Numer ID artykułu: 2768648 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Podczas korzystania z programów pakietu Microsoft Office 2013 użytkownik może zauważyć, że funkcje wizualne różnią się zależnie od komputera. Na przykład na jednym komputerze w programie Excel mogą być wyświetlane animacje podczas przewijania arkusza. Jednak na innym komputerze takie same animacje mogą nie być wyświetlane.

Ponadto może wystąpić co najmniej jeden z poniższych symptomów ograniczających funkcjonalność programu pakietu Office:
 • Obraz w programie pakietu Office jest niewyraźny.
 • Ekran migocze lub błyska.
 • Obraz w programie pakietu Office jest prawie całkowicie biały lub czarny.
 • Tekst w dokumencie nie jest odpowiednio wyświetlany.
 • Program pakietu Office ulega awarii.
 • Wydajność programu pakietu Office jest obniżona (nie dotyczy to uruchamiania i zamykania).
 • W programie Microsoft Lync mogą występować opóźnienia lub spowolnienie wyświetlania wideo podczas połączenia wideo.

Przyczyna

Te symptomy mogą występować, gdy konfiguracja wideo komputera jest niezgodna z zestawem funkcji pakietu Office 2013 obsługujących wyświetlanie aplikacji i używanych w niej animacji.

Rozwiązanie

Rozwiązanie zależy od wersji systemu Windows i występującego symptomu.

Symptom: Zła jakość tekstu wyświetlanego w dokumentach pakietu Office

Jeśli symptomem jest zła jakość tekstu wyświetlanego w dokumentach pakietu Office, najpierw należy wypróbować poniższe rozwiązania. W przeciwnym razie należy przejść do następnej sekcji, zatytułowanej Wszystkie inne symptomy.

Krok 1. Użycie ustawienia „Dostrajanie technologii tekstu ClearType”
 1. Wyszukaj ciąg ClearType.

  Windows 8

  Na ekranie startowym wyszukaj ciąg ClearType, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

  Windows 7

  Kliknij przycisk Start, a następnie wprowadź ciąg ClearType w polu Wyszukaj programy i pliki.
 2. Wybierz pozycję Dopasuj tekst ClearType.
 3. W narzędziu Dostrajanie technologii tekstu ClearType włącz opcję Włącz technologię ClearType i kliknij przycisk Dalej.
 4. Dostrój monitor, wykonując kroki i instrukcje podawane w narzędziu Dostrajanie technologii tekstu ClearType, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Jeśli problem nadal występuje po dostosowaniu ustawień technologii tekstu ClearType, przejdź do kroku 2.
Krok 2. Wyłączenie funkcji pozycjonowania podpikselowego
W programie Word 2013 jest domyślnie stosowane podpikselowe renderowanie tekstu. Zapewnia to optymalne rozmieszczenie, ale użytkownik może preferować wyświetlanie tekstu z przyciąganiem pikseli w celu uzyskania niewielkiej poprawy kontrastu. Aby wyłączyć funkcję pozycjonowania podpikselowego w programie Word 2013, należy wykonać poniższe czynności.
 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.
 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 3. W grupie Wyświetlanie wyczyść kliknięciem opcję Użyj pozycjonowania podpikselowego, aby wygładzić czcionki na ekranie.
 4. Kliknij przycisk OK.

Jeśli problem nadal występuje po wyłączeniu ustawienia podpikselowego renderowania tekstu, włącz ponownie ustawienie Użyj pozycjonowania podpikselowego, aby wygładzić czcionki na ekranie i przejdź do kroku 3.
Krok 3. Zainstalowanie pakietu współdziałania systemu Windows 8 na klientach z systemem Windows 7
W przypadku korzystania z systemu Windows 8 należy pominąć tę sekcję i przejść do procedury podanej w sekcji Wszystkie inne symptomy w tym artykule.

W przypadku korzystania z systemu Windows 7 należy zainstalować aktualizację ulepszającą składniki związane z wideo, która jest dostępna w podanym niżej artykule.

2670838 Dostępna jest aktualizacja platformy dla systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
http://support.microsoft.com/kb/2670838/EN-US (strona może być w języku angielskim)


Jeśli wykonanie powyższych czynności nie spowodowało usunięcia symptomu zła jakość tekstu wyświetlanego w dokumentach pakietu Office, należy kontynuować rozwiązywanie problemu, korzystając z procedur podanych w następnej sekcji tego artykułu.

