B?o v? n?i dung phát l?i l?i trên Windows 8 ho?c Windows Server 2012 sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t KB 2756872

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2768703 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
  2756872 Khách hàng Windows 8 và Windows Server 2012 T?ng s?n có tích l?y C?p Nh?t
 • B?n c? g?ng đ? chơi video mà có b?o v? n?i dung trong các ?ng d?ng nh?t đ?nh.
Trong trư?ng h?p này, video không phát. B?n có th? nh?n đư?c m? l?i khác nhau, tùy thu?c vào tr?nh phát video mà b?n s? d?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này trên máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Microsoft Download Center

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hành C?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? Windows Update

Đ? m? Windows Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Swipe trong t? r?a bên ph?i c?a màn h?nh, và r?i b?m vào T?m. (Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào T?m.)
 2. Khai thác cài đ?t chuyên bi?t. (Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t.)
 3. Trong h?p search, nh?p Windows Update.
 4. Khai thác ho?c B?m chu?t cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t tùy ch?n.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này s? d?ng m?t gói Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển .
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012 RTMGDR
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012 RTMLDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? quan tr?ng, ph? bi?n r?ng r?i. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a các c?p nh?t thêm vào s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.283 ngư?i01-Oct-201204: 45không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164292,400,25601-Oct-201204: 15x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 Phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.283 ngư?i01-Oct-201206: 28không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164292,893,82401-Oct-201204: 53x 64
Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3.283 ngư?i01-Oct-201204: 45không áp d?ng
Msmpeg2vdec.dll12.0.9200.164292,400,25601-Oct-201204: 15x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2768703 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
atdownload kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmt KB2768703 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2768703

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com