K? ieg?t nepiecie?amos Internet Explorer 10 Release Preview atjaunin?jumus, kurus neizdodas instal?t sist?m? Windows 7

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2770065 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

Instal?jot Internet Explorer 10 Release Preview for Windows 7, instal??anas programma m??ina autom?tiski instal?t nepiecie?amos komponentus. Ja ?? instal??anas procesa da?a neizdodas, programma Internet Explorer aptur instal??anas procesu. Ja rodas ?? probl?ma, lai instal?tu Internet Explorer 10 Release Preview for Windows 7, vispirms ir manu?li j?instal? tai nepiecie?am? programmat?ra. Lai to izdar?tu, izmantojiet sada?? Papildinform?cija pieejam?s atsevi??o atjaunin?juma komponentu ieg??anai paredz?t?s saites.

Papildindorm?cija

Piez?me. Internet Explorer 10 Release Preview for Windows 7 nevar autom?tiski instal?t nepiecie?amos komponentus, ja pa?laik notiek atjaunin?jumu instal??ana vai ja tiek pl?nota sist?mas restart??ana.

Lai p?rbaud?tu, vai pa?laik notiek atjaunin?jumu instal??ana vai tiek pl?nota oper?t?jsist?mas Windows 7 restart??ana, atveriet vad?bas paneli, noklik??iniet uz Sist?ma un dro??ba un p?c tam noklik??iniet uz Windows Update. P?c tam, ja nepiecie?ams, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 • Ja notiek atjaunin?jumu instal??ana, gaidiet, kam?r t? tiek pabeigta, un p?c tam m??iniet instal?t Internet Explorer 10 Release Preview for Windows 7.
 • Ja visi atjaunin?jumi ir instal?ti, bet tiek pl?nota sist?mas restart??ana, restart?jiet datoru un p?c tam m??iniet instal?t Internet Explorer 10 Release Preview for Windows 7.

Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 atjaunin?jumi

Lai skat?tu inform?ciju par specifiskiem atjaunin?jumiem, kas attiecas uz Windows 7 1. servisa pakotni (SP1) un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotni (SP1), noklik??iniet uz t?l?k nor?d?tajiem Microsoft zin??anu b?zes rakstu numuriem. Lai lejupiel?d?tu atjaunin?jumus, noklik??iniet uz jums nepiecie?am? faila saites atkar?b? no t?, vai dator? darbojas oper?t?jsist?mas 32 bitu vai 64 bitu izdevums.
 • 2729094 Ir pieejams simbolu fonta Segoe UI atjaunin?jums oper?t?jsist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2

  Instal?jot ?o atjaunin?jumu, tiek pievienots atbalsts emoji rakstz?m?m un da?iem vad?bas glifiem, kas ir ietverti oper?t?jsist?m? Windows 8 un Windows Server 2012. Iesp?jams, ka p?c ?? vienuma instal??anas b?s j?restart? dators.
  • x86 pakotne
  • x64 pakotne
 • 2731771 Ir pieejams atjaunin?jums, kas nodro?ina jaunus API, kas paredz?ti viet?j? laika un UTC laika v?rt?bu p?rv?r?anai oper?t?jsist?m? Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

  ?is atjaunin?jums nodro?ina jaunus API univers?l? koordin?t? laika (UTC) un viet?j? laika v?rt?bu p?rv?r?anai. Iesp?jams, ka p?c ?? vienuma instal??anas b?s j?restart? dators.
  • x86 pakotne
  • x64 pakotne
 • 2533623 Microsoft dro??bas ieteikums. Nedro?a bibliot?ku iel?de var at?aut att?li izpild?t kodu (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

  ?is atjaunin?jums nodro?ina jaunus API uzlabojumus sist?mai Windows, lai pal?dz?tu izstr?d?t?jiem pareizi un dro?i iel?d?t ?r?j?s bibliot?kas. Iesp?jams, ka p?c ?? vienuma instal??anas b?s j?restart? dators.
  • x86 pakotne
  • x64 pakotne
 • 2670838Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1 ir pieejams platformas atjaunin?jums (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

  ?is atjaunin?jums nodro?ina uzlabotus l?dzek?us un veiktsp?ju oper?t?jsist?mai Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1. Tas ietver ??du DirectX komponentu atjaunin?jumus: Direct2D, DirectWrite, Direct3D, Windows att?lveido?anas komponents (WIC) un Windows papildu rastr??anas platforma (WARP). Taj? ir ar? Windows anim?ciju p?rzi?a (WAM), XPS dokumentu API un MPEG-2 video dekod?t?ja atjaunin?jumi. Iesp?jams, ka p?c ?? vienuma instal??anas b?s j?restart? dators.
  • x86 pakotne
  • x64 pakotne

Rekviz?ti

Raksta ID: 2770065 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 28. decembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Internet Explorer 10 Release Preview
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbhowto KB2770065

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com