802. 1 X xác th?c không thành công trên máy tính ch?y Windows 7 ho?c Windows 2008 R2 có nhi?u ch?ng ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2769121 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có hai Thư mục Họat động r?ng (r?ng A và r?ng B) yêu c?u xác th?c 802.1 X cho các k?t n?i có dây và không dây.
 • B?n thi?t l?p m?t ni?m tin r?ng gi?a hai khu r?ng.
 • B?n có máy tính ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trong r?ng A. Kho ch?ng ch? c?a máy tính ch?a các ch?ng nh?n sau:
  • M?t 802. 1 X ch?ng ch? xác th?c mà ch?a m?t tên thay th? tiêu đ? (SAN) l?nh v?c và tuân th? các yêu c?u an ninh l?p giao th?c-v?n t?i xác th?c m? r?ng (EAP - TLS).
  • M?t gi?y ch?ng nh?n đ? s? d?ng khác nhau và không ch?a m?t l?nh v?c SAN. Ch?ng ch?, Ví d ?, CA-hông cho m?t ?ng d?ng máy ch? lưu tr? d?a trên s? xâm nh?p công tác ph?ng ch?ng h? th?ng (hông).
 • B?n di chuy?n máy tính t? r?ng A r?ng sinh
Trong trư?ng h?p này, xác th?c 802.1 X cho các máy tính không thành công.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? máy tính gi?y ch?ng nh?n l?a ch?n logic là không chính xác.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1,21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), r?t quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rastls.dll6.1.7600.21342372,73612/10 / 201217: 27x 86
Rastls.dll6.1.7601.22133372,73612/10 / 201217: 19x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Rastls.dll6.1.7600.21342424,96012/10 / 201218: 22x 64
Rastls.dll6.1.7601.22133424,96012/10 / 201217: 54x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các yêu c?u gi?y ch?ng nh?n cho PEAP và EAP, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? các yêu c?u gi?y ch?ng nh?n cho PEAP và EAP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? yêu c?u m?t ch?ng ch? có m?t tên thay th? tiêu đ? tùy ch?nh, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? yêu c?u m?t ch?ng ch? có m?t tên thay th? tiêu đ? tùy ch?nh
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_b07a38493bc263b016050290ae7b8e5a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22133_none_e6bb1658ff2174b9.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_fa992b29493da96045ecc16db82bd48b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21342_none_bdfd59e150ba5658.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21342_none_6ced4500ca777639.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,741
Ngày (UTC)12/10 / 2012
Th?i gian (UTC)18: 41
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22133_none_6edf723cc794df8b.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,741
Ngày (UTC)12/10 / 2012
Th?i gian (UTC)23: 39
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8ab68211775625833765dd7780ddec31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21342_none_eddfdc501a535400.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c7430c46d50144d81efd60f6013f3780_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22133_none_b6f6d0a0a5432073.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d8090724a5a20c631ff08243a7add596_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21342_none_730856178bc75453.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,036
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_fc060cfa99efe393348b1885956a0253_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22133_none_eac845cc88817033.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)15-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)07: 33
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21342_none_c90be08482d4e76f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,745
Ngày (UTC)12/10 / 2012
Th?i gian (UTC)19: 01
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-rastls_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22133_none_cafe0dc07ff250c1.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,745
Ngày (UTC)13-Tháng mư?i-2012
Th?i gian (UTC)00: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2769121 - L?n xem xét sau cùng: 14 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbfix kbautohotfix kbmt KB2769121 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2769121

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com