Raksta ID: 2768648 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Izmantojot Microsoft Office 2013 programmas, iesp?jams, iev?rosit, ka vizu?lie l?dzek?i at??iras atkar?b? no izmantot? datora. Piem?ram, vien? dator?, ritinot darblapu, programm? Excel varat skat?t anim?cijas. Tom?r cit? dator? t?s pa?as anim?cijas nav redzamas.

Turkl?t, iesp?jams, rad?sies viens vai vair?ki no t?l?k nor?d?tajiem simptomiem, kas samazina Office programmas funkcionalit?ti.
 • Office programma ir miglaina.
 • Ekr?ns mirgo.
 • Office programma galvenok?rt tiek par?d?ta balt? vai meln? kr?s?.
 • Dokumenta teksts netiek par?d?ts pareizi.
 • Office programma avar?.
 • Office programmas veiktsp?ja (neskaitot start??anu un izsl?g?anu) ir samazin?jusies.
 • Kad pakalpojum? Microsoft Lync piedal?ties videosarun?, iesp?jama video aizkave vai l?na video p?rraide.

Iemesls

?ie simptomi var rasties, ja j?su dator? ir video konfigur?cija, kas nav sader?ga ar Office 2013 l?dzek?u kopu, kas ir atbild?ga par lietojumprogrammas un lietojumprogramm? eso?o anim?ciju att?lo?anu.

Risin?jums

Iz??irtsp?ja at??irsies atkar?b? no izmantot?s Windows versijas un simptoma, kas radies.

Simptoms: nepareizi att?lots teksts Office dokumentos

Ja teksts Office dokumentos tiek att?lots nepareizi, l?dzu, vispirms izm??iniet t?l?k nor?d?tos risin?jumus. Pret?j? gad?jum? p?rejiet uz n?kamo sada?u Visi citi simptomi.

1. darb?ba. Iestat?juma ?ClearType teksta uztv?r?js? izmanto?ana
.
 1. Mekl?jiet ClearType.

  Windows 8

  S?kuma ekr?n? mekl?jiet ClearType un p?c tam atlasiet vienumu Iestat?jumi.

  Windows 7

  Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam lodzi?? Mekl?t programmas un failus ievadiet ClearType.
 2. Atlasiet Piel?got ClearType tekstu.
 3. Programm? ClearType teksta uztv?r?js iesp?jojiet opciju Iesl?gt ClearType un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Regul?jiet monitoru, veicot programm? ClearType teksta uztv?r?js redzam?s darb?bas un nor?d?jumus, un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.
Ja p?c ClearType iestat?jumu piel?go?anas probl?ma joproj?m past?v, l?dzu, turpiniet ar 2. darb?bu.
2. darb?ba. Apak?pikse?u novieto?anas l?dzek?a atsp?jo?ana
Programm? Word 2013 p?c noklus?juma tiek izmantota apak?pikse?u teksta atveido?ana. Lai nodro?in?tu optim?lo atstarpju izvietojumu, iesp?jams, v?l?sities izmantot tekstu, kur? ir fiks?ti pikse?i, lai ieg?tu nelielu kontrasta uzlabojumu. Lai atsp?jotu apak?pikse?u novieto?anas l?dzekli programm? Word 2013, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Ciln? Fails noklik??iniet uz Opcijas.
 2. Noklik??iniet uz Papildu.
 3. Grup? Displejs noklik??iniet, lai no?emtu opcijas Izmantot apak?pikse?u novieto?anu, lai ekr?n? izl?dzin?tu fontus atz?mi.
 4. Noklik??iniet uz Labi.

Ja p?c apak?pikse?u teksta atveido?anas iestat?juma atsp?jo?anas probl?ma joproj?m past?v, l?dzu, atk?rtoti iesp?jojiet iestat?jumu Izmantot apak?pikse?u novieto?anu, lai ekr?n? izl?dzin?tu fontus un p?c tam turpiniet ar 3. darb?bu.
3. darb?ba. Windows 8 sadarbsp?jas pakotnes instal??ana Windows 7 klientos
Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows 8, l?dzu, izlaidiet ?o sada?u un turpiniet ar ?? raksta sada?? Visi citi simptomi min?taj?m darb?b?m.

Ja izmantojat oper?t?jsist?mu Windows 7, l?dzu, instal?jiet atjaunin?jumu, kas paredz?ts video komponentu uzlabo?anai un ir pieejams t?l?k nor?d?taj? rakst?.

2670838 Oper?t?jsist?mai Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 ir pieejams platformas atjaunin?jums
http://support.microsoft.com/kb/2670838/EN-US (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)


Ja, veicot iepriek? nor?d?t?s darb?bas, nepareizi par?d?t? Office dokumentu teksta simptoms netika nov?rsts, l?dzu, turpiniet nov?rst probl?mu, izmantojot darb?bas, kas nor?d?tas n?kamaj? ?? raksta sada??.

