Các tính năng h?nh ?nh ho?c video ch?t lư?ng có th? khác nhau t? m?t máy tính khác trong văn ph?ng 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2768648 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng chương tr?nh Microsoft Office 2013, b?n có th? nh?n th?y r?ng tr?c quan các tính năng khác nhau t? m?t máy tính khác. Ví d?, trên m?t máy tính, b?n có th? th?y h?nh ?nh đ?ng trong Excel khi b?n di chuy?n qua m?t b?ng tính trên m?t máy tính. Tuy nhiên, trên m?t máy tính, b?n không th?y cùng m?t h?nh ?nh đ?ng.

Ngoài ra, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đó làm gi?m các ch?c năng c?a m?t chương tr?nh văn ph?ng:
 • M?t chương tr?nh văn ph?ng là m?.
 • Màn h?nh c?a b?n flickers ho?c nh?p nháy.
 • M?t chương tr?nh văn ph?ng là ch? y?u là màu tr?ng t?t c? ho?c t?t c? các màu đen.
 • Văn b?n trong tài li?u c?a b?n không hi?n th? t?t.
 • Chương tr?nh văn ph?ng c?a b?n treo.
 • Gi?m hi?u su?t c?a chương tr?nh Office (khác hơn so v?i kh?i đ?ng và đóng xu?ng).
 • Trong Microsoft Lync, có th? có s? ch?m tr? video ho?c ch?m đi khi b?n đang ? trên m?t cu?c g?i video.

Nguyên nhân

B?n có th? g?p các tri?u ch?ng n?u b?n có m?t c?u h?nh video trên máy tính c?a b?n không tương h?p v? sau v?i các thi?t l?p tính năng văn ph?ng 2013 là ch?u trách nhi?m cho hi?n th? các ?ng d?ng và h?nh ?nh đ?ng trong ?ng d?ng.

Gi?i pháp

Đ? phân gi?i s? khác nhau tùy thu?c vào phiên b?n c?a Windows và các tri?u ch?ng b?n đang g?p ph?i.

Tri?u ch?ng: t?m nh?n th?p Hi?n th? văn b?n trong tài li?u văn ph?ng

N?u các tri?u ch?ng c?a b?n là t?m nh?n th?p Hi?n th? văn b?n trong tài li?u văn ph?ng, xin vui l?ng th? các gi?i pháp đ?u tiên. N?u không, b? qua nh?ng ph?n ti?p theo T?t c? các tri?u ch?ng khác.

Bư?c 1: S? d?ng các thi?t l?p "Văn b?n ClearType Tuner"
 1. tra c?u ClearType

  Windows 8

  Trên màn h?nh B?t đ?u, tra c?u ClearType, và sau đó ch?n cài đ?t chuyên bi?t.

  Windows 7

  Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p ClearType trong h?p tra c?u chương tr?nh và t?p tin .
 2. Ch?n đi?u ch?nh văn b?n ClearType.
 3. ? ClearType văn b?n Tuner, kích ho?t tùy ch?n b?t ClearType và sau đó nh?p vào ti?p theo.
 4. Đi?u ch?nh màn h?nh c?a b?n b?ng cách làm theo các bư?c và hư?ng d?n trong ClearType văn b?n Tuner, và sau đó nh?p vào k?t thúc.
N?u b?n v?n c?n đang g?p m?t v?n đ? sau khi đi?u ch?nh cài đ?t chuyên bi?t ClearType, xin vui l?ng ti?p t?c bư?c 2.
Bư?c 2: T?t tính năng đ?nh v? Sub-Pixel
T? 2013 s? d?ng sub-pixel văn b?n v? theo m?c đ?nh. Trong khi đi?u này cung c?p t?i ưu kho?ng cách, b?n có th? thích s? xu?t hi?n c?a đi?m ?nh g?y văn b?n cho m?t c?i ti?n nh? trong ngư?c l?i. Đ? vô hi?u hóa tính năng đ?nh v? sub-pixel vào năm 2013 t?, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau.
 1. Trên Flie tab, b?m vào tu? ch?n.
 2. Nh?p vào nâng cao.
 3. Theo nhóm Hi?n th? , b?m đ? b? ch?n tu? ch?n s? d?ng v? trí subpixel đ? m?n phông ch? trên màn h?nh .
 4. Nh?p vào OK.

