Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: ngày 12 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2768024 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này cho bi?t thêm thêm đ?nh ngh?a cho Junk Email Filter trong Microsoft Office Outlook 2007. Các đ?nh ngh?a này đánh giá xem thư chưa đ?c email ph?i đư?c coi là thư t?p email. B?n c?p nh?t này đư?c phát hành vào ngày 12 tháng 8 năm 2013.

Gi?i pháp

cài đ?t chuyên bi?t chi ti?t

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.


Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t hi?n t?i ph?n m?m phát hi?n virus có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Outlfltr.dat12.0.12125.5013,610,77612-Tháng hai-1313:58

Đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các t?p tin đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính, h?y làm theo các bư?c này, như là thích h?p cho hệ điều hành b?n đang ch?y.
Windows 7
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Máy tính.
 2. Trong các T?m máy tính h?p, lo?iOutlfltr.dat, và sau đó nh?n Enter.
 3. B?m chu?t ph?i vào Outlfltr.dat, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
Windows Vista
 1. B?m chu?t B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  nút ch?n m?t B?t đ?u
  , và sau đó B?m chu?t tra c?u.
 2. B?m chu?t tra c?u nâng cao.
 3. Trong các V? trí h?p, b?m vào Đ?a phương ổ đĩa c?ng.
 4. Trong các Tên h?p, lo?iOutlfltr.dat, và sau đó nh?p vàotra c?u.
 5. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoOutlfltr.dat, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 6. Trên các T?ng quát tab, lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
Windows XP
 1. B?t đ?u hư?ng d?n tra c?u. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vàoB?t đ?u, và sau đó nh?p vào tra c?u.

  Lưu ? N?u Windows Desktop Search B?t đ?u, h?y nh?p vào B?m chu?t ? đây s? d?ng hư?ng d?n tra c?u.
 2. Trong c?a s? k?t qu? tra c?u, h?y nh?p vào T?t c? các file và m?c tin thư thoại trong các Hư?ng d?n tra c?u c?a s?.
 3. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i Outlfltr.dat, và sau đó nh?p vàotra c?u.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vàoOutlfltr.dat, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 5. Trên các T?ng quát tab và cácPhiên b?n tab, lưu ? các thu?c tính c?a các t?p tin Outlfltr.dat đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào hệ điều hành b?n đang ch?y.
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. B?m chu?t Xem cài đ?t chuyên bi?t các C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2768024, và sau đó nh?p vàoG? cài đ?t chuyên bi?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, b?m C?p Nh?t 2768024, và sau đó nh?p vàoLo?i b?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thông tin cho qu?n tr? viên v? t?p tin .msp

B?n c?p nh?t này bao g?m m?t t?p tin Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t đ?y đ? t?p tin (t?p tin .msp). Các t?p tin .msp đư?c đóng gói trong m?t t?p tin th?c thi self-extracting. T?p .msp sau đư?c phân ph?i trong b?n c?p nh?t này:
Outlfltr.MSP

Thông tin cho qu?n tr? viên v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n c? th?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Sau khi b?n c?p nh?t cài đ?t chuyên bi?t hành chính đi?m, và sau đó b?n recache và cài đ?t chuyên bi?t l?i Outlook 2007 trên máy tính khách, ch?y dòng lệnh l?nh bao g?m các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n. Tài s?n này cho phép b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i thành ph?n c? th? c?a Outlook 2007 t? h?nh hành chính.

Đ? c?p nh?t này, giá tr? cho các cài đ?t chuyên bi?t L?I = [ danh sách các tính năng ] b?t đ?ng s?n là như sau:
OUTLOOKFiles
Ho?c, s? d?ng các cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? b?t đ?ng s?n đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i t?t c? các ph? ki?n văn ph?ng trên máy tính c?a khách hàng.

Thông tin v? làm th? nào đ? phân ph?i s?n ph?m b?n C?p Nh?t cho h? th?ng Microsoft Office 2007, h?y vào website sau c?a Microsoft:
Phân ph?i s?n ph?m b?n C?p Nh?t cho h? th?ng văn ph?ng 2007
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tin thư thoại email rác l?c chính sách cho Outlook và Microsoft Exchange Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
954199 Mô t? v? các chính sách cho làm th? nào email đư?c l?c b?i b? l?c thư t?p trong Outlook ho?c trong Exchange Server
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2768024 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
T? khóa: 
kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2768024 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2768024

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com