Identifikator ?lanka: 2768648 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada koristite Microsoft Office 2013 programe, mo?da ?ete primetiti da se vizuelne funkcije razlikuju od jednog do drugog ra?unara. Na primer, na jednom ra?unaru ?ete mo?da videti animacije u programu Excel kada se kre?ete kroz radni list na jednom ra?unaru. Me?utim, na drugom ra?unaru ne vidite iste animacije.

Pored toga, mo?da ?ete se susresti sa nekim od slede?ih simptoma koji smanjuju funkcionalnost Office programa:
 • Zamagljen je neki Office program.
 • Va? ekran treperi.
 • Office program je skoro u potpunosti beo ili crn.
 • Tekst u dokumentu se ne prikazuje dobro.
 • Office program iznenada prestaje sa radom.
 • Performanse Office programa (osim pokretanja i isklju?ivanja) su smanjene.
 • U programu Microsoft Lync mogu da postoje ka?njenja video zapisa ili oni mogu biti spori kada imate video poziv.

Uzrok

Mo?da ?ete nai?i na ove simptome ako imate video konfiguraciju na ra?unaru koja nije kompatibilna sa Office 2013 skupom funkcija odgovornih za prikazivanje aplikacije i animacija u aplikaciji.

Re?enje

Rezolucija ?e se razlikovati u zavisnosti od va?e verzije sistema Windows i simptoma koje imate.

Simptom: Lo?e prikazan tekst u Office dokumentima

Ako je va? simptom lo?e prikazan tekst u Office dokumentima, prvo probajte sa slede?im re?enjima. U suprotnom, idite na slede?i odeljak nazvan Svi drugi simptomi.

1. korak: Koristite postavku ?Optimizator ClearType teksta?
 1. Tra?enje ClearType teksta

  Windows 8

  Na po?etnom ekranu tra?ite ClearType, a zatim izaberite Postavke.

  Windows 7

  Kliknite na ?Start?, a zatim unesite ClearType u polje Pretra?i programe i datoteke.
 2. Izaberite Podesi ClearType tekst.
 3. U odeljku Optimizator ClearType teksta, omogu?ite opciju Uklju?i ClearType , a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Podesite monitor tako ?to ?ete pratiti korake i uputstva u odeljku Optimizator ClearType teksta, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
Ako i dalje imate problema nakon pode?avanja ClearType postavki, pre?ite na 2.korak.
2. korak: Onemogu?ite funkciju pozicioniranja dela piksela
Word 2013 podrazumevano koristi prikazivanje teksta preko dela piksela. Iako se na ovaj na?in dobija optimalni prostor, mo?da ?e vam se vi?e dopasti tekst sa prika?enim pikselima kako bi se dobilo manje pobolj?anje kontrasta. Da biste onemogu?ili funkciju pozicioniranja dela piksela u programu Word 2013, sledite ove korake.
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.
 2. Kliknite na dugme Vi?e opcija.
 3. U grupi Ekran opozovite izbor opcije Koristi pozicioniranje dela piksela za umek?avanje fontova na ekranu.
 4. Kliknite na dugme U redu.

Ako i dalje imate problema nakon isklju?ivanja postavke prikazivanja teksta pomo?u dela piksela, ponovo omogu?ite postavku Koristi pozicioniranje dela piksela za umek?avanje fontova na ekranu i pre?ite na 3. korak.
3. korak: Na klijentima sistema Windows 7, instalirajte paket za rad u sistemu Windows 8
Ako koristite Windows 8, presko?ite ovaj korak i nastavite na korake ispod odeljka Svi drugi simptomi u ovom ?lanku.

Ako koristite Windows 7, instalirajte ispravku za pobolj?anje komponenti povezanih sa video zapisima, koje su dostupne u slede?em ?lanku.

2670838 Ispravka za platformu je dostupna za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.microsoft.com/kb/2670838/sr/sr-cs


Ako gorenavedeni koraci ne re?e va? problem sa slabo prikazanim tekstom u Office dokumentima , nastavite da biste re?ili ovaj problem pomo?u koraka navedenih u slede?em odeljku ovog ?lanka.

Svi drugim simptomi

Sledite ove korake redosledom koji su navedeni. Koraci su namerno navedeni ovim redosledom i to se pokazalo da ?e biti najuspe?niji pristup za re?avanje problema povezanih sa video zapisima u programima sistema Office 2013.