N?u b?n v?n c?n đang g?p m?t v?n đ? sau khi t?t thi?t l?p Hi?n th? văn b?n sub-pixel, xin vui l?ng kích ho?t cài đ?t chuyên bi?t s? d?ng có v? trí subpixel đ? m?n phông ch? trên màn h?nh và sau đó ti?p t?c sang bư?c 3.
Bư?c 3: Vào các khách hàng Windows 7, cài đ?t chuyên bi?t Windows 8 Inter-operability gói
N?u b?n đang s? d?ng Windows 8, xin vui l?ng b? qua ph?n này và ti?n hành các bư?c trong ph?n T?t c? các tri?u ch?ng khác c?a bài vi?t này.

N?u b?n đang s? d?ng Windows 7, h?y cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho vi?c c?i thi?n video liên quan đ?n thành ph?n mà có s?n trong bài vi?t sau.

2670838 M?t C?p Nh?t n?n t?ng có s?n cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
http://support.Microsoft.com/kb/2670838/en-US


N?u các bư?c trên không gi?i quy?t tri?u ch?ng poorly Hi?n th? văn b?n trong tài li?u văn ph?ng c?a b?n, xin vui l?ng ti?p t?c kh?c ph?c s? c? các v?n đ? c?a b?n b?ng cách s? d?ng các bư?c đư?c cung c?p trong ph?n ti?p theo c?a bài vi?t này.

T?t c? các tri?u ch?ng khác

Xin vui l?ng làm theo các bư?c theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày. Th? t? là c? ? và đ? ch?ng minh là cách ti?p c?n thành công nh?t đ? gi?i quy?t v?n đ? liên quan đ?n video trong chương tr?nh Office 2013.

Bư?c 1: C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n


Cách t?t nh?t đ? c?p nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n là ch?y Windows Update đ? xem li?u m?t tr?nh đi?u khi?n m?i hơn có s?n cho máy tính c?a b?n. Đ? ch?y Windows Update d?a trên các phiên b?n c?a Windows, h?y làm theo các bư?c sau:

Windows 8
 1. Trên màn h?nh B?t đ?u, h?y nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t trên thanh quy?n r?.
 2. Nh?p vào thay đ?i máy tính cài đ?t chuyên bi?t.
 3. Trong các cài đ?t chuyên bi?t PC ?ng d?ng, h?y nh?p vào Windows Update.
 4. B?m chu?t Ki?m tra C?p Nh?t bây gi?.
 5. N?u C?p Nh?t có s?n, h?y nh?p vào các tr?nh đi?u khi?n mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.


Windows 7
 1. B?m chu?t B?t đ?u.
 2. Lo?i Windows Update trong các T?m chương tr?nh và các t?p tin h?p.
 3. Trong k?t qu? tra c?u, h?y nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.
 4. N?u C?p Nh?t có s?n, h?y nh?p vào các tr?nh đi?u khi?n mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Nhà s?n xu?t v? thư?ng xuyên phát hành C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n c?a h? đ? c?i thi?n hi?u su?t ho?c đ? s?a ch?a v?n đ? tương h?p v? sau v?i các chương tr?nh m?i.
N?u b?n không t?m th?y m?t tr?nh đi?u khi?n video C?p Nh?t cho máy tính c?a b?n thông qua Windows Update và ph?i có tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho v? video c?a b?n, đi đ?n s? h? tr? ho?c t?i v? ph?n c?a web site c?a nhà s?n xu?t v? video c?a b?n đ? bi?t chi ti?t v? làm th? nào đ? download và cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t.

Q1: Tôi nên làm g? n?u C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n Video c?a tôi s?a ch?a các v?n đ? liên quan đ?n Video c?a tôi vào văn ph?ng năm 2013?
A1: N?u v?n đ? có liên quan đ?n video trong văn ph?ng c?a b?n đư?c c? đ?nh b?i khi b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? bư?c thêm.

