Tài nguyên cho các s? c? Outlook hàng đ?u trong Office 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2769275 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Microsoft Outlook là m?t ?ng d?ng khách giàu tính năng cho phép b?n hoàn thành nhi?u nhi?m v? khác nhau. Không ch? g?i và nh?n b?c e-mail, b?n có th? s? d?ng Outlook đ? qu?n l? đ?a ch? liên l?c, chia s? l?ch, th?c hi?n công vi?c kinh doanh, và tích h?p v?i m?t s? các ?ng d?ng khác, ch?ng h?n như Microsoft Lync và Microsoft SharePoint. Đ? giúp b?n gi?i quy?t các v?n đ? v? m?t s? s? c? ph? bi?n nh?t, chúng tôi biên so?n m?t danh sách các tài nguyên đư?c bao g?m trong bài vi?t tham kh?o duy nh?t này.

Trong ph?n "Thông tin thêm", b?n s? t?m th?y tài nguyên v? các ch? đ? sau:
  • K?t n?i v?i h?p thư trong Office 365
  • Cách s? d?ng các tính năng c?a Outlook
Nh?ng tài nguyên này đư?c t?o ra đ? tr? giúp trong các l?nh v?c s?n ph?m mà khách hàng s? d?ng thư?ng xuyên nh?t ho?c phát sinh nhi?u câu h?i nh?t.

Thông tin thêm

K?t n?i v?i h?p thư c?a b?n

Các tài nguyên sau đây có th? đư?c s? d?ng đ? giúp b?n c?u h?nh Outlook đ? k?t n?i v?i h?p thư Office 365 và đ? giúp kh?c ph?c s? c? khi b?n không th? k?t n?i v?i h?p thư c?a m?nh:
Cách k?t n?i Outlook v?i Office 365
http://Help.Outlook.com/vi-VN/140/MS.Exch.ecp.useoutlookanywhere.aspx

Cách kh?c ph?c s? c? n?u Outlook không th? k?t n?i v?i Office 365
http://support.Microsoft.com/kb/2404385Cách s? d?ng các tính năng c?a Outlook

Các tài nguyên sau đây có th? giúp b?n B?t đ?u v?i m?t s? các tính năng tiên ti?n hơn và ch?c năng đư?c cung c?p b?i Outlook trong môi trư?ng Office 365:
Đào t?o đ? chia s? l?ch
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook-help/share-your-Office-365-Calendar-RZ103433663.aspx?CTT=5&Origin=HA103177009

Hư?ng d?n chia s? l?ch
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook-help/share-an-Outlook-Calendar-with-other-People-HA010354420.aspx

Cách nh?p thư, đ?a ch? liên l?c và d? li?u khác vào tài kho?n Office 365
http://Help.Outlook.com/vi-VN/140/dd401503.aspx

Cách xu?t các m?c Outlook vào m?t t?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) Outlook
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook-help/export-Outlook-items-to-an-Outlook-data-file-PST-HA102534110.aspx

Cách nh?p các m?c Outlook t? m?t t?p m?c tin thư thoại cá nhân Outlook (.pst)
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook-help/Import-Outlook-items-from-an-Outlook-data-file-PST-HA102505743.aspx?CTT=3

Đào t?o đ? chia s? đ?a ch? liên l?c v?i nh?ng ngư?i dùng khác
http://Office.Microsoft.com/en-US/redir/RZ102923397.aspx

Cách chia s? m?c tin thư thoại đ?a ch? liên h? v?i ngư?i dùng khác
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook-help/share-a-Contacts-Folder-with-others-HA010355056.aspx?CTT=1

Cách khôi ph?c thư email đ? xoá trong Exchange Online
http://Help.Outlook.com/vi-VN/140/hh125820.aspx

Cách khôi ph?c các m?c đ? xóa t? m?c tin thư thoại b?t k?
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook-help/Recover-Deleted-Items-from-any-Folder-HA001116528.aspx

Cách t?o ra m?t bí danh email công khai trong Office 365 (c?ng bao g?m các hư?ng d?n đ? t?o m?t h?p thư dùng chung)
http://Office.Microsoft.com/en-US/redir/RZ103029526.aspx

Cách thi?t l?p h?p thư dùng chung
http://Help.Outlook.com/vi-VN/140/ee441202.aspx

Cách c?u h?nh m?t ngư?i đ?i di?n đ? qu?n l? e-mail và l?ch c?a b?n
http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook-help/Allow-someone-else-to-manage-your-mail-and-Calendar-HA010355554.aspx?CTT=1

m?c tin thư thoại S? c? Đ?ng b? hóa cho Outlook 2010 ch?a các c?nh báo như "Đ?ng b? hóa m?t s? quá tr?nh xóa không thành công"
http://support.Microsoft.com/kb/2606009

Thu?c tính

ID c?a bài: 2769275 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbmt KB2769275 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2769275

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com