Visi citi simptomi

L?dzu, veiciet darb?bas nor?d?taj? sec?b?. ??da sec?ba ir izveidota apzin?ti, un ir pier?d?ts, ka t? ir visveiksm?g?k? pieeja, lai Office 2013 programm?s nov?rstu ar video saist?tas probl?mas.

1. darb?ba. Video draivera atjaunin??ana


Lab?kais veids, k? atjaunin?t video draiveri: palaidiet Windows Update, lai redz?tu, vai ir pieejams jaun?ks j?su datoram paredz?ts draiveris. Lai palaistu Windows Update atbilsto?i izmantotajai Windows versijai, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Windows 8
 1. S?kuma ekr?n? atrodamaj? viedpogu josl? noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 2. Noklik??iniet uz Main?t datora iestat?jumus.
 3. Lietojumprogramm? Datora iestat?jumi noklik??iniet uz Windows Update.
 4. Noklik??iniet uz T?l?t p?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu.
 5. Ja atjaunin?jumi ir pieejami, noklik??iniet uz draivera, ko v?laties instal?t, un p?c tam noklik??iniet uz Instal?t.


Windows 7
 1. Noklik??iniet uz S?kt.
 2. Lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet Windows Update.
 3. Mekl??anas rezult?tos noklik??iniet uz P?rbaud?t, vai nav atjaunin?jumu.
 4. Ja atjaunin?jumi ir pieejami, noklik??iniet uz draivera, ko v?laties instal?t, un p?c tam noklik??iniet uz Instal?t.

Piez?me. Videokar?u ra?ot?ji bie?i izlai? draiveru atjaunin?jumus, lai uzlabotu veiktsp?ju vai labotu sader?bas probl?mas ar jaun?m programm?m. 
Ja neatrodat savam datoram paredz?tu atjaunin?tu video draiveri, izmantojot Windows Update, un jums ir nepiecie?ams jaun?kais videokartes draiveris, p?rejiet uz videokartes ra?ot?ja vietnes atbalsta un lejupiel?des sada?u, lai ieg?tu inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t un instal?t jaun?ko draiveri.

1. jaut?jums. K? r?koties, ja, atjauninot video draiveri, programmat?r? Office 2013 tiek atrisin?tas ar video saist?t?s probl?mas?
1. atbilde. Ja ar video saist?t?s probl?mas programmat?r? Office tika atrisin?tas, atjauninot video draiveri, nav j?veic turpm?kas darb?bas.

2. jaut?jums. K? r?koties, ja, atjauninot video draiveri, programmat?r? Office 2013 netiek atrisin?tas ar video saist?t?s probl?mas? Vai k? r?koties, ja nevaru atrast datoram paredz?tu atjaunin?tu video draiveri?
2. darb?ba. Ja nevarat atrast atjaunin?tu video draiveri un Office 2013 programm?s joproj?m past?v ar video saist?tas probl?mas, p?rejiet uz 2. darb?bu.

2. darb?ba. Aparat?ras pa?trin??anas atsp?jo?ana Office programmat?r?
Ja p?c datoram paredz?ta video draivera atjaunin??anas Office programm?s joproj?m past?v ar video saist?tas probl?mas vai ja nevarat atrast datoram atbilsto?u atjaunin?tu video draiveri, m??iniet programmat?r? Office 2013 atsp?jot aparat?ras pa?trin??anu. Lai atsp?jotu aparat?ras pa?trin??anu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Palaidiet jebkuru Office 2013 programmu.
 2. Ciln? Fails noklik??iniet uz Opcijas.
 3. Dialoglodzi?? Opcijas noklik??iniet uz Papildu.
 4. Pieejamo opciju sarakst? noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u Atsp?jot aparat?ras grafikas pa?trin??anu.

  Piem?ram, t?l?k atrodamaj? att?l? ir redzama ?? opcija programm? Microsoft Excel.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2816350


 5. Noklik??iniet uz Labi.

1. jaut?jums. K? r?koties, ja, atsp?jojot aparat?ras grafikas pa?trin??anu, programmat?r? Office 2013 tiek nov?rstas video probl?mas?

1. atbilde. Ja ar video saist?tas probl?mas tika nov?rstas p?c tam, kad atlas?j?t opciju Atsp?jot aparat?ras grafikas pa?trin??anu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Pagaid?m atst?jiet opciju Atsp?jot aparat?ras grafikas pa?trin??anu iesp?jotu.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2816351

 2. Tr?sdesmit dienu laik? (vai jebkur? laik?) noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Atsp?jot aparat?ras grafikas pa?trin??anu atz?mi.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2816352
 3. Atk?rtoti veiciet ?aj? rakst? min?t?s darb?bas. P?rliecinieties, ka s?kat ar sada?u 1. darb?ba. Video draivera atjaunin??ana.
2. jaut?jums. K? r?koties, ja, atsp?jojot aparat?ras grafikas pa?trin??anu, programmat?r? Office 2013 netiek nov?rstas ar video saist?tas probl?mas?

