Kh?c ph?c: ?a ch? IP c?a m?t ng?i s? d?ng ?o thay ?i khi b?n ch?y m?t bi ki?m tra t?i n?u IP chuy?n ?i ?c kch ho?t trong Visual Studio 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2769120 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Xem xt k?ch b?n sau y:
  • B?n mu?n ch?y m?t bi ki?m tra t?i b?ng cch s? d?ng m?t b? i?u khi?n ki?m tra v ki?m tra cc ?i l? trong Microsoft Visual Studio 2010.
  • B?n ?t c?u h?nh cc ?i l? ki?m tra ? cho php chuy?n ?i IP.
  • B?n ch?y th? nghi?m.
Trong tr?ng h?p ny, ?a ch? IP c?a m?t ng?i dng duy nh?t ?o c th? thay ?i trong su?t m?t bi ki?m tra.

Lu ?Thay ?i ?a ch? IP c th? nh?n th?y trong b?n ghi b?n ghi d?ch v? thng tin Internet.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Gi?i php

Thng tin hotfix

M?t hotfix ?c h? tr? l by gi? c s?n t? Microsoft. Tuy nhin, n l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? bi vi?t ny m t?. N ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny.

? gi?i quy?t v?n ? ny, lin h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khch hng Microsoft ? c ?c cc hotfix. ? hon thnh danh sch cc b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khch hng s? i?n tho?i v thng tin v? chi ph h? tr?, gh thm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lu ? Trong tr?ng h?p ?c bi?t, chi ph m th?ng ph?i gnh ch?u cho cc cu?c g?i h? tr? c th? ?c h?y b? n?u chuyn vin h? tr? Microsoft xc ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n ? c?a b?n. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? m khng ? i?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong cu h?i.

i?u ki?n tin quy?t

? p d?ng hotfix ny, b?n ph?i c Visual Studio 2010 SP1 ?c ci ?t chuyn bi?t.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n khng ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t cc hotfix n?u cc t?p tin b? ?nh h?ng ang khng ?c s? d?ng. Chng ti khuyn b?n ng t?t c? cc thnh ph?n lin quan ?n Visual Studio 2010 tr?c khi ci ?t chuyn bi?t cc hotfix.

Chi tiet tap tin

Phin b?n ton c?u hotfix ny c cc thu?c tnh t?p (ho?c sau ny t?p tin thu?c tnh) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n b? chuy?n thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc mui thi gian th? tab trong cc Ngy v th?i gian m?c trong Panel iu khin.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
t?p ? ?t tn tinPhin b?n t?p tinKch th?c t?p tinNgyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.VisualStudio.qualitytools.loadtest.dll10.0.40219.4411,108,70426 Thng hai nm 201300:57x 86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2769120 - L?n xem xt sau cng: 19 Thang T 2013 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
  • Microsoft Visual Studio Agents 2010
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2769120 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2769120

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com