Q2: Tôi nên làm g? n?u C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n Video c?a tôi không kh?c ph?c v?n đ? liên quan đ?n Video c?a tôi vào văn ph?ng năm 2013. Ho?c, tôi nên làm g? n?u tôi không th? xác đ?nh v? trí m?t tr?nh đi?u khi?n video C?p Nh?t cho Máy tính c?a tôi?
A2: N?u b?n không th? xác đ?nh v? trí m?t tr?nh đi?u khi?n video C?p Nh?t và v?n đang g?p v?n đ? liên quan đ?n video trong chương tr?nh Office 2013, đi t?i bư?c 2.

Bư?c 2: Vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng trong văn ph?ng
N?u b?n v?n g?p v?n đ? liên quan đ?n video trong chương tr?nh Office c?a b?n sau khi b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n ho?c không th? xác đ?nh v? trí m?t tr?nh đi?u khi?n video C?p Nh?t cho máy tính c?a b?n, h?y th? vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng vào văn ph?ng năm 2013. Đ? vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u b?t k? chương tr?nh văn ph?ng 2013.
 2. Trên các T?p tin tab, b?m vào Tùy ch?n.
 3. Trong các Tùy ch?n hộp thoại h?p, b?m vào Nâng cao.
 4. Trong danh sách các tùy ch?n kh? d?ng, b?m đ? ch?n các Vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a hộp kiểm.

  Ví d?, h?nh dư?i đây cho th?y tùy ch?n này trong Microsoft Excel.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2770068


 5. B?m chu?t Ok.

Q1: tôi nên làm g? n?u vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a gi?i quy?t v?n đ? c?a tôi video vào năm 2013 văn ph?ng?

A1: N?u v?n đ? liên quan đ?n video c?a b?n đ? đư?c gi?i quy?t sau khi b?n ch?n các Vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a l?a ch?n, h?y th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Gi? các Vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a tùy ch?n cho bây gi?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2770069

 2. Trong 30 ngày (ho?c t?i b?t k? th?i gian), b?m đ? b? ch?n cácVô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?ahộp kiểm.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2770070
 3. Làm theo các bư?c trong bài vi?t này m?t l?n n?a. H?y ch?c ch?n r?ng b?n B?t đ?u v?i "bư?c 1: C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n."
Q2: Tôi nên làm g? n?u vô hi?u hoá các tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a không gi?i quy?t v?n đ? Video c?a tôi vào văn ph?ng năm 2013?

A2: N?u v?n đ? liên quan đ?n video c?a b?n đ? không đư?c gi?i quy?t sau khi b?n vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?n vào đây đ? r? ràng cácVô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?ahộp kiểm.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2770071

 2. Trong 30 ngày (ho?c t?i b?t k? th?i gian), làm theo các bư?c trong bài vi?t này m?t l?n n?a. H?y ch?c ch?n r?ng b?n B?t đ?u v?i "bư?c 1: C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n."

Thông tin thêm

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? này có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i registry nguy cơ c?a riêng b?n.

Qu?n l? tùy ch?n "Vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a"

Các Vô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?a Các tùy ch?n dư?i Hi?n th? trong các Nâng cao ph?n c?a các Tùy ch?n hộp thoại đư?c đi?u khi?n b?i các d? li?u ki?m nh?p sau đây trên máy tính c?a b?n:

Quan tr?ng: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics
DWORD: DisableHardwareAcceleration
Giá tr?: 1 = tùy ch?n đư?c kích ho?t, 0 = tùy ch?n là không đư?c kích ho?t (m?c đ?nh)


B?i v? ki?m nh?p chính đư?ng đư?c s? d?ng b?i giá tr? DisableHardwareAcceleration, giá tr? đư?c ch? đ?nh cho các cài đ?t chuyên bi?t này áp d?ng cho t?t c? các chương tr?nh văn ph?ng 2013.