1. korak: A?uriranje upravlja?kog programa za video


Najbolji na?in da a?urirate upravlja?ki program za video je da pokrenete Windows Update da biste videli da li je novi upravlja?ki program dostupan za va? ra?unar. Da biste pokrenuli Windows Update na osnovu va?e verzije sistema Windows, sledite ove korake:

Windows 8
 1. Na po?etnom ekranu kliknite na Postavke na traci sa dugmadima.
 2. Izaberite stavku Promeni postavke ra?unara.
 3. U aplikaciji Postavke ra?unara izaberite stavku Windows Update.
 4. Kliknite na dugme Da li postoje ispravke?.
 5. Ako su ispravke dostupne, kliknite na upravlja?ki program koji ?elite da instalirate, a zatim kliknite na dugme Instaliraj.


Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start.
 2. Unesite Windows Update u polje Pretra?i programe i datoteke.
 3. U rezultatima pretrage izaberite stavku Da li postoje ispravke?.
 4. Ako su ispravke dostupne, kliknite na upravlja?ki program koji ?elite da instalirate, a zatim kliknite na dugme Instaliraj.

Napomena Proizvo?a?i video kartica ?esto izdaju ispravke za upravlja?ke programe kako bi se pobolj?ale performanse ili da bi se re?ili problemi sa kompatibilno??u kod novih programa. 
Ako ne prona?ete a?urirani upravlja?ki program za video za va? ra?unar preko lokacije Windows Update, a morate da imate najnoviji upravlja?ki program za video karticu, idite na podr?ku ili na odeljak za preuzimanje na Veb lokaciji proizvo?a?a video kartice da biste dobili informacije o tome kako da preuzmete i instalirate najnoviji upravlja?ki program.

P1: ?ta treba da uradim ako a?uriranje mojih upravlja?kih programa za video re?i moje video probleme u sistemu Office 2013?
O1: Ako su problemi sa videom u sistemu Office re?eni kada ste a?urirali upravlja?ki program za video, ne morate da preduzimate bilo kakve dodatne korake.

P2: ?ta bi trebalo da radim ako a?uriranje mog upravlja?kog programa za video ne re?i moje video probleme u sistemu Office 2013. ?ta da radim ako ne mogu da prona?em a?urirani upravlja?ki program za video za moj ra?unar?
O2: Ako ne mo?ete da prona?ete a?urirani upravlja?ki program za video i imate probleme sa videom u Office 2013 programima, pre?ite na 2. korak.

2. korak: Onemogu?ite ubrzanje hardvera u sistemu Office
Ako i dalje imate problema sa video zapisima u Office programima nakon a?uriranja upravlja?kog programa za video ili ako ne mo?ete da prona?ete a?urirani upravlja?ki program za video za va? ra?unar, poku?ajte da onemogu?ite ubrzanje hardvera u sistemu Office 2013. Da biste onemogu?ili ubrzanje hardvera, sledite ove korake:
 1. Pokrenite bilo koji Office 2013 program.
 2. Na kartici Datoteka izaberite stavku Opcije.
 3. U dijalogu Opcije izaberite karticu Vi?e opcija.
 4. Na listi dostupnih opcija, kliknite da potvrdite izbor Onemogu?i hardversko ubrzanje grafike.

  Na primer, slede?a slika prikazuje ovu opciju u programu Microsoft Excel.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2815931


 5. Kliknite na dugme U redu.

P1: ?ta da radim ako onemogu?avanje hardverskog ubrzanja grafike re?i moje video probleme u sistemu Office 2013?

O1: Ako su va?i problemi sa video zapisima re?eni nakon ?to ste izabrali opciju Onemogu?i hardversko ubrzanje grafike, sledite ove korake:
 1. Neka opcija Onemogu?i hardversko ubrzanje grafike za sada ostane izabrana.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2815932

 2. Za trideset dana (ili bilo kada), kliknite da biste opozvali izbor Onemogu?i hardversko ubrzanje grafike.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2815933
 3. Ponovo sledite korake u ovom ?lanku. Zapo?nite od ?1. korak: A?uriranje upravlja?kog programa za video.?
P2: ?ta da radim ako onemogu?avanje hardverskog ubrzanja grafike ne re?i moje video probleme u sistemu Office 2013?

