Hotfix rollup 2769674 có s?n cho Khuôn kh? .NET 4.5 trong Windows 8 và Windows Server 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2769674 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? hotfix rollup 2769674 cho Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 trong Windows 8 và Windows Server 2012. Hotfix rollup này là s?a ch?a s? ?n đ?nh, đáng tin c?y, và v?n đ? hi?u su?t trong Khuôn kh? .NET 4.5.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, nó là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? mà bài vi?t này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ? hoàn thành danh sách các b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng s? đi?n tho?i và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b? n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Khuôn kh? .NET 4.5 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này n?u b?t k? t?p nào b? ?nh hư?ng đang đư?c s? d?ng. Chúng tôi khuyên b?n đóng t?t c? các ?ng d?ng d?a trên NET Framework trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Gói hotfix này không thay th? m?t gói hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190354,806,14412/10 / 201200: 36x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.190355,171,16812/10 / 201200: 36x 86
Normidna.NLPkhông áp d?ng59,34206 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
Normnfc.NLPkhông áp d?ng47,07606 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
Normnfd.NLPkhông áp d?ng40,56606 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
Normnfkc.NLPkhông áp d?ng67,80806 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
Normnfkd.NLPkhông áp d?ng61,71806 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
CLR.dll4.0.30319.190356,876,62412/10 / 201200: 36x 86
Culture.dll4.0.30319.1903554,75212/10 / 201200: 36x 86
Locale.NLPkhông áp d?ng419,69612/10 / 201200: 36không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.190351,299,44012/10 / 201200: 36x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.190351,096,67212/10 / 201200: 36x 86
SOS.dll4.0.30319.19035746,97612/10 / 201200: 36x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Mscorlib.dll4.0.30319.190355,120,48012/10 / 201200: 36x 64
Normidna.NLPkhông áp d?ng59,34206 Tháng b?y năm 201220: 02không áp d?ng
Normnfc.NLPkhông áp d?ng47,07606 Tháng b?y năm 201220: 02không áp d?ng
Normnfd.NLPkhông áp d?ng40,56606 Tháng b?y năm 201220: 02không áp d?ng
Normnfkc.NLPkhông áp d?ng67,80806 Tháng b?y năm 201220: 02không áp d?ng
Normnfkd.NLPkhông áp d?ng61,71806 Tháng b?y năm 201220: 02không áp d?ng
CLR.dll4.0.30319.190359,801,69612/10 / 201200: 36x 64
Culture.dll4.0.30319.1903563,45612/10 / 201200: 36x 64
Locale.NLPkhông áp d?ng419,69612/10 / 201200: 36không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.190351,742,83212/10 / 201200: 36x 64
Mscordbi.dll4.0.30319.190351,497,07212/10 / 201200: 36x 64
SOS.dll4.0.30319.19035785,35212/10 / 201200: 36x 64
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190354,806,14412/10 / 201200: 36x 86
System.Windows.Forms.dll4.0.30319.190354,806,14412/10 / 201200: 36x 86
Mscorlib.dll4.0.30319.190355,171,16812/10 / 201200: 36x 86
Normidna.NLPkhông áp d?ng59,34206 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
Normnfc.NLPkhông áp d?ng47,07606 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
Normnfd.NLPkhông áp d?ng40,56606 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
Normnfkc.NLPkhông áp d?ng67,80806 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
Normnfkd.NLPkhông áp d?ng61,71806 Tháng b?y năm 201220: 03không áp d?ng
CLR.dll4.0.30319.190356,876,62412/10 / 201200: 36x 86
Culture.dll4.0.30319.1903554,75212/10 / 201200: 36x 86
Locale.NLPkhông áp d?ng419,69612/10 / 201200: 36không áp d?ng
Mscordacwks.dll4.0.30319.190351,299,44012/10 / 201200: 36x 86
Mscordbi.dll4.0.30319.190351,096,67212/10 / 201200: 36x 86
SOS.dll4.0.30319.19035746,97612/10 / 201200: 36x 86

V?n đ? này hotfix rollup gi?i quy?t

Gi? s? r?ng b?n có m?t ?ng d?ng d?a trên NET Framework 4.5 Windows m?u. Khi b?n nh?p vào m?t m?c tr?nh đơn đ? m? m?t c?a s? ph? trong ?ng d?ng, các tương tác v?i các c?a s? tr?nh đơn và tr? em ho?t đ?ng không chính xác.

Ví d?, b?n có th? g?p nh?ng đi?u sau đây:
  • Khi b?n m? m?t menu ng? c?nh trong c?a s? ph?, cửa sổ chính m?t t?p trung.
  • B?n không th? s? d?ng mnemonics đ? truy c?p vào m?t m?c tr?nh đơn.
V?n đ? này x?y ra v? giao di?n IMessageFilter là unhooked quá tích c?c. V? v?y, Khuôn kh? .NET 4.5 không l?c liên quan đ?n tr?nh đơn c?a s? thư.

Lưu ?Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng giao di?n IMessageFilter , h?y vào web site MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? xác đ?nh m?t giao di?n b? l?c thư

Thu?c tính

ID c?a bài: 2769674 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Mười Một 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft .NET Framework 4.5
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2769674 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2769674

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com