Kh?c ph?c: cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2012 Blob xa c?a hàng cho m?t b? máy cơ s? d? li?u b? sung trên cùng m?t th? hi?n c?a SQL Server b?ng cách s? d?ng do...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2767183 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2012 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t Microsoft SQL Server 2012 xa c?a hàng Blob cho m?t b? máy cơ s? d? li?u b? sung trên cùng m?t th? hi?n c?a SQL Server b?ng cách s? d?ng dòng lệnh. Ví d?, b?n ch?y l?nh d?ng l?nh:

Msiexec /qn /lvx* rbs_install_log_2.txt/i rbs.msi REMOTEBLOBENABLE = 1 FILESTREAMPROVIDERENABLE = 1 DBNAME = "b? máy cơ s? d? li?u tên"FILESTREAMSTORENAME = FilestreamProvider_1 ADDLOCAL = EnableRBS, FilestreamRunScript DBINSTANCE ="Tên mi?n\Tên_máy_ph?c_v?"

Trong trư?ng h?p này, cài đ?t chuyên bi?t này không thành công. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:

RBS l?i. L?i b?n g?c: S? 2601, m?c đ? nghiêm tr?ng 14, trạm đậu 1, th? t?c rbs_sp_add_blob_store, v?n đ?ng viên bóng Line 64,

Thông báo: Không th? chèn hàng khóa trùng l?p trong đ?i tư?ng 'mssqlrbs_resources.rbs_internal_blob_stores' ch? s? đ?c đáo 'rbs_internal_blob_stores_ix_name'. Giá tr? key trùng l?p là (FilestreamProvider_1).Giao d?ch s? sau khi th?c hi?n cho th?y m?t s? mismatching c?a B?t đ?u và cam k?t báo cáo. Trư?c đó s? lư?ng = 1, hi?n nay s? lư?ng = 0.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? cài đ?t chuyên bi?t th? hai s? d?ng giá tr? không chính xác cho các bi?n có ngu?n g?c t? cài đ?t chuyên bi?t đ?u tiên.

Các bi?n lưu tr? tên b? máy cơ s? d? li?u c?a FILESTREAM và ví d?. Trong cài đ?t chuyên bi?t th? hai, các giá tr? c?a các bi?n đư?c l?y t? s? ki?m nh?p và ghi đè lên các giá tr? b?n xác đ?nh trong các dòng lệnh.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Cumulative Update 2 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2790947 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Tích l?y Update 5 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 5. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2777772 Cumulative update C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Cách gi?i quy?t khác

Đ? kh?c ph?c s? c?, cài đ?t chuyên bi?t c?a hàng Blob t? xa b?ng cách s? d?ng ch? đ? giao di?n ngư?i dùng thay v? s? d?ng dòng lệnh.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2767183 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Developer
  • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2012 Express
  • Microsoft SQL Server 2012 Standard
  • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2767183 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2767183

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com