O2: Ako se problemi sa video zapisima ne re?e nakon onemogu?avanja hardverskog ubrzanja grafike, sledite ove korake:
 1. Kliknite da biste opozvali izbor Onemogu?i hardversko ubrzanje grafike.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2815934

 2. Za trideset dana (ili bilo kada), ponovo sledite korake u ovom ?lanku. Zapo?nite od ?1. korak: A?uriranje upravlja?kog programa za video.?

Dodatne informacije

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Administracija opcije ?Onemogu?i hardversko ubrzanje grafike?

Opciju Onemogu?i hardversko ubrzanje grafike u delu Ekran odeljka Napredno u dijalogu Opcije kontroli?u slede?i podaci o registratoru na va?em ra?unaru:

Klju?: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Vrednosti: 1 = opcija je omogu?ena 0 = opcija nije omogu?ena (podrazumevano)


Zbog putanje klju?a registratora koji koristi vrednost DisableHardwareAcceleration, vrednost koja je navedena za ovu postavku primenjuje se na sve Office 2013 programe.

Ako je potrebno, ova vrednost registratora mo?e da se primeni kori??enjem grupnih smernica. Da biste konfigurisali odgovaraju?e postavke grupnih smernica, sledite ove korake:
 1. Dodajte slede?e datoteke u kontrolor domena: Office15.admx i Office15.adml, a zatim
 2. U ure?iva?u smernica lokalne grupe, izaberite ?vor Razno na stablu Microsoft Office 2013 . Ova postavka se prikazuje na slede?oj slici.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2770494
Napomena Ako primenite vrednost DisableHardwareAcceleration tako ?to ?ete koristiti grupne smernice, koristi se slede?i klju? registratora:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Vi?e informacija o tome kako da koristite .admx i .adml datoteke za administraciju grupnih smernica, idite na slede?u Microsoft TechNet Veb lokaciju:
Kako da upravljam ADMX datotekama sa grupnim smernicama

Automatsko onemogu?avanje hardverskog ubrzanja za neke video kartice

Prema podrazumevanim postavkama, hardversko ubrzanje je automatski onemogu?ava u Office 2013 programima ako se otkriju odre?ene video kartice i kombinacije upravlja?kog programa za video kartice kada pokrenete Office 2013 program. Ako program automatski onemogu?i hardversko ubrzanje, ni?ta ne?e pokazivati da je do?lo do ove promene. Na primer, ako pogledate opciju Onemogu?i hardversko ubrzanje grafike u dijalogu Opcije, opcija ne?e biti omogu?ena, osim u slu?aju da ste je prethodno omogu?ili.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2815935


Lista kombinacije video kartice/upravlja?kog programa za video koje pokre?u ovo automatsko onemogu?avanje hardverskog ubrzanja grafike nije dokumentovana zato ?to je lista ?ifrovana u Office 2013 programima i stalno ?e se menjati dok otkrivamo dodatne video kombinacije koje uzrokuju probleme u Office 2013 programima. Zbog toga, ako ne vidite istu funkciju animacije na ra?unaru koju mo?ete da vidite na nekom drugom ra?unaru, preporu?ujemo da a?urirate upravlja?ki program za video tako ?to ?ete koristiti uputstva data u odeljku ?1. korak: A?uriranje upravlja?kog programa za video.? Ako i dalje ne vidite o?ekivanu animaciju na ra?unaru, uskoro ponovo a?urirajte upravlja?ki program za video. Microsoft radi sa glavnim proizvo?a?ima video kartica kako bi re?io ovaj problem, a proizvo?a?i ?e predstaviti nove upravlja?ke programe za video ?im budu zavr?eni.

Napomena Ako dva ra?unara imaju istu kombinaciju video kartice/upravlja?kog programa za video i dalje ?ete mo?i da vidite razliku u Office 2013 funkcijama animacije izme?u dva ra?unara ako jedan koristi Windows 7, a drugi Windows 8. Na ra?unaru sa operativnim sistemom Windows 7, animacije u sistemu Office 2013 se onemogu?avaju ako se kombinacija video kartica/upravlja?ki program za video pojavljuje na listi nekompatibilnosti. Me?utim, ista video kombinacija u operativnom sistemu Windows 8 ne?e imati onemogu?ene animacije zbog pobolj?anih video mogu?nosti u sistemu Windows 8.


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2768648 - Poslednji pregled: 13. februar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
Klju?ne re?i: 
KB2768648

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com