Nabavljanje potrebnih ispravki za Internet Explorer 10 Release Preview koje nisu instalirane u operativnom sistemu Windows 7

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2770065 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Kada instalirate Internet Explorer 10 Release Preview za Windows 7, instalacioni program poku?ava da automatski instalira potrebne komponente. Ako ovaj deo instalacije ne uspe, Internet Explorer zaustavlja proces instalacije. Ako do ovoga do?e, morate ru?no da instalirate potrebni softver da biste mogli da instalirate Internet Explorer 10 Release Preview za Windows 7. Ovo mo?ete da uradite pomo?u veza u odeljku ?Vi?e informacija? da biste dobili pojedina?ne komponente ispravke.

Dodatne informacije

Napomena Internet Explorer 10 Release Preview za Windows 7 ne mo?e automatski da instalira potrebne komponente ako je instalacija drugih ispravki u toku ili ako je ponovno pokretanje sistema na ?ekanju.

Da biste proverili da li je instalacija ispravke u toku ili da li je ponovno pokretanje sistema na ?ekanju u operativnom sistemu Windows 7, otvorite kontrolnu tablu, kliknite na Sistem i bezbednost, a zatim na Windows Update. Zatim, preduzmite slede?e korake, po potrebi:
 • Ako je instalacija ispravke u toku, dozvolite joj da se dovr?i pre nego ?to poku?ate da instalirate Internet Explorer 10 Release Preview za Windows 7.
 • Ako su sve ispravke instalirane, ali je ponovno pokretanje sistema na ?ekanju, ponovo pokrenite ra?unar pre nego ?to poku?ate da instalirate Internet Explorer 10 Release Preview za Windows 7.

Ispravke za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1

Da biste dobili informacije o odre?enim ispravkama koje se odnose na Windows 7 servisni paket 1 (SP1) i Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (SP1), kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja. Da biste preuzeli ispravke, kliknite na vezu za odgovaraju?u datoteku u zavisnosti od toga da li imate 32-bitno ili 64-bitno izdanje operativnog sistema.
 • 2729094 Dostupna je ispravka za font Segoe UI Symbol u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

  Ova ispravka dodaje podr?ku za emoji znakove i neke glife sadr?ane u operativnim sistemima Windows 8 i Windows Server 2012. Nakon ?to instalirate ovu stavku, mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar.
  • x86 paket
  • x64 paket
 • 2731771 Dostupna je ispravka koja omogu?ava nove API-je za konverziju izme?u lokalnog vremena i UTC vremena u operativnom sistemu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

  Ova ispravka omogu?ava nove API-je za konverziju izme?u lokalnog vremena i UTC vremena (Coordinated Universal Time). Kada instalirate ovu stavku, mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar.
  • x86 paket
  • x64 paket
 • 2533623 Microsoft bezbednosni savet: U?itavanja nebezbedne biblioteke mo?e da dozvoli daljinsko izvr?avanje koda (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

  Ova ispravka omogu?ava nova pobolj?anja API-ja za Windows koja poma?u programerima da ispravno i bezbedno u?itavaju spoljne biblioteke. Kada instalirate ovu stavku, mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar.
  • x86 paket
  • x64 paket
 • 2670838Ispravka za platformu dostupna je za Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

  Ova ispravka omogu?ava funkcije i performanse u operativnim sistemima Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1. Ona sadr?i ispravke za slede?e DirectX komponente: Direct2D, DirectWrite, Direct3D, Windows Imaging Component (WIC) i Windows Advanced Rasterization Platform (WARP). Pored toga, sadr?i i ispravke za Windows Animation Manager (WAM), XPS Document API i MPEG-2 Video Decoder. Kada instalirate ovu stavku, mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar.
  • x86 paket
  • x64 paket
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2770065 - Poslednji pregled: 28. decembar 2012. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Internet Explorer 10 Release Preview
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbhowto KB2770065

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com