Wszystkie inne symptomy

Poniższe czynności należy wykonywać w przedstawionej kolejności. Kolejność została dobrana celowo, tak aby zapewnić największą skuteczność rozwiązywania problemów dotyczących wideo w programach pakietu Office 2013.

Krok 1. Zaktualizowanie sterownika wideo


Najlepszym sposobem aktualizowania sterownika wideo jest uruchomienie usługi Windows Update w celu sprawdzenia dostępności nowszego sterownika dla komputera. Aby uruchomić usługę Windows Update, należy wykonać jedną z poniższych procedur, zależnie od używanej wersji systemu Windows:

Windows 8
 1. Na ekranie startowym kliknij pozycję Ustawienia na pasku paneli.
 2. Kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera.
 3. W aplikacji Ustawienia komputera kliknij pozycję Windows Update.
 4. Kliknij pozycję Sprawdź teraz dostępność aktualizacji.
 5. Jeśli aktualizacje są dostępne, kliknij sterownik, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.


Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Wpisz ciąg Windows Update w polu Wyszukaj programy i pliki.
 3. W wynikach wyszukiwania kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.
 4. Jeśli aktualizacje są dostępne, kliknij sterownik, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

UwagaProducenci kart wideo często wydają aktualizacje oferowanych sterowników, aby zwiększyć wydajność lub rozwiązać problemy dotyczące zgodności z nowymi programami.
Jeśli za pośrednictwem usługi Windows Update nie można znaleźć zaktualizowanego sterownika wideo dla komputera i jest potrzebny najnowszy sterownik karty wideo, należy przejść do sekcji pomocy technicznej lub pobierania w witrynie producenta karty wideo w sieci Web, aby uzyskać informacje o sposobie pobierania i instalowania najnowszego sterownika.

P1. Co należy zrobić, jeśli problemy dotyczące wideo w pakiecie Office 2013 zostały rozwiązane po zaktualizowaniu sterownika wideo?
O1. Jeśli problemy dotyczące wideo w pakiecie Office zostały rozwiązane po zaktualizowaniu sterownika wideo, nie trzeba wykonywać żadnych dalszych czynności.

P2. Co należy zrobić, gdy aktualizacja sterownika wideo nie umożliwia rozwiązania problemów dotyczących wideo w pakiecie Office 2013 albo gdy nie można znaleźć zaktualizowanego sterownika wideo dla komputera?
O2. Jeśli nie można znaleźć zaktualizowanego sterownika wideo i nadal występują problemy dotyczące wideo w programach pakietu Office 2013, należy przejść do kroku 2.

Krok 2. Wyłączenie przyspieszania sprzętowego w pakiecie Office
Jeśli po zaktualizowaniu sterownika wideo nadal występują problemy dotyczące wideo w programach pakietu Office i nie można znaleźć zaktualizowanego sterownika wideo dla komputera, należy spróbować wyłączyć przyspieszanie sprzętowe w pakiecie Office 2013. Aby wyłączyć przyspieszanie sprzętowe, należy wykonać następujące czynności: 
 1. Uruchom dowolny program pakietu Office 2013.
 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje.
 3. W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję Zaawansowane.
 4. Na liście dostępnych opcji zaznacz kliknięciem pole wyboru Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki.

  Na przykład na poniższej ilustracji przedstawiono tę opcję w programie Microsoft Excel.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2816007


 5. Kliknij przycisk OK.

P1. Co należy zrobić, jeśli problemy dotyczące wideo w pakiecie Office 2013 zostały rozwiązane po wyłączeniu sprzętowego przyspieszania grafiki?

O1. Jeśli problemy dotyczące wideo zostały rozwiązane po zaznaczeniu opcji Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki, należy wykonać następujące czynności:
 1. Pozostaw na razie zaznaczoną opcję Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2816008

 2. W ciągu trzydziestu dni (lub w dowolnym czasie) wyczyść kliknięciem pole wyboru Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2816009
 3. Ponownie wykonaj czynności podane w tym artykule. Zacznij od sekcji „Krok 1. Zaktualizowanie sterownika wideo”.
P2. Co należy zrobić, jeśli wyłączenie sprzętowego przyspieszania grafiki nie umożliwia rozwiązania problemów dotyczących wideo w pakiecie Office 2013?