2. atbilde. Ja p?c aparat?ras grafikas pa?trin??anas atsp?jo?anas probl?mas netika nov?rstas, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet, lai no?emtu izv?les r?ti?as Atsp?jot aparat?ras grafikas pa?trin??anu atz?mi.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2816353

 2. Tr?sdesmit dienu laik? (vai jebkur? laik?) atk?rtoti veiciet ?aj? rakst? min?t?s darb?bas. P?rliecinieties, ka s?kat ar sada?u 1. darb?ba. Video draivera atjaunin??ana.

Papildindorm?cija

Br?din?jums Ja re?istrs tiek modific?ts nepareizi, izmantojot re?istra redaktoru vai cit?di, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? oper?t?jsist?ma, iesp?jams, b?s j?instal? atk?rtoti. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.

Opcijas ?Atsp?jot aparat?ras grafikas pa?trin?t?ju? administr??ana

Dialoglodzi?a Opcijas sada?as Papildu grup? Displejs atrodamo opciju Atsp?jot aparat?ras grafikas pa?trin??anu dator? kontrol? ??di re?istra dati:

Atsl?ga: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
V?rt?bas: 1 = opcija ir iesp?jota, 0 = opcija nav iesp?jota (noklus?jums)


Re?istra atsl?gas ce?a d??, kuru izmanto v?rt?ba DisableHardwareAcceleration, v?rt?ba, kas ir nor?d?ta ?im iestat?jumam, attiecas uz vis?m Office 2013 programm?m.

Ja nepiecie?ams, ?o re?istra v?rt?bu var izvietot, izmantojot grupas politiku. Lai konfigur?tu atbilsto?o grupas politikas iestat?jumu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Savam dom?na kontrollerim pievienojiet failus Office15.admx un Office15.adml.
 2. Viet?j?s grupas politikas redaktor? atlasiet kokaMicrosoft Office 2013 mezglu Da??di. ?is iestat?jums ir redzams t?l?k atrodamaj? att?l?.

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2770494
Piez?me. Ja v?rt?bu DisableHardwareAcceleration izvietojat, izmantojot grupu politiku, tiek izmantota ??da re?istra atsl?ga:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? izmantot failus .admx un .adml grupu politikas administr??anai, p?rejiet uz ??du Microsoft TechNet vietni:
K? p?rvald?t grupu politikas ADMX failus

Autom?tiska aparat?ras pa?trin??ana da??m videokart?m

P?c noklus?juma aparat?ras pa?trin??ana ir autom?tiski atsp?jota Office 2013 programm?s, ja, palai?ot Office 2013 programmu, ir noteiktas konkr?tas videokartes un videokartes draivera kombin?cijas. Ja programm? ir autom?tiski atsp?jota aparat?ras pa?trin??ana, ??s izmai?as netiek nek?di nor?d?tas. Piem?ram, ja apskat?t dialoglodzi?a Opcijas opciju Atsp?jot aparat?ras grafikas pa?trin??anu, opcija neb?s iesp?jota, ja to iepriek? neb?sit izdar?jis.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2816354


To videokar?u/video draiveru kombin?ciju saraksts, kas aktiviz? ?o autom?tisko aparat?ras grafikas pa?trin??anas atsp?jo?anu, nav re?istr?ts, jo saraksts ir iekod?ts Office 2013 programm?s, un tas tiks nep?rtraukti main?ts, kad tiks atkl?tas citas video kombin?cijas, kas rada probl?mas Office 2013 programm?s. T?p?c, ja anim?cijas funkcionalit?te nav redzama vien? dator?, bet ir redzama cit? dator?, iesak?m atjaunin?t video draiveri, izmantojot nor?d?jumus, kas sniegti sada?? 1. darb?ba. Video draivera atjaunin??ana. Ja joproj?m neredzat anim?ciju sav? dator?, dr?zum? atk?rtoti atjauniniet video draiveri. Korpor?cija Microsoft str?d? kop? ar galvenajiem videokar?u ra?ot?jiem saist?b? ar ?o probl?mu, un ?ie videokar?u ra?ot?ji izlaid?s jaunus video draiverus, kad tie tiks izstr?d?ti.

Piez?me. Ja divos datoros ir vien?da videokartes/video draivera kombin?cija, iesp?jams, joproj?m nov?rosiet Office 2013 anim?cijas l?dzek?u at??ir?bas ?ajos datoros, ja vien? dator? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7, bet otr? ? Windows 8. Dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 7, Office 2013 anim?cijas ir atsp?jotas, ja videokartes/video draivera kombin?cija ir atrodama nesader?bas sarakst?. Tom?r t?dai pa?ai video konfigur?cijas kombin?cijai oper?t?jsist?m? Windows 8 neb?s atsp?jotas anim?cijas, jo oper?t?jsist?m? Windows 8 ir uzlabotas video iesp?jas.


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2768648 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 13. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Atsl?gv?rdi: 
KB2768648

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com