N?u nó là c?n thi?t, giá tr? ki?m nh?p này có th? đư?c tri?n khai b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. Đ? c?u h?nh các thi?t l?p thích h?p c?a chính sách nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Thêm các t?p sau đ? đi?u khi?n tên mi?n c?a b?n: Office15.admxOffice15.adml t?p tin tr?nh đi?u khi?n tên mi?n và sau đó
 2. Trong các đ?a phương nhóm chính sách Editor, ch?n nút ch?n m?t khác c?a cây Microsoft Office 2013 . Thi?t đ?t này đư?c th? hi?n trong h?nh dư?i đây.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2770494
Lưu ? N?u b?n tri?n khai các giá tr? DisableHardwareAcceleration b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm, các khóa registry sau đây đư?c s? d?ng:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Common\Graphics


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng .admx và .adml các t?p tin v? qu?n l? chính sách nhóm, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Làm th? nào đ? qu?n l? t?p tin nhóm chính sách ADMX

Vô hi?u t? đ?ng c?a tăng t?c ph?n c?ng cho m?t s? card

theo m?c đ?nh, tăng t?c ph?n c?ng t? đ?ng b? vô hi?u hóa trong chương tr?nh Office 2013 n?u m?t s? card màn h?nh và v? tr?nh đi?u khi?n k?t h?p đư?c phát hi?n khi b?n B?t đ?u m?t chương tr?nh văn ph?ng 2013. N?u tăng t?c ph?n c?ng b? vô hi?u hoá t? đ?ng chương tr?nh, không có g? cho th?y r?ng s? thay đ?i này x?y ra. Ví d?, n?u b?n ki?m tra cácVô hi?u hoá tăng t?c ph?n c?ng đ? h?atùy ch?n trong cácTùy ch?nhộp thoại, các tùy ch?n này s? không có hi?u l?c tr? khi b?n đ? kích ho?t nó.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2770495


Danh sách k?t h?p tr?nh đi?u khi?n th?/video video kích ho?t này t? đ?ng vô hi?u hóa ph?n c?ng đ? h?a tăng t?c chưa đư?c ghi nh?n v? trong danh sách là c?ng m? hóa trong các chương tr?nh văn ph?ng 2013 và s? liên t?c thay đ?i khi chúng tôi phát hi?n ra s? k?t h?p video b? sung mà gây ra v?n đ? trong chương tr?nh Office 2013. V? v?y, n?u b?n không nh?n th?y h?nh ?nh đ?ng cùng các ch?c năng trên m?t máy tính mà b?n nh?n th?y trên m?t máy tính, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n đư?c cung c?p trong các "bư?c 1: C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n" ph?n. N?u b?n v?n không th?y các h?nh ?nh đ?ng d? ki?n trên máy tính c?a b?n, C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n m?t l?n n?a s?m. Microsoft đang làm vi?c v?i các nhà s?n xu?t card video l?n v? v?n đ? này, và các nhà s?n xu?t v? s? phát hành đi?u m?i khi?n video v? v?y tr?nh đi?u khi?n đang phát tri?n.

Lưu ? N?u hai máy tính có s? k?t h?p cùng m?t tr?nh đi?u khi?n th?/video video, b?n v?n có th? nh?n th?y m?t s? khác bi?t trong các tính năng ho?t h?nh văn ph?ng 2013 gi?a hai máy tính n?u máy tính đang ch?y Windows 7 và máy tính khác đang ch?y Windows 8. Trên máy tính đang ch?y Windows 7, h?nh ?nh đ?ng trong văn ph?ng 2013 b? vô hi?u hoá n?u k?t h?p tr?nh đi?u khi?n th?/video video xu?t hi?n trong danh sách không tương h?p v? sau. Tuy nhiên, s? k?t h?p cùng m?t video trên Windows 8 s? không có h?nh ?nh đ?ng vô hi?u hóa v? c?i ti?n kh? năng video trong Windows 8.


Thu?c tính

ID c?a bài: 2768648 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft OneNote 2013
 • Microsoft Publisher 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
T? khóa: 
kbmt KB2768648 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2768648

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com