O2. Jeśli problemy dotyczące wideo nie zostały rozwiązane po wyłączeniu sprzętowego przyspieszania grafiki, należy wykonać następujące czynności:
 1. Wyczyść kliknięciem pole wyboru Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2816011

 2. W ciągu trzydziestu dni (lub w dowolnym czasie) ponownie wykonaj czynności podane w tym artykule. Zacznij od sekcji „Krok 1. Zaktualizowanie sterownika wideo”.

Więcej informacji

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Ich rozwiązanie może wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Użytkownik modyfikuje rejestr na własną odpowiedzialność.

Administrowanie opcją „Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki”

Opcja Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki w obszarze Wyświetlanie w sekcji Zaawansowane w oknie dialogowym Opcje jest sterowana następującymi danymi rejestru na komputerze:

Klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Wartości: 1 = opcja jest włączona, 0 = opcja nie jest włączona (ustawienie domyślne)


Wartość określona dla ustawienia DisableHardwareAcceleration dotyczy wszystkich programów pakietu Office 2013 ze względu na ścieżkę klucza rejestru używaną przez tę wartość.

W razie potrzeby można wdrożyć tę wartość rejestru za pomocą zasad grupy. Aby skonfigurować odpowiednie ustawienie zasad grupy, należy wykonać następujące czynności:
 1. Dodaj do kontrolera domeny pliki Office15.admx i Office15.adml.
 2. W Edytorze lokalnych zasad grupy zaznacz węzeł Różne w drzewie Microsoft Office 2013. To ustawienie przedstawiono na poniższej ilustracji.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2770494
Uwaga W przypadku wdrożenia wartości DisableHardwareAcceleration za pomocą zasad grupy zostanie użyty następujący klucz rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu zasadami grupy przy użyciu plików admx i adml, odwiedź następującą witrynę Microsoft TechNet w sieci Web:
Jak zarządzać plikami ADMX zasad grupy

Automatyczne wyłączanie przyspieszania sprzętowego dla niektórych kart wideo

Domyślnie przyspieszanie sprzętowe jest automatycznie wyłączane w programach pakietu Office 2013, jeśli podczas uruchamiania programu pakietu Office 2013 zostanie wykryta jedna z określonych kombinacji karty wideo i sterownika karty wideo. Jeśli program automatycznie wyłączył przyspieszanie sprzętowe, nic nie wskazuje, że nastąpiła taka zmiana. Na przykład opcja Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki w oknie dialogowym Opcje nie będzie włączona, o ile nie została wcześniej włączona przez użytkownika.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2816012


Lista kombinacji kart wideo i sterowników kart wideo powodujących takie automatyczne wyłączanie sprzętowego przyspieszania grafiki nie została udokumentowana, ponieważ jest ona zapisana w kodzie programów pakietu Office 2013 i będzie zmieniana w przypadku wykrycia przez firmę Microsoft dodatkowych kombinacji dotyczących wideo, które powodują problemy w programach pakietu Office 2013. Dlatego jeśli animacje wyświetlane na jednym komputerze nie są widoczne na innym komputerze, zalecane jest zaktualizowanie sterownika wideo zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Krok 1. Zaktualizowanie sterownika wideo”. Jeśli oczekiwane animacje nadal nie są wyświetlane na komputerze, należy w najbliższym czasie ponownie zaktualizować sterownik wideo. Firma Microsoft pracuje nad tym problemem wspólnie z głównymi producentami kart wideo i ci producenci wydadzą nowe sterowniki wideo po ich opracowaniu.

UwagaJeśli na dwóch komputerach jest używana taka sama kombinacja karty wideo i sterownika wideo, mimo to mogą być widoczne różnice w funkcjach animacji pakietu Office 2013 na tych komputerach, gdy na jednym z nich jest uruchomiony system Windows 7, a na drugim system Windows 8. Na komputerze z systemem Windows 7 animacje w pakiecie Office 2013 są wyłączane, jeśli dana kombinacja karty wideo i sterownika wideo występuje na liście niezgodności. Jednak taka sama kombinacja dotycząca wideo w systemie Windows 8 nie powoduje wyłączenia animacji, ponieważ funkcje wideo w systemie Windows 8 zostały ulepszone.


Właściwości

Numer ID artykułu: 2768648 - Ostatnia weryfikacja: 13 lutego 2013 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Słowa kluczowe: 
KB2768648

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com