Bi?u tư?ng không hi?n th? đúng trên taskbar trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2765546 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 • B?n m? nhi?u ?ng d?ng, và sau đó là bi?u tư?ng c?a các ?ng d?ng đư?c hi?n th? như x?p ch?ng lên nhau trên thanh tác v?.
 • B?n thay đ?i đ? sâu màu c?a màn h?nh m?t vài l?n. Ví d?, b?n thay đ?i màu s?c đ? sâu t? 32-bit đ?n 16-bit, và sau đó b?n thay đ?i đ? sâu màu t? 16-bit đ?n 24-bit, và như v?y.
Trong trư?ng h?p này, m?t s? bi?u tư?ng không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác trên thanh tác v?. C? th? hơn, các bi?u tư?ng đư?c hi?n th? như bi?u tư?ng khác ng?u nhiên.

Lưu ? V?n đ? này c?ng x?y ra khi b?n ng?t k?t n?i máy tính t? bu?i Remote Desktop Protocol (RDP), và sau đó k?t n?i l?i t?i máy tính b?ng cách s? d?ng ki?n trúc máy tính đ?c l?p (ICA) v?i m?t thi?t l?p chi?u sâu c?a màu s?c khác nhau.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Actxprxy.dll6.1.7600.21335309,76004/10 / 201216: 47
Explorerframe.dll6.1.7600.213351,501,69604/10 / 201216: 50
Explorerframe.dll6.1.7601.221251,499,64804/10 / 201216: 31
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Actxprxy.dll6.1.7600.21335957,95204/10 / 201217: 26x 64
Explorerframe.dll6.1.7600.213351,866,75204/10 / 201217: 28x 64
Explorerframe.dll6.1.7601.221251,867,77604/10 / 201217: 36x 64
Explorerframe.dll6.1.7600.213351,501,69604/10 / 201216: 50x 86
Explorerframe.dll6.1.7601.221251,499,64804/10 / 201216: 31x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Actxprxy.dll6.1.7600.213351,007,10404/10 / 201216: 27IA-64
Explorerframe.dll6.1.7600.213353,809,79204/10 / 201216: 29IA-64
Explorerframe.dll6.1.7601.221253,810,81604/10 / 201216: 35IA-64
Explorerframe.dll6.1.7600.213351,501,69604/10 / 201216: 50x 86
Explorerframe.dll6.1.7601.221251,499,64804/10 / 201216: 31x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_223fc6b27f6a54933815e49336316a19_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_94de1c557610194c.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinX86_8218a6ba085c85d8fa7ac298b9835fa1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_33035dcd5dd31341.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin700
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinX86_946cdd16dfd4084133dc15fdeec66926_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_65629ac347af4c6d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin701
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinX86_ffdabbcf7a8b4007a39eeaa41e679291_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_4d2af04bbc1aa8d5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.045 ngư?i
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-activexproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_12a41d4c64931c96.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin475,993
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 11
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_c312f33fee19acda.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,850
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 13
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_c5042031eb37fcd5.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,850
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 44
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_00ec28b76989f7e1091b2af88aa34863_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_b5b3582c958972c4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.048
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_16a3cdd5d232358a2937e6b3e692d9d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_373ff6a252770f35.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_5277b637fd24dfac3e6fe5d178dca47e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_df89b37a4b803d7f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.052 ngư?i
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8218a6ba085c85d8fa7ac298b9835fa1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_8f21f95116308477.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c799f72cc7c52586de79e9762a651866_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_311c7079c9360ed3.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-activexproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_6ec2b8d01cf08dcc.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin475,995
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 50
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_1f318ec3a6771e10.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,854
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 52
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_2122bbb5a3956e0b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,854
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 21
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_29863915dad7e00b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,504
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 44
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_2b776607d7f63006.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,504
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 22
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_995cc2e1ba6ef9d9153ce3f6a6af8c86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_83308e9b178a0a3a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.050
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinIa64_c952d23ba638e5ebb1f3fb10132ec600_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_d9ab78ac3e0fefc1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,739
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 58
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-activexproxy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_12a5c14264912592.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin475,994
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 18
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_c3149735ee17b5d6.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,852
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 19
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_c505c427eb3605d1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,852
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 07
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21335_none_29863915dad7e00b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,504
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 44
t?p đ? đ?t tên tinWow64_microsoft-windows-explorerframe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22125_none_2b776607d7f63006.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin46,504
Ngày (UTC)04/10 / 2012
Th?i gian (UTC)17: 22
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2765546 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2765546 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2765546

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com