t?c x?y ra v? m?t tranh đo?t đi?u khi?n trong ASP.NET m? x? l? các thông báo SendResponse đư?c kích ho?t b?i các mô-đun IIS ngu?n g?c (ví d?, Microsoft ?ng d?ng yêu c?u đ?nh tuy?n [ARR] module).

Quá tr?nh này có th? s?p đ? khi m?t web site đư?c s? d?ng theo m?t t?i cao và các web site ph?c v? yêu c?u trang không đ?ng b? ho?c không đ?ng b? x? l? ho?c khi các đư?ng ?ng đ? không đ?ng b? mô-đun. Hành vi này x?y ra v? cách mà m?t đi?u ki?n ch?ng t?c trong ASP.NET m? đáp ?ng khi m? hoàn thành các ho?t đ?ng không đ?ng b?.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và các thông tin v? chi phí h? tr?, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Khuôn kh? .NET 4.5 cài đ?t chuyên bi?t trên Windows 8, Windows RT, ho?c Windows Server 2012.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này, n?u b?t k? t?p tin b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Các phiên b?n 32-bit c?a Khuôn kh? .NET 4.5
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Webengine4.dll4.0.30319.19030504,8083-Tháng mư?i-1223: 44
Webengine.dll4.0.30319.1903024,5523-Tháng mư?i-1223: 44
System.web.dll4.0.30319.190305,419,4963-Tháng mư?i-1223: 44
Các phiên b?n 64-bit là Khuôn kh? .NET 4.5
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Webengine4.dll4.0.30319.19030617,9603-Tháng mư?i-1223: 44
Webengine.dll4.0.30319.1903026.6003-Tháng mư?i-1223: 44
System.web.dll4.0.30319.190305,414,3763-Tháng mư?i-1223: 44
Webengine4.dll4.0.30319.19030504,8083-Tháng mư?i-1223: 44
Webengine.dll4.0.30319.1903024,5523-Tháng mư?i-1223: 44
System.web.dll4.0.30319.190305,419,4963-Tháng mư?i-1223: 44

Thu?c tính

ID c?a bài: 2765317 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.5
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixserver kbmt KB2765317 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2765317

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com