Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2767862 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft SharePoint Server 2013. B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho SharePoint Server năm 2013. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và đ? tin c?y.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appdev.dll15.0.4481.150662,12018 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Csisrv.dll15.0.4481.10001,404,52818 Tháng 3 năm 201303:42x 64
Csisrvexe.exe15.0.4481.1000196,72018 Tháng 3 năm 201303:42x 64
Microsoft.cobaltcore.dll15.0.4481.15061,177,77618 Tháng 3 năm 201303:41x 86
Microsoft.SharePoint.Client.dll15.0.4481.1509465,06419 Tháng 3 năm 201313:21x 86
Microsoft.SharePoint.Client.Phone.dll15.0.4481.1509418,48019 Tháng 3 năm 201317:08x 86
Microsoft.SharePoint.Client.Phone.Runtime.dll15.0.4466.1000197,24818 Tháng 3 năm 201303:40x 86
Microsoft.SharePoint.Client.serverruntime.dll15.0.4481.1508612,05618 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Microsoft.SharePoint.Client.Silverlight.dll15.0.4481.1509417,48819 Tháng 3 năm 201313:21x 86
Microsoft.SharePoint.Health.dll15.0.4466.1000103,56818 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll15.0.4481.1501244,33618 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Microsoft.SharePoint.PowerShell.Intl.dll15.0.4466.100076,91218 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Microsoft.SharePoint.serverstub.dll15.0.4481.15091,339,09619 Tháng 3 năm 201317:21x 86
Offprsx.dll15.0.4481.10001,476,22418 Tháng 3 năm 201303:42x 64
Oisimg.dll15.0.4454.100087,64818 Tháng 3 năm 201303:42x 64
Oleprsx.dll15.0.4454.100031,88018 Tháng 3 năm 201303:42x 64
Onetnative.dll15.0.4481.1000510,57618 Tháng 3 năm 201303:41x 64
Onetutil.dll15.0.4481.10002,614,38418 Tháng 3 năm 201303:45x 64
Onfda.dll15.0.4481.10002,144,36018 Tháng 3 năm 201303:41x 64
Osfap.dll15.0.4481.100094,32018 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Osfserver.resxkhông áp d?ng45,05518 Tháng 3 năm 201303:42không áp d?ng
Pscintl.dll15.0.4481.15092,076,33619 Tháng 3 năm 201317:21x 86
Splinq.dll15.0.4454.1000366,16018 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Splinqvs.dll15.0.4454.1000366,16018 Tháng 3 năm 201303:42x 86
STS.spuchostservice.exe15.0.4481.1507117,50418 Tháng 3 năm 201303:42x 86
STS.workflows.dll15.0.4481.150863,15218 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Stsap.dll15.0.4481.15041,458,31218 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Stsapa.dll15.0.4448.1000642,65618 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Stsom.dll15.0.4481.150926,438,80819 Tháng 3 năm 201313:21x 86
Stsomdr.dll15.0.4481.15041,250,40018 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Stssoap.dll15.0.4481.1507544,94418 Tháng 3 năm 201303:42x 86
Stswel.dll15.0.4481.15093,895,47219 Tháng 3 năm 201317:21x 64
Sts_sandbox.dll15.0.4481.1501176,76818 Tháng 3 năm 201303:42x 64
Svrsetup.exe15.0.4481.15011,060,44018 Tháng 3 năm 201303:40x 64
Traceman.exe15.0.4454.1000116,33618 Tháng 3 năm 201303:41x 64
Wsssetup.dll15.0.4481.15019,919,04818 Tháng 3 năm 201303:44x 64Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2767862 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SharePoint Server 2013
T? khóa: 
kbexpertiseinter atdownload kbsurveynew kbmt KB2767862 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